S119exorcera

Andebesvärjning, utdrivning av "det onda" som kallas Satan, djävlar, demoner, fallna änglar

är vanligt i religioners språkbruk. Judars biblar och evangeliernas Kristus är ej undantag, men de kabbalistiska och gnostiska lärjungarnas grupper har mer symbolisk tolkning. Med vår tids vetenskapliga

psykoanalytiska språkbruk kan vi finna flera synsätt. Vi kan t ex säga att vanliga själar är liksom omgivna av problemskapande psykiska moln som hindrar det andliga solskenet (eller vårt gudajags medvetande) att obehindrat nå oss. Detta solsken kallas ibland Gudomlig Nåd därför att det ej är skapat vårt personliga "jag". Ett verkligt helgon är frigjord från hindrande moln och förmedlar därför oavbrutet gudajagets andliga renhet, sanning och kärlek till sin omvärld. Alla skall befrias från hindrande psykiska moln som har skapats genom osunt tänkande, kännande och handlande. .Jesus och alla profeter och helgon hjälper oss till frigörelse genom att på många sätt EXORCERA, utdriva, transsubstantiera allt det ofullkomliga, genom att välsigna

oss med gudajagets kraft… "i Guds Namn" .Vi kan och bör själva exorcera och välsigna

Före måltid tillrådes: exorcera och välsigna maten

Mat och mycket i denna värld är orent och även giftigt både fysiskt och psykiskt. Det finns ekologisk mat och vi garanteras av auktoriteter att den är fri från skadliga ämnen . Men vi bör vara misstänksamma och ifrågasätta, undersöka. Och vi bör exorcera och välsigna med själ och kropp i gudajagets Namn, t ex

Vi exorcerar + och välsignar i Guds Namn, Fadern, + Sonen och Helga Anden. Amen

Nyfödda barn exorceras t ex under sakramentalt dop. Man kan då utgå från att barnet från föräldrarna och från omgivningen medför problem. Somliga tänker även att barnet "ärver" problem från sina tidigare inkarnationer. Sådana "ogräsfrön" vill man hindra genom exorcism och välsignelse. (Se dopritual)

Nyligen dödas själar och kroppar exorceras och välsignas ofta av präster enligt liturgisk form .

Också varje mänska är inifrån gudomlig präst med makt att exorcera och välsigna allt mer Först är denna förmåga relativt omanifesterad men den blir alltmer manifesterad när vi långsamt fullkomnas .Den kan också tillväxa genom sakramentala vigningar i religioner och andliga mysterieordnar.

Hus, hem, ting, andliga centra kan exorceras och välsignas. Änglars och helgons hjälp åkallas ofta.

Om mord, stöld och brott mot andliga lagar har förekommit är främst den psykiska auran förgiftad. Rening sökes. Präster har liturgiska bruk. Envars viljeakt, välsignelse och gnosis skall hjälpa.

Kontemplera Nådens natur och gudomlig Rättvisa

En själ led i fängelse, i kedjor, i sjukdom och i nöd bland fiender och bad till Gud och begärde Nåd,

att exorceras från själsliga problem, att välsignas med "frid och frihet genom fullkomliga rättvisa"….

En ängel svarade i en dröm: "Guds Nåd har förutbestämt att fullkomlig rättvisa icke skall komma till

dig nu omedelbart utan successivt . Du har syndat mycket i forna jordeliv. Om fullständig rättvisa

skulle skipas nu genast så kunde detta krossa dig. Ditt nuvarande öde är bättre. Guds Nåd låter dig

skörda fullständig rättvisa när du tål det. Säg nu i din kontemplativa bön: "Jag tackar och välsignar

Gudajaget för successiv rättvisa och nåd. Jag tackar för att mitt öde styres av visdom och kärlek.

Kontemplera, exorcera och välsigna hela denna tillvaro:

Begrunda att gudajaget är i allt, i levande och i döda, i änglar, i eld, vatten, vind, . sten, träd, djur…..

Kontemplera Pauli ord i Romarbrevet (8 21) att hela skapelsen skall befrias och nå frihet. Kontemplera

att du kan medverka. Undvik att förorsaka lidande. Var barmhärtig samarit. En forntida judisk essé var

motståndare till templets djuroffer. Var han påverkad av österländsk medkänsla med djur, Ahimsa?

Våra militanta veganer hävdar att deras väg även ger bättre hälsa och bättre världsekonomi. Franciscus och den ortodoxa pionjären Chrystostomos och en rad av andra kristna har gått liknande vägar

Somliga vill exorcera och välsigna verktyg och vapen:..

En soldat kan vilja ha ett svärd välsignat, kanske även en kanon? En jägare, slaktare fiskare och en fångvaktare kan ha argument för att välsigna sina verktyg. Moraliska relativitetsläror bör begrundas:

De säger att det som kan vara rätt för den ene på en utvecklingsnivå kan vara fel för en annan.

Religion bör försöka hjälpa och råda alla på varje utvecklingsväg

Du kan välsigna med ett korstecken + utan ord, med outsagd intention

Du kan exorcera och välsigna med + korstecken och med ord, tex

Jag exorcerar och välsignar i GUDS NAMN, FADERN, SONEN, HELGA ANDEN . AMEN