s102 Inledning till denna skriftsamling

  

           Och allmän information om Fria Katolska Kyrkan

       "Treenigheten  kom  till Abrahams bord  som   tre  Änglar

och  kommer  till  vårt  nattvardsbord  som  Mästaren Kristus”.

Det  är    titeln    denna  fortsättning av tidigare skriftsamling

som  gavs  titeln     EN   FRIKATOLSK    NATTVARDSMÄSSA 

Innehållet   i  denna  skriftsamling  ger  innehållsförteckningen.

 

   Fria Katolska Kyrkan är en  självstyrande  kyrka,   oberoende

 av andra samfund,   fri,  obegränsat  interreligiöst  ekumenisk:

Vi   strävar att medvetandegöra allenheten och friheten  som är

 från Gud. Medlemmarna uppmanas till fritt  sökande,  att fritt

jämförande  pröva  olika  vägar,   trosbekännelser,   sakrament.

 

   Avsikt med  Fria Katolska Kyrkan och denna skriftsamling  är

att   fortsätta   reformationsarbetet:    att    återställa  sakrament

och ursprunglig djup kunskap, gnosis i  betydelsen  Guds  Rikes

hemligheter  som går förlorade i majoriteters religiösa liv.  Jesus

säger   (Luk 11 52) "ve  er lagkloka  som  har  tagit  bort nyckeln

till  kunskapen" (gnosis).  Redan  Moses  beslöjade kunskap som

han fått.  Judisk Kabala inrymmer rester.  Kabalister påpeka att

bibelns  hebreiska  ”obestämbara”  tempus  missförstås.    Redan

de första orden "I begynnelsen skapade Gud” är fel.   "Skapades

 eller emanerades Gud"  vore riktigare. Gud är inte subjekt utan

ett objekt.   Subjektet är det outsagda eviga Ain Soph Aur.    Fler

religioner  hävdar att  Det Eviga är  ovan Gud,  gudar, gudinnor.

Paulus noterar  (2 Kor 3.14)     "Moses täckelse hänger   kvar"-

 

   Även evangelier är beslöjade.         Paulus  medger att   "när jag

var barn talade jag som ett barn". Sedan blev han en " förvaltare

av Guds Rikes Hemligheter (1 Kor 4 1).  Jesus säger att lärjungar

ej ännu är mogna …. Men att den Helige Anden skall upplysa. 

har ännu upplevt sådan upplysning .      De  ha ej frihet att tala om

sådant.   Om de över huvud  taget  finner ord  blir  de  som  Jesus

och  den  första  tidens  gnostiker  förföljda och tystade.   I vår tid

givs frihet att  tänka,  skriva och  tala  men majoriteternas  ”lejda

herdar”  indoktrinerar fördummande dogmer.   De varnar  för en

falsk gnosis  i betydelsen allt som avviker från dogmer.  Men utan

fritt  sökande efter djup  esoterisk  kunskap    förblir  religionen

barnatro  som  kan  konservera  en  del  upplyftande  tankar  men

också   är    skrämmande    och  fördummande     Som den kristna

mystikens fader  rekommenderar vi affirmativ  kontemplation av

typen  ”Herren  ÄR  min herde”   och icke blint begärande  bön.

 

  I vår  tid återupptäcks en del  av  gnosis  som  gömts  undan  när

majoritetskyrkorna  urskillningslöst  förföljde   gnostiker. Vi upp-

manar till fritt  men kritiskt   studium  av  kristen  och  förkristen

gnosis    och  ny    gnosis som kommer genom    Den Helga Anden.

Gnosis  antyds i orden "I  ären alle gudar  och   ni är   gudabarn"

(Joh 10 35  och  Ps 82.6)   och  t ex  Efesierbrevet   1.4 "vi  är  före

skapelsen  utvalda,   predestinerade  till  fullkomning,    befrielse,

förlåtelse,    återförening med vår gudomliga ursprungliga natur.

Vi   har  kommit  från  ”Ljuset”    och  dit   skall    vi   återvända.

(Thomasevangeliet   49 - 50)    "Klyv  ett   träd,   lyft  en  sten (77)

Där är   allas  Gudajag. …. Helga  Anden  framställs  som   Alltet,

Nåden   som  dansar i allt  (94)        Och  Helga  Anden framställs

som  vår  himmelska Mor (Hebréer-brevet)     Reinkarnationstro

som varit   undertryckt återkommer  i  ny tolkning  av gnostiska

evangeliefragment.   Att   Johannes  Döparen var  Elias  framgår

tydligt   i   Pistis  Sophia-evangeliet  men  även  i  vanliga  biblar.

Österländska   kristustroende  kan   påstå att  Kristus  i  tidigare

jordeliv  var  profeten  Krishna  och  även  levat  före   Abraham

(Joh 8      58)   Muslimernas Koranen  har vissa   avvikande teser

om  Jesus,   att  han  inte var  guds son   i dogmatisk mening  och

att han  inte blev korsfäst.   Men tron att   allt  och  alla  är  guds

barn  på sätt som mystiker kan      förstå,     den   finns   överallt.