1ef.gif (27575 bytes)  

FRIA

KATOLSKA

KYRKAN

 

EN FRIKATOLSK NATTVARDSMÄSSA, URKRISTEN "EUKARISTI"

Kontemplativ, bekräftande, präglad av begärsfri kärlek, odogmatisk gnosis

och ursprungliga intentioner som vi i vår tid äntligen lyckats förverkliga.

Med språkbruk i öst: JESU KRISTI SAKRAMENTALA AGAPE-YOGA"

Fria Katolska Kyrkan vill med apostolisk fullmakt, kärlek och visdom

predika frihet för fångna själar och seende för blinda själar (Lukas 4 18.

Fria Katolska Kyrkan är universell. Ordet katolsk "kata holos" betyder

ekumeniskt allomfattande, som ett träd omfattar många olika grenar.

Fria Katolska Kyrkan är sakramental. Transsubstantiation är målet.

Kyrka, "ekklaesia" betyder utvald .. .till helighet. (Efesierbrevet 1. 4)

Följande liturgi föreslår att du privat eller i en grupp kontemplerar

och lever med i det väsentliga och ursprungliga i den sakramentala

nattvardsrit som Kristus gav . "Gör detta för att minnas"(Lukas 22.19)

För att minnas Gud eller vad du fritt väljer ifråga om Gud

Öva kanske först bara sidan 4 som kan sägas sammanfatta mässan.

F R I H E T är ett budskap från Kristus Lukas 4 18:

att predika frihet för fångna själar

att predika seende för blinda själar

att giva de förtryckta frihet

Paulus skriver att där Anden är där är frihet 2 Kor 3 17

Men majoriteters kyrkomöten har tillverkat bindande dogmer som

i den Nicenska troshandlingen och särskilt i dess förklarande tillägg,

där fritt tänkande fördöms och bannlyses

K A T O L S K var kyrkan från begynnelsen i betydelsen "kata holos",,

dvs allomfattande. Jämför hur ett träd är ett och omfattar många

olika grenar. Ekumenisk är ett motsvarande ord. Det betyder hela

världen, icke uteslutande någon själ. Tyvärr har många kyrkor sedan

kallat sig katolska och ekumeniska men uteslutit fria tänkare

K Y R K A, församling, " ekkleasia" betyder de som har utvalts för

en särskild uppgift. Alla universums själar är utvalda för pilgrimers

resa genom tid och rum tillbaka till det eviga ursprunget. Alla själar

i denna planets olika naturriken är utvalda för att bli "fullkomliga".

(Matt 5 48) Religionernas församlingar är utvalda för att skolas

enligt olika profeters budskap. I kristendom uppmanas vi att icke

upphäva andras profeter (Matt 5 17) och att följa Kristus och att

predika och taga emot nådegåvorna, sakramenten, dop, nattvard...

FRIA KATOLIKER vill inkarnera detta. HJÄLP TILL !