O F F E R T O R I U M svm 18 c

OFFERGÅVOR BÄRES NU TILL ALTARE T.. Ibland med stilla procession..

Offret är här främst beslöjat bröd och vin, beslöjat. . Detta symboliserar att Kristi

döda kropp bäres till graven. Slöjorna representerar att Gud är liksom begraven i

materiens slöjor under inkarnation och då liksom dödslikt sovande . När slöjorna

lyftes symboliserar det att uppståndelsen börjat. Mässans transsubstantiation är en

sann bild av att Kristus återvänder som uppstånden. Fria mystiker tolkar den döde

Kristus som en bild av att den gudomliga naturen i oss alla under inkarnationen

länge tycks sova. Denna dödsliknande sömn är ett tema i offertoriums begynnelse.

(Kursiv text nedan utelämnas ofta)

P: LÅT OSS KONTEMPLERA ATT

DÄROVAN ÄR VI HIMLARS GUDABARN I GRÄNSLÖST TEMPELRUM

DÄR HÖRS MORGONSTJÄRNORS JUBELROP VID GUDS MYSTERIUM:

: ATT GUD DÖR, GUD UPPSTÅR FRÅN VÄRLDARS GRYNINGSSTUND

OCH HÄRNEDAN ÅTERSPEGLAS HIMLARS OFFER VI D VÅR ALTARRUND

SOM I PROFETERNAS FÖRBUND, PÅ BERG, .I HELGAD LUND

SOM HOS MELKISEDEK OCH I URTIDS OFFERAKT

I STOFT, I VIN OCH BRÖD BEKÄNNER RITERNA GUDS MAKT

FÖRST SOM SKENBART SOVANDE OCH SKENBART DÖD

MEN GUD SKALL UPPSTÅ SOM I NATTVARDS TRANSSUBSTANS

MED HIMMELSK GLANS LIKSOM I KRISTI GRAAL OCH KRISTI BRÖD

/ Offerakten börjar här: /

P: GUD, I ALLT , ENLIGT KRISTI BUD ( Lukas 22 19)

SOM GIVITS TILL APOSTLAR OCH LÄRJUNGAR

FRAMBÄRS OFFERGÅVOR HÄR,, ETT BRÖD

OCH VIN I RITER MED GUDS OFFERDÖD

ALTARET ÄR BILDEN AV GUDS FÖDELSE I BETHLEHEM (*IMMACULATA)

OCH EN SYMBOL FÖR DÖDEN I JERUSALEM (*GOLGATA)

NATTVARDSAKTEN INKARNERAR VÄGEN TILL NYTT GUDSMEDVETANDE

VI FRAMBÄR DETTA OFFER FÖR ATT MINNAS (Lukas 22 19)

HUR I KÄRLEK, BRIST PÅ LJUS SKALL ÖVERVINNAS

GUD UTGER SITT LIVS ALLENHET

GUD BLIR VÄRLDARS MÅNGFALD, MÄNSKLIGHET

BESLÖJAD OCH FÖRKLÄDD ÄR GUD I TID OCH RUM

I VÅRT STOFTS MYSTERIUM, EMANERAD, INKARNERAD

HÄR LYFTES OFFERGÅVORS SLÖJA

VI UPPHÖJA OFFERBRÖD, SOM ÄR SYMBOLEN FÖR GUDS DÖD.

DESS ENHET BRYTS BLIR TVÅFALD, TREFALD, MÅNGFALD

SOM SYMBOL FÖR ATT GUDS LJUS, GUDS ENHETS ANDE

SKALL BLI TILL ALLA SJÄLAR, SÅ SOM FÖRUTSAGD

BLI VA LAMMET SLAKTAT FÖRE VÄRLDENS GRUND VAR LAGD

BLI INKARNERAD OCH PÅ STOFTETS KORS HÄR FÄST

OCH BEGRAVD I SJÄLAR, SOM DESS INRE OFFERPRÄST

VI KONTEMPLERA ATT GUD UPPSTÅTT, UT UR KROPPENS GRAV

UR STOFTETS HAV OCH ÅTERVÄNT I SAKRAMENT

VI KONTEMPLERAR HUR ENVAR TILL SIST

SKALL BLI FULLKOMLIG SÅSOM FADERN, UPPSTÅ LIKSOM KRIST

* ( (Transsubstans =det själsliga fullkomliggöres och inkarnerar)