svm26

 

P : GUD

LIVETS  TRÄD

ÄR  DU  och

Du är  KORSETS  TRÄD .

Vi ,är nu grenar som skall offra

frukt av kärlek, visdom, vilja

Vi lyfter våra hjärtan i tillbedjan

till Dig,  gudasonen i oss.

Vi kontemplerar budskap

att Du är av samma väsen,

och samma evighet

som Gud Fadern

att Du förbliver

oföränderlig i

Dig Själv, men i Din

kärleks eviga, gränslösa offer,

utandas Du ditt

eget Liv i universum och blir

vad skrifter kallat

Lammet, som är offrat

när världens grund ej än var lagd

I djup mening har du överlämnat

Dig själv åt "döden"

för att vi skall leva

Allsmäktig, allting genomträngande,

uppehåller Du igenom detta offer

allt skapat , och Du vilar ej

icke natt, ej dag... Du verkar

nu ständigt genom

hierarkien av ljusets helgon

som lever endast för att

tjäna Dig , Din vilja,

Din underbara kraft

Och vi tackar helgonskaran

och änglarnas härskaror.

Älskade och helige Herre

Du har i visdom givit oss

detta, himmelsk kärleks sakrament

att vi ej blott symboliskt

skall här fira minnet av Ditt offer

men även i verkligheten

taga del däri och så inom

vår tids, vårt rums begränsningar

som för våra jordiska ögon

än döljer övermåttet av Din

härlighet alltjämt nu föra vidare

Din oavbrutna offerhandling

genom vilken alla trädet grenar näres

och världen  upprätthålles