PISTIS SOPHIAS EVANGELIUM 44

" När Jesus uppstått från de döda talade han under elva år till lärjungarna."

Så lyder de första orden i detta gnostiska evangelium. Orginalet sägs det, skrevs

av aposteln Philip, enligt Kristi befallning. I ett återfunnet fragment läser vi hur

Mästaren efter återuppståndelsen hade fortsatt att undervisa lärjungar. Bland

dem var Maria, Jesu moder och Maria Magdalena, som säges vara den mest

andliga lärjungen. Under det tolvte året var alla samlade på Oljeberget och då

hände det att en mäktig flod av ljus strömmade över Mästaren. Och han talade

som den förhärligade Kristus. Han berättade då för dem om Pleroma-Mysteriet,

som är bakom världen och som är all involution och all evolution, emanationen

och reabsorbtion av allt. Maria sade: "O Mästare, om alla tings gnosis är i det

Mysteriet, vilken mänska i världen skall då vara i stånd att förstå det och all

dess gnosis"? Och Mästaren svarade: "Låt blott Kristus födas i deras hjärtan

genom att de försaka världen. Då skall de växa till Pleromas väsen och äga all

dess Gnosis. Jag är hela Pleromas Gnosis. Den som mottager detta enda Ord,

den mänskan är jag själv och jag är de mänskan. Ehuru denne är en mänska i

världen skall han vara en konung med mig i mitt Rike. Vet ni inte och förstå ni

inte att ni är alla änglar, alla ärkeänglar, gudar, andefurstar, alla makter, alla

de stora osynliga, alla de stora ljusemanationerna. Den Outsäglige är korsfäst,

ligger utsträckt med sina lemmar i den Outsägliges rymd. Den som mottagit

den Outsägliges mysterium är jag själv. Men även om en mänska är rättfärdig

och inte har syndat är det omöjilgt att inviga denne i Rikets mysterier när den

ännu ej bär tecknen för Rikets mysterier. Mänskan måste äga gnosis såväl som

rättfärdighet. En syndare sändes tillbaka till världen beroende på den typ av

synd som begåtts och sändes till förhållanden som gör att mysterierna kan

mottagas i ett annat liv. Som jag förr sagt är Johanes Döparen reinkarnation

av profeten Elias. Lidande kom när ni har utgjutits i olika kroppar i världen.

Sök tills ni finner de renande mysterierna. så att ni bli värdiga ljuset.

Mästaren ger som exempel myten om Sofia, dvs vår själ som "faller" från

himlar och inkarnerar i illusoriska världars lidande. Mästaren berättar hur

Sofia kämpar och når seger, hjälpt av "Mikael och Gabriel". Hon omgives av

ljus och krönes. Mästaren talar med liknelser och förklarar att det finns ej i

vår värld sanna ord. Mästaren brukar även ceremonier för att undervisa.

I "Frälarens bok" beskrivs hur Mästaren med Eukaristiens mysterier renar

från synd. Jesus står då på havets strand vid ett altare omgiven av lärjungar,

män och kvinnor. Ritualet bekräftar att Han och Fadern är ett och att Han

representerar Fadern. Han affirmerar "Fadern kallar er, Fadern välsignar er"

Översättare missförstå och tror att Han begär att Fadern skall ändra sig och

lyssna mer. Sanna gnostiker är visare. Hög gnosis är en andlig erfarenhet

av att Gud är ett med allt. Aposteln Thomas skrev från Indien Mästar-orden:

"Lyft stenen och du skall finna mig, klyv trädet och se jag är där". Barnatron

är ofta dualistisk i betydelsen icke-monism, icke tro att gud är allenhet. Guds

"mysterie-gnosis" i alla religioners ursprungliga budskap bekräftar att allt

är inkarnationer av allenhetens gud. Bibeln säger; "Gud skall bli allt i alla"

.(1 Kor 15 28) Det är urkristen gnosis, Pistis Sophia är ett evangelie-exempel

där Kristus försöker lära oss att vår själ emanerats ur Pleroma och att

själen skall lyckligt reabsorberas i Gud eller vår Pleroma-natur