EN REVOLUTIONÄR GUDOMLIG LITURGI

FÖR DE FRIA KATOLSKA KYRKORNA

Här är ursprunglig frihet från bindande dogmer, fria sakrament för alla och fritt

sökande efter sanning i gnosis från alla religioner och vetenskap. Vi forska främst

i budskapen "NI ÄR ALLA GUDAR" (Joh 10,34, Ps 82.69) och "Känn dig själv"

(Thomas evangelium). De som börja tro att vår innersta natur är "ett med Gud"

finner att det har revolutionära konsekvenser jämfört med exoteriska dogmer.

Vi kan då tro på evig föruttillvaro, reinkarnationer till kristuslik fullkomning och

på andegåvor som Paulus kallade "visdom, gnosis, tro, helbrägdagörelse etc. I öst

kallas de "Siddhies, Skivas klärvoajanta öga" etc. Psykoanalytiker börja studera

sådant. C G Jung accepterade sådan urkristen gnosis i boken "Sju predikningar

för de döda". Forna judar indoktrinerades att endast deras Messias var gudason

och kristna majoriteter ärver den dogmen. Frikatoliker ärver urkristen gnostisk

tro att vi alla är av "samma väsen" som Gud men att Jesus och t ex Buddha,

Krishna och ängeln som kom till Muhammed är fullkomligare inkarnationer av

Gud. De är våra äldre syskon och utsända av Gud. De kallas profeter, helgon.

mästare och kan säga att Gud (s Ängel) talar genom dem. Gud är transcendent i

evighet och temporärt immanent i oss, Revolutionärt är för många budskapet

att Gud ("Fadern-Modern") .är vårt innersta jag och allenhet. Denna liturgi är

präglad av temat "Ni är gudar " En konsekvens är att bön ej längre är petition,

begär att Gud skall ändra sig. Vi väljer bekräftande bön och välsignelse. Många

tro ännu att Jesus bad begärande. Översättares bokstav har dräpt andemening :

Jesus brukade hebreiskt "obestämbart" tempus och avsåg Agape-princip och

därmed bekräftande kontemplation. I denna liturgi återfinnes detta i Eukaristi,’

nattvardsmässa. Med österns språkbruk är "Jesu sakramentala Maha Yoga"

ett namn för mässans transsubstantiationsmysterium. Transsubstans betyder

då att i altarets bröd och vin inkarnerar KRISTUS-jagets fullkomliga själsliv.

Vår "revolution" förenar väst och öst i "United Religions" . Pröva och erfar att

denna gudstjänst är revolutionerande: ger frihet, hopp, tillit och glädje. Du bör

kontemplera rollerna präst (P), församling (F) och Kristusjaget i oss som evigt

är Guds överstepräst "enligt Melkisedeks sätt" Hebr 5 10, Ps 110.4. Sitt såsom

Jesus satt med lärjungar kring ett bord eller välj annan rituell meditationsform.

Bruka gärna korstecken för att välsigna och pröva skrifters sakramentala ord.

Ifrågagasätt skrifters alternativa översättning och tolkning. Byt fritt till österns

"mudras och mantras" och deras profetiska skrifter. Som Jesus upphäver vi ej

profeterna (Matt 5 17). Gudstjänster börjar med åkallan. Vår gudomliga natur

åkallar oss ständigt och vi bör svara. Sedan kommer tre stadier som nämns även

av Areopagita, den kristna mystikens fader, rening, upplysning, gudsförening,

via purgativa, illuminativa, unitativa. Fortsättningen av gudstjänsten är samma

tre stadier av vår inre pilgrimsfärd men fördjupade. Alla väsens transsubstans

är det centrala mysteriet och målet, Det förebildas av Kristus, som inkarnerar

i bröd och vin. Tillbedjan i Anden är ett bönemål (Joh 4 23) Vi går då från

skriven liturgi och inträder i "icke vetandets moln" (dharma megha) och bli

"passiva" dvs det är icke längre det vanliga jaget utan Kristus-Jaget som lever

och handlar i oss. Guds mysterier är revolutionerande