svmordl

 

O R D L I S T A: ALPHA-Omega= början-slut i bibel, Upp 1/ AFFIRMATIV

bön=Bekräftande, ej begärande/ AGAPE=gudomlig begärsfri kärlek./ AMEN=

Gudsnamn. Kristus kallas Amen. "Sannerligen så är det" kan församling mena.

ANATHEMA=bannlysning, fördöma fritt tänkande./ APOSTOLISK succession=

Katolsk biskops sakramentala vigning genom obruten arvsföljd från apostlarna .

AVATAR= Kristuslik gudomligt fullkomlig inkarnation. / BHAGAVAD-GITA=

Ett hinduiskt evangelium där Krishna förkunnat Yoga-vägar till Gud, sid 42.

BINDANDE DOGMER= jmf "Niceas credo s 16 och dess dömande "tillägg".

EKUMENISK= omfattar alla guds religioner. / ELEISON=barmhärtig (är Gud).

ESSEN= judisk kabbalist)( vegetarian)./ ESOTERISK=beslöjad. EXOTERISK=

icke hemlig bokstavstro/ FRI= utan bindande dogmer. / GNOSIS=religionernas

djupare läror, "Kristosofi"/ HOSTIA=konsekrerat nattvardsbröd./ IMMANENT=

Gud inneboende i allt/ INKARNERA=en själ föds i en kropp/ ITE MISSA EST=

dismissal for a congregation and angels after the eucharist./ JHVH= Gud som

Fader. Moder, Son och "bruden-själen"/ JEHOVAH=Jah+Yodh=man+kvinna/

KABALAH=QBLH=(för-)judisk gnosis / NYCKLAR Matt 16.19,Lukas 11.52/

KYRIE=gud./LITTERATUR=Beställ lista. Bifoga minst svarsporto/ MANTRA=

sakramentalt ord. / MESSIAS=CHRISTOS="smord" till konung,präst.profet

i oss el i stats rit./MONSTRANS=kärl för hostia/ MUDRA=heligt tecken med

hand+, t ex ett korstecken/ GUDS MODER=Gud, Helga Anden ( inkarnerad /

PATRIARK s 24/ PETER=Förkristen titel för tolk av en religions gnosis s 24

PETITION=begärande bön./ PISTIS SOPHIA=Gnostiskt evangelium där Jesus

uppstånden predikar reinkarnation./ PLEROMA= allas inre natur före födelse

i kroppen,43/ PÅVE=titel för biskopar (präster) i östkyrkor, tex Egyptens

koptiska överherde. Roms "påve" är bannlyst i öst. Jmf frikatolsk "ekumenisk

Patriark"/ PRE-EXISTENS= själens tillvaro i himlar före inkarnation. Jmf Ef

1= "Gud valde oss före världens tillblivelse"/ REINKARNATION=Johannes

Döparen var Elia som återuppstått enligt Jesus (Matt 17,12 och Pistis Sophia/

SAKRAMENT= nådemedel som dop och nattvard med apostolisk succession/

SIMON= Aposteln hörde Jesus säga "Du är Petrus och på denna klippa skall

jag bygga min kyrka. Jag skall ge dig nycklarna till himlen (Matt 16 18) En

ortodox tolkning är att Jesus menar att han skall bygga kyrkan på en sanning

som Simon just uttalat, att Jesus är Messias, Kristus, den utvalde sonen. Peter

var som ovan nämnt en förkristen titel för gnosis-tolk. Jesus antyder kanske

att Simon var en sann Peter. PTR var ett ord i uråldriga mysteriers språk.

PTR satt på en klipptron. I Egypten var hieroglyfen "öga" tecknet för PTR./

SYND= det som är i strid med det innersta gudajaget./ SOPHIA=Helga Anden

som är visdom innerst i vår själ enligt urkristna gnostiker/ SUNYATA=intet

eller universum som illusion, jmf s 43, Ain Soph Aur, Pleroma, Areopagita./

TRANSCENDENS=Gud evig bortom immanens./ JUNGFRULIGHET s 35/

VISHVAKARMAN= vedisk gudsaspekt korsfäst i den oändliga rymden,27/

YOGA=väg till målet gudsförening, "Jag och Fadern är ett" (Joh 10,30)

Yoga´s förening med Gud är mål för nattvardsmässans transsubstans och

det förstår avancerade österländska yogier och avancerade kristna mystiker.