S103 Nattvardsmeditation

Vad Öst-invigda kallar symbolisk yoga:

1/ KONTEMPLERA mässans början (4) Bevara i medvetandets bakgrund att TREENIGHETEN

kommer som gudomlig meditation till Abrahams bord och till Kristi nattvardsbord och till ditt inre offerbord och transsubstantierar allt. Vi blir Guds-medvetna

Vad är Guds-meditation? En svarar "Guds Ord som emanerar, fullkomnar och reabsorberar världarna. Skapar är ej bra ord om vi tror att allt är preexistent, evigt före och efter " tid och rum". Det som vi kalla Guds meditation har sin rot i Gudomligt outsägligt absolut evigt vara,

i kristen Gnosis kallat Pleroma och i andra religioner tex Ain Soph Aur, Adi Buddha, Parabrahm.

Jesus lär ha sagt "Före Abraham är jag." Menade han "Para A-Brahm" i betydelsen före all tid?

2/ Detta absoluta tidlösa väsen SYMBOLISERAS AV CIRKELN SOM ÄR TOM Vår Guds-meditation bör börja med denna eviga ENHET som är alltings innersta natur bortom tid och vad vi kalla rum men antydes med ord som Tomhet Intet, Mörker, andlig Fattigdom, Sunyata. Om dem som känner denna eviga ENHET skrev Dionysios Areopagita, "den kristna mystikens Fader",

att de tala därom endast i negationer och de gå bortom allt tänkande. Låt då vår Guds-meditation utgå från icke-tänkande, ett tillstånd i vilket all mental aktivitet har upphört. Romain Rolland skrev om hur t ex Indien har liknande evangelier, vari man talar om Gud enbart med negationer. I Rig Veda läser vi "Ej något fanns, ej heller intet. Den Ende andades andlöst. Mörker var och allt var beslöjat. Eller kontemplera den första versen i Dzyans sånger; Tid fanns ej…Världssjäl fanns ej. Tillvarons orsaker voro borttagna. det synliga som varit och det osynliga som är vilade i det Eviga Icke-Varat, det Enhetliga Varat. Och Livet pulserade omedvetet i All-Rummet genom denna

All-Närvaro. Intet var utom oavlåtlig evig Andning… ………….. bortom allt förstånd.

3/ Kanske kan du finna hjälp i en rituell handling: Gör med din högra hand EN CIRKELRÖRELSE

medan du kontemplerar den tomma cirkeln och säg G U D, eller mässans ord "I GUDS NAMN". Kontemplera detta gudomliga absoluta gränslösa tidlösa. Vila i detta eviga: "Requiem in aeternam"

bortom mänsklig vilja tanke känsla. Ha inte bråttom. Vila i det eviga som vi säger till dem som dör från kroppen "Requiem in aeternam …………….. VILA I DEN TOMMA CIRKELN

4/ Gör nu med höger hand en ny rörelse, markera i cirkelns mitt en MEDELPUNKT

Kontemplera punkten som frö, säd, gnista för ny emanation. Säg mässans ord FADERN

Jämför t ex Rig Vedas ord "Det frö som ännu låg fördolt bröt fram, en hel natur av liv…"

5/ Gör nu med höger hand en symbolisk rörelse, en lodrät linje, säg och kontemplera SONEN

D v s kontemplera det himmelska "Ordet" som är i begynnelsen och genom vilket allt är till

6/ Gör med höger hand en symbolisk vågrät rörelse, säg och kontemplera HELGA ANDEN

Det är vår himmelska Moder med Jesu ord i Hebréerbrevet. Kontemplera hur All-Moderns

eller rymdens materia blir kropp för Andens allomfattande "Son"

7/ Lägg höger hand på hjärtat, som här kan symbolisera Treenighetens hem i dig. Säg AMEN

och kontemplera detta ord som affirmation, bekräftelse, "sanning", "så är det"

eller enligt esoteriskt språkbruk en åkallan av det dolda gudomliga mysteriet.

Affirmation och negation är två vägar att närma sig till det eviga, enligt Dionysios

Areopagita, som kallats den kristna mystikens Fader

Men tvärtom väljer den andligt blinda majoriteten petition, dvs begärande bön

att Gud skall ändra sig och giva mer fullkomligt. Men Gud är redan fullkomlig.

8/ Gör en vanlig aspergesakt. Utstänk med högra handens fingrar välsignade vattendroppar

i korsform. Kontemplera hur vattendropparna kan symbolisera vår himmelska Mor,

Anden och hennes gudomliga barn som inkarnerar i oss och i universum

och oavbrutet återställer renhet, skönhet och visdom. Fysiskt vatten är inte nödvändigt.

9/ Fotsätt med sidan 4 i liturgien: välsigna vår gudomliga naturs Fader-aspekt som gränslös eld

med änglamedvetande. Lyft en fysisk eld åtminstone i fantasien. Kontemplera och säg : Fader Du välsignas. Vi Tacka Faderns ärkeänglar. (Begrunda dem som aspekter av vår Pistis Sophia-natur

Begrunda Jesu ord att alla änglarna är (aspekter) i oss

10/ Kontemplera enligt sid 4 i nattvardsmässans liturgi allas vår evighetsnatur, kallad GUD SONEN

En hjälp kan vara att med en hand lyfta ett stycke vanligt bröd eller ett nattvardsbröd

Begrunda den första kristna nattvarden eller motsvarighet i annan religion eller i universum

Se däri ett gränslöst väsen vari är alla änglar och själar för mänskor, djur, växter mineral

Begrunda alltings inre natur som tre Guds änglar vid Abrahams bord eller Treenigheten vid Kristi altarbord. Begrunda att de tre änglarna eller Treenigheten kontemplerar och genom kontemplation inifrån transsubstantierar till manifesterad fullkomning och fullbordar Guds inkarnationsdrama.

De skildras inåtvända i Rublovs målning. "Den gammaltestamentliga Treenigheten" Sådan skapande meditation är andlig gudomlig aktivitet, icke mänsklig mental meditation

Andlig kontemplation negerar all illlusion. Vi kan börja med mänsklig mental affirmation

Vi skall i benådade stunder uppleva andligt medvetande och negation.

Jämför tex Basilides kristna gnosis tolkad av psykoanalytikern Jung i "Sju predikningar

för de döda" (andligen sovande) dvs den vanliga mänskan . Gud och Djävul är de första nödvändiga

(motsatserna) manifestationerna av vår eviga oskapade Pleroma -natur. Den symboliseras ovan

med den tomma cirkeln. I meditation återvänder vi ständigt dit och vila där. Ty

Guds meditation börjar där och återvänder till vila i det eviga Requiem in aeternam

.