S145 GTJ  FÖR SJUKAS TILLFRISKNANDE

 

           SKRIFTLÄSNING

P Lyssna till  aposteln Jakobs ord: Är någon bland er sjuk, må han då kalla till sig församlingens "äldste"

(=präst)  och denne må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med  (invigd) olja.  Och  trons

bön skall hjälpa den sjuke och Herren skall låta honom stå  upp igen, och  om han har begått synder, skall

detta bli honom förlåtet. Bedjen för   varandra   för att I mån  bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig

själs  bön, när den bedes med kraft

 

          ÅKALLAN

P   I GUDS NAMN   +  FADERN, SONEN, HELGA ANDEN.       F AMEN

( När läkegudstjänst hålls efter mässa  bör asperges, syndabekännelse och absolution icke läsas.

I annat fall läses här     asperges,  syndabekännelse och absolution från reguljär mässa.

Vid enskild läkegudstjänst berör P patientens panna med  vigvatten och bestänker dennes omgivning

                                De sjuka får kommunionen under läkegudstjänsten istället för under mässa

        ASPERGES  (med vigvatten)

P  Herren vill rena oss  +  tills vi värdigt kan förrätta gudstjänst

Med  Herrens kraft bortdriver vi allt hindrande  från altare +++ och kor +++

Och från detta tempelrum där vi tillber Gud    +++

Och vi välkomnar vår himmelska Fader att sända sin helande ängel    (Rafael)

att hjälpa här  närvarande  att återvinna hälsa till själ  och kropp

Genom Kristus vår Herre     F  Amen

 

        CONFITEOR   SYNDABEKÄNNELSE  SJÄLVKÄNNEDOM

P       O HERRE,  botfärdiga  bekänner vi att vi ofta glömt att Du o Gud är inkarnerad och korsfäst

inom  allt  som lider. Men Du förlåter synder. Du är den ställföreträdande försoningens  mysterium .

Du är Guds offerlamm som lider för alla. Du tar på dig våra synder så långt som det är nyttigt för oss.

Som Jesaja sagt (53)   ”Han blev sargad för våra överträdelsers skull”

 

         ABSOLUTION.  SYNDAFÖRLÅTELSENS   SAKRAMENT

P       Gud Fadern+, Gud Sonen +, Gud den Heliga  + Anden  välsignar, bevarar och helgar dig  (er)

Herren ser ned till dig (er)   i kärleksfull godhet och ger nåd

Herren  +  förlåter  alla dina (era)  synder och ger dig  (er) Helga Andens nåd och vederkvickelse

F Amen

 

               Ev läses eller sjunges nu tex  följande hymn från nattvardsmässan

Hör nu våg och vind och stjärnors här.  De sjunger att Gud kärlek är

I all tid och rum,  i evighets mysterium

Är din själ ett vilset,  sårat får.   En överherde finner dig och läker sår

sig förbarmar, bär dig hem på starka armar, vill vila där de gröna ängar gro

Invid rena vatten får du ro   Och Herden bär ett bud  ”Du är ett barn av Gud”

Ifrån Guds Ljus kommer alla  och Gud skall alla återkalla

Känn  en doft från  himlens helga berg,  en vind.  Den  smeker milt din kind

Lyssna, religionernas profeter ger nycklarna till himlars hemligheter

Drick  från Livets källa, där gudabarnen dansa sälla

Smaka Guds Agape-kärlek,  Gnosis salt och skåda Frälsarens gestalt

Gud ger råd och rättvis dom och nåd och stämmer åter glädjens strängar

Sök,  finn,  giv av friden,  ej blott pengar. Giv frihet till var fången själ,  seende likväl

Frågar du   ”Vem är i fängelse,  och sjuk intill förgängelse

Herren svarar: ”Det är jag… Jag är med er alla dagar intill tidens ände  (Matt   28 20)

 

 

          VENI   CREATOR

Du kommer, helga Ande-Jag

Med  gränslös Nåd och himlars  Lag.

Guds "Moder",  ovan ve och väl

Du  föder  rummet,  tid,  kropp,  själ

2

Du  är  Det  Eviga   i  oss

"Guds  Barn" är  vi,    lär Christos

med  himlars Änglar   innerst  Ett.

 I  Rafael   har Gud  oss klätt.

3

Vi är som  Vind  från Evighet

Med andegåvors  gränslöshet

Vi  föds  till  alla  perspektiv:

sten,  växt, djur, mänska,  helgonliv

 

 

4

Vi  går  nu  med  vår  läkesaft

Till  sjuk och svag   med gnosis  skrift,

Med  Andens Visdom,  gränslöst kraft,

Agape-kärleks  livsuppgift

5

Och Andens Öga skådar allt

Snart bortom horisontens rand,

Fullkomlighet  i  Guds gestalt,

I  Ande-Elds gränslösa    Land

6

Du blir renhjärtad   i Guds Rike,

Som Änglars,  goda Herdars like,

I   Guds And  är du ett Guds barn

Allt    skall  så nå  gudomlighet

7

Guds  Eld-Flod skall allt återställa.  *

Vi nå vårt   Hem vid Livets  Källa.

Vi  vänder åter in i  Evighet

Till Ande och Treenighet.   (Amen)

 

                             Smörjelse med oljan för sjuka (Holy unction)

P går till den     plats där  den heliga smörjelsens sakrament skall utdelas

P   Låt oss bedja, kontemplera, bekräfta  tro på Guds vishet och godhet och läkande kraft

     O Herre,  som har givit mänskan kroppslig och själslig hälsa och kraft för att tjäna Dig

      Du  vill  frigöra oss från sjukdom, ofullkomlighet och svaghet så långt  som det  verkligt gagnar.

Tålmodigt  vänta   vi på att du  med makten av Din  + välsignelse    återställer full hälsa både utvärtes i den yttre kroppen och invärtes i själens kroppar        genom Kristus  Herren i oss.  F Amen

 

P säger nu över var och en som skall mottaga detta sakramen

I det namn som är över alla namn,  i kraft av +Fadern,  + Sonen  och den   +Helga Anden

Utdriver jag  (exorcerar jag)  allt  hindrande  motstånd (alla inflytanden av hindrande motstånd

För att du må vara rätt renad att mottaga    detta    den heliga smörjelsens sakrament

P  tar på sin tumme något av oljan för sjuka  och smörjer mottagaren  i korsform på pannan och säger

I vår Herren Kristi namn och åkallan den heliga ärkeängeln  Rafaels  hjälp smörjer jag dig med olja

 för att du må vederkvickas  både till själ och kropp

(P fortsätter att under tystnad smörja  hjässans,  strupen   och  nacken      Därefter lägger P

båda händerna på  mottagarens  huvud med definitiv avsikt att helbrägda och säger

P Kristus, Guds Son utgjuter sin helande kraft över dig och omsluter dig med sin kärleks ljus

 

(Om en biskop tjänstgör kan B nu beröra mottagarens med biskopsstaven)

((När alla       som  önskat sakramentet  har mottagit det  tvår P sina händer  och säger till F)

P Som denna synliga olja smort    den yttre kroppen  så vill Gud Allsmäktig, vår himmelske Fader,

i sin oändliga godhet smörja  våra själar med  den Helga Anden  som är     styrkans, befrielsens

och glädjens  ande. Må Anden  med sin visdom och styrka   och makt  hjälpa  dig (er) att härda ut

på helighetens väg  och med glädje tjäna Gud på den väg som är given. Genom Kristus vår Herre. F Amen

 

P  ((vänd mot altaret eller plats där nattvardssakramentet förvaras)

O Gud som i altarets underbara sakrament har      lämnat oss en levande  påminnelse om ditt eviga offer

Du vill hjälpa oss att så vörda   din lekamens och ditt blods heliga mysterier   att vi alltid skall

erfara  ditt inneboende livs kraft och så  när   vi utgjuter vårt liv i självuppoffring må   lära känna oss

själva   som ett med dig och genom dig med allt som lever,    Du som lever och    härskar i oss

med Fadern i enhet med den heliga Anden  Gud genom evigheters evigheter  F  Amen

 

/De som mottagit smörjelsens sakrament mottager nu även nattvardens sakrament (reserverat sakrament)

P Vår Herre Kristi  lekamen  bevarar dig i   medvetande om det  eviga livet

(När alla har mottagit sakramentet   kan en hymn sjungas och  alla kan sitta ned)

 

P  Låt oss bedja.

Vi som ha mottagit dina himmelska gåvor  begrundar att din nåd må så  bevaras i våra hjärtan att den     

ständigt må finna utlopp i våra liv,      genom  Kristus  vår  Herre          F  Amen

 

VÄLSIGNELSE

P  vänd mot F

Herren   + välsignar dig (er) och bevarar dig (er)  Herrens ansikte är vänt till dig  (er)

Herren låter sitt ansikte lysa över dig (er) och ger  nåd,    nu  och evigt             F  Amen