sm12nyd

BÖN, MEDITATION, KONTEMPLATION ÄR EN "JAKOBS -STEGE".

På lägre trappsteg är många själar indoktrinerade att bruka barnatrons begärande bön

att Gud skall ändra sig och giva mer bröd, mer förlåtelse, mer hjälp. Senare förstå vi att

det är mänskan som skall ändra sig. För somliga själar är bön inre strid symboliserad

i Uppenbarelseboken av strid mellan "ljusets och mörkrets" änglar. Mikael och Sankt

Göran kämpar mot drakar som symboliserar ont och de segra.. Österns religioner har

motsvarande liknelser Berömd är striden i Yoga-boken Bhagavad-Gita. Drake och orm

kan även vara liknelser för visdom. Israelers "kopparorm" var inspirerad av egyptisk

symbolik. För somliga själar och ordenssamfund är meditation ett inre tempelbygge::

"att växa till ett heligt tempel i Gud (Ef 2 21). På högre trappsteg kan vi som" kristen

mystiks fader", Areopagita, bruka affirmativ och negerande kontemplation. På ännu

högre trappsteg skall vi som Jesus sagt "tillbedja Gud i ande och sanning" (Joh 4 23).

Sådan kontemplation är bortom ord och tanke. Många tro att Jesus bad begärande

när han bad med ord - åtminstone för att anpassa sig till somliga. Men Jesus brukade

hebreiskt " obestämbart" tempus när han ville bli förstådd.. Hans ord präglades dock

samtidigt av hans Agape-princip att Gud som sol och regn ger lika åt alla ( Matt 5 45)

Enligt en grekisk översättning har Jesus sagt "Så skall NI bedja" ifråga om Fader vår-

bönen. Betoningen av ordet Ni tolkas av somliga som antydan att bönen ej är avsedd

för alla men för ett visst trappsteg. Vi rekommenderar att "Fader-vår"-bönen tolkas

med bekräftande tempus vilket är närmast Jesu Agape-princip. . Se nedan::

" H E R R E N S B Ö N: FADER VÅR" Matt 6 .9 eller Lukas 11 .1

(Ursprungligt hebreiskt obestämbart tempus översatt afffirmativt enligt Kristi AGAPE)

P eller alla: FADER VÅR I HIMLEN. HELIGA ÄR DINA NAMN

DITT RIKE KOMMER- DIN VILJA SKER I HIMLAR OCH PÅ JORD

DU FÖRLÅTER VÅRA SYNDER LIKSOM VI FÖRLÅTER ANDRAS. AMEN

(De som vill fortsätta med ord som vetenskap antager ej är ursprungliga kan

rekommenderas att pröva följande affirmativa översättning

Du leder oss genom frestelser och frälsar ifrån ont.

Ditt är riket, makten och härligheten i evigheters evigheter. Amen

GAMLA TESTAMENTETS "ARONITISKA VÄLSIGNELSE- 4 MOS 6 2

(Ursprungligt hebreiskt obestämbart tempuos kan Jesus ha tolkat agape-affirmativt)

HERREN (JHVH) VÄLSIGNAR DIG OCH BEVARAR DIG

HERREN (JHVH) LÅTER SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH GER NÅD

HERREN (JHVH) VÄNDER SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GER FRID. AMEN

INTERRELIGIÖS KOSMOPOLITISK TACKSÄGELSEBÖN

P: O GUD, vi kontemplera med tacksägelse Dina profeter och helgon i religionerna

och pionjärer, martyrer med budskap från himlen att vad vi vill att andra skall göra

gör oss det skall vi göra för dem. Det är lagen och profeterna.

Vi kontemplerar budskapet om vår innersta gudomliga natur, att vi alla skall

skåda Guds stjärna lysa fram och som Kristus födas i ett Bethlehem* ( hus av bröd)

att vi alla skall döpas i Guds heliga flod och bli förklarade på Guds heliga berg och

bli korsfästa, som i de uråldriga mysterierna och nå återuppståndelse till medvetet

evigt liv och uppfara till himlar i en frid som övergår allt förstånd, i en kraft som gör

allting nytt, i Agapes kärlek och visdoms Gnosis. Vi kontemplera ordet

"var fullkomliga som er himmlelske Fader är fullkomlig. F; Amen

,