S114  ABRAHAM  OCH  KRISTUS, PARABRAHM   (Joh  8 58)

 

ABRAHAM (Abram 19:e årh f Kr)  blev enligt traditionen  stamfader till Ismaeliter,  arabstammar genom sin första son, Ismael, vilkens mor var Hagar. Och  Abraham trosvara stamfar till hebrée4rna  genom sin andra son, Isak  och halvsystern Sarai  (Sarah). Judar och araber kan tro att Gud har lovat Kaanans land till Abrahams ättlingar (jmf  1 Mos 12.7) ”Åt dina  ättlingar skall jag ge detta land”.     I dessa ord finns  en rot till senare konflikter mellan araber och judar. Religiösa konflikter är ofta grundade på sådana ”andliga” upplevelser, som om de ej är sanna kan tolkas som hallucinationer eller psykologisk indoktrinering för politiska  och   ekonomiska   syften.       ”Gud  vill det”      har  varit  ”information”   för  soldater  i   religioner.

Somliga finner också sant  historiska och djupa allegoriska betydelser i Abraham-legender.

 

EN ”ABRAHAM”   kan  ha  varit   en  revolterande   Brahman  eller    Brahman-stam    från    fjärran   Östern.

I Kaldéen hade ex-brahminer sökt tillflykt från ortodoxa majoriteter. Sådana   A- (icke-)  brahminer eller  hela

”A-Brahmin-sekter kan ha fört   ”Abrahams  religion ”  till Kaldéen.  Judar och araber torde äga  fragment  i mer  västerländska  religionsformer.  Namnen  Abraham och Sara kan ha rötter i öst,  i hinduers Gud Fadern,

Brahma och Gud Modern,   Sarasvati.  Jesus lär ha erkänt  ”Abrahams  Gud som   sin   (Matt 22 32)   och sagt att  ”före Abraham var jag  (Joh 8 58).  Menade Jesus då att var en ny inkarnation av Abraham?   Eller menade Jesus att han var   ”Para Brahman”  i betydelsen  ovan Brahman.  Parabrahma är vanligen ett ord för det eviga gudajaget ovan all dualitet och ovan manifestation.  Kabala-judar  har för detta begrepp  namnet   Ain Soph Aur. Judisk   Kabbala kan ha rötter i indiers Brahma-tro.  Indisk tro att Krishna är gudason inrymmer också tro att Krishna har flera inkarnationer.     Somliga  indier  säger  att  Jesus  är  en  senare  inkarnation  av    Krishna.  I Pistis Sophia-evangeliet   talar  Jesus mer om reinkarnation, t ex  att profeten  Elia har återkommit som Johannes Döparen.  Men det var farligt att bland judar antyda att Messias haft tidigare inkarnationer.

 

BIBELN   berättar att Abraham enligt Guds befallning var nära att offerdöda en son.   Mystiker  tolka icke detta som bokstavligt sant utan som ett inre eller rituellt mysterium,  en allegori som antyder att Gud Fadern

offrar sin egen lägre natur,   liksom Kristus av Gud Fadern är förutbestämd  till  mystisk korsdöd,  tills   det

lägre jaget i mystiskmening  uppstår till förnyat andligt medvetande.  Kristus är i detta   ”offerlammet”.

 

KORANEN intygar att ” profeten,  aposteln  Jesus ej blev bokstavligen dödad.    Någon som liknade honom blev korsfäst.   I  Koranen   försäkrar   Jesus  själv att han  aldrig  påstått  att han  är en  Gud   vid  sidan  om   Allah

eller att  hans mor  är gudinnan ”Helga Anden”.     Tro på många gudar motverkades bland araber på detta sätt.

Avancerat tänkande muslimer medge att Allah har flera namn eller aspekter som  ”Herren,  Skaparen,  den  Barmhärtige,   Domedagens   Majestät  och att Allah ej blott är manlig  i mänsklig mening.   Koranen intygar att  vi  dör och föds flera gånger innan vi återkommer till Allah.   En  sufi-mystiker   har tolkningen  att   vi föds i sten,  växt,  djur,  mänskoskepnad,  änglagestalt   innan vi  är redo att  reabsorberas i Allah.       Koranen

sägs vara en skrift med hemlig mening,    varför olika tolkningar finns.

 

MYSTIKER   ifrågasätter kroppslig omskärelse  (Jmf  Abraham    1 Mos  17 23).   I  Thomasevangeliet säger Jesus  ”Om omskärelse  vore välgörande skulle   Fadern låta oss födas omskurna, men den sanna omskärelsen är i Anden  och den är välgörande.    Omskärelsen kan vara ett bruk som kommit från  varmare

Länder och av hygieniska skäl.   Ledare kan ha påstå  att regeln kommit från en Gud  vilket naturligtvis var

ett smart sätt att få folk att lyda.    Bland kristna blev dop renlighetssymbolik  och sakrament.

 

ABRAHAMS  HUSTRU  SARA   är   mytologisk  beslöjad   gudinna-drottningmoder   som  genom  gudomligt  ingripande blir havande. Vi kan jämföra berättelsen om hur jungfru  Maria befruktas av den Helga Anden genom ängeln Gabriel.   Maria framstår som  en  speciell   inkarnation,   medium,   verktyg,  representant    för  Guds Helga Ande.   Hebréerevangeliet   har av Jesus orden:   ”Min moder, den Heliga Anden, lyfte mig i ett

hårstrå upp till   Berget Tabor”.   Modergudinnorna som religionerna  nämner  är aspekter av Gud som Moder.

Hinduisk religion talar om en gudinna vid   sidan av  en  manlig  gud:   Sarasvati   vid  sidan  av  guden  Brahma.

Buddhism har Prajna Paramita som nirvanisk moder till visdom och  till allt.

 

JESUS säger;  ”Jag har ej kommit för att upphäva profeterna.” Och han citerar om profeten Abraham:  ” Jag    är Abrahams Gud.   Jesus ägde kunskap att kunna tillägga   att han är ett med religionernas gudar och gudinnor  och att han   innerst är Nirvana.   Men då skulle han ha blivit  stenad  i den tidens Judaland.     Han  uppmanade  lärjungarna  att hemlighålla   avancerad  visoms-Gnosis och  att vara ”kloka som  ormar”.  Alla religioner måste komma fram till  att ”icke upphäva profeterna” hos olika folk men  klokt  reformera.  Mål är  ”Förenta  religionerna”   vari olika profeters olika  språkbruk  lever kvar.

 

ABRAM,     har  först   bokstäverna  A  och B  som  för somliga  har  dold    betydelse.     Jesus säger i Thomas

Barndomsevangelium    ”Om  du inte ens förstår  A till  dess  väsen,   hur skall  du    kunna  lära   andra B”?

A,  Aleph  med hebreisk code tecknas med  två enkla ”jod   Aleph tecknar Gud är jod, samma ”jod” är ovan och

nedan,   i  skenbar  mångfald.    Aleph är    som  Adwaita  inom  österns  vedantism –icke två.    Gud   är m a o

absolut  monism,   allenhet.    B,  hebreiskt  Bet,   tecknas med symbol  för  hus.     B    skall  vara  ett   bönehus,

icke byggt på sand utan på klippan av gudomlig visdoms-gnosis.   Jämför att ”Fader Vår”  börjar med  ”ABBA,

Jesus  talade  arameiska  och   ABBA  är  arameiskt  ord  för  Fader.     Motsvarande   hebreiska   ord  är    AB.

Abraham, Abram,  Parabrahm,  är nyckelord