S104passivmediation

PASSIV meditation är passiv i betydelsen ej det vanliga medvetna jagets aktivitet utan en meditativ aktivitet som utgår från en högre mer gudomliga natur i vårt innersta. Vårt vanliga jag upplevs som passivt i denna meditation. Detta kan svårligen förklaras för mänskor som aldrig har upplevt det.

Religioner försöker då hjälpa genom vittnesbörd som "Marie Bebådelse" vari Maria framställes som passivt mottagande befruktning och motsvarande i andra religioner. Jmf hur Devaki tidigare passivt befruktades av Gud och födde gudabarnet Krishna. Dessa gudamödrar representerar då den vanliga mänskliga naturen. Maria säger till ängeln Gabriel som representerar gudajaget: Se Herrens tjänarinna. Ske mig så som du har sagt. Ängeln hade sagt till Maria

"Hell du högt benådade. Välsignad är du av Herren. Helga Anden skall komma över dig Du skall

föda ett barn. Det skall kallas den Högstes Son. Den Helga Anden är allas himmelska Moder-aspekt och har här den aktiva meditationsrollen, som gör Maria till en representant och inkarnation av vår Himmelska Mor. Skeendet har kallats "obefläckad avlelse" emedan den aktiviteten är "obefläckad"

(icke begränsad) av en mänskligt tänkande själ utan resultat av en rent gudomlig förmåga. Maria

är medveten om sig själv som passivt mottagande och medveten som ängeln som aktivt förmedlande.

Detta är ej ett undantag i historien Det skall ske allt oftare i alla själar. Jesus säger "Min moder den Heliga Anden lyfte mig (Hebréerbrevet) Vi alla har två mödrar. En himmelsk mor och en jordisk mor Men vi är ännu ej "obefläckat avlade" av enbart Gudomlig Ande (och änglajaget kallat Gabriel) Vårt avlande är ännu "befläckat" = begränsat av ofulkomlig mänsklig fortplantningsdrift.

ÄNGELN MIKAEL kan liknande upplevas av en annan männskklig natur i passiv meditation. Den ängeln el aspekten av vår gudomliga natur kan när den överskyggar oss upplevas som gränslös styrka

Och oövervinnerligt mod som ej vet av fruktan. Den mänskliga naturen kan i det tillståndet iakttaga hur dess kropp kan handla i övermänsklig heroisk anda. Jämför samurai- och riddarideal. Nyckeln till sådant övermänskligt handlande är andlig och därför svårförklarlig

EN KONSTENS ÄNGEL kan liknande i passiv meditation skapa himmelskt fullkomlig konstů Konstnärens vanliga sinnen överskyggas då av vår Helga Ande-aspekt eller änglajag. Konstnären må efteråt själv häpna och inse att han varit benådad. Men konstnären kan ej förkalra för andra. Om konsnären har skapat litteratur som är på gränsen av vad mänslkor kan fatta har ett resultat ofta blivit att litteraturen förstörs, förbjudes eller ändras för att passa de maktägande. Religioners heliga skrifter kan först ha varit sådana "alltför heliga" och reducerats till acceptabla nivåer

GUDS MODER symboliseras i religioner på olika sätt, i öst som den absoluta "Kali" och som

den barmhärtiga Kwan Yin och Maya, Padma Pani och egyptiska mysteriers Isis. Judisk Kabalas Bina och Hova, Jah-Hovah JHVH och judiska Messiasriters drottningmoder-gudinna-prästinna

har samma religiösa fundament Kristen Gnosis möter med Helga Anden genom "jungfrumodern" Maria. "Jungfru-Moder betyder" för upplysta "moder genom gudomlig avlelse (av ofullkomlighet "obefläckad" avlelse). Judisk Kabala, hindufilosofi och kristen gnosis säger mer om änglarna än exoteriska kyrkor. Några av våra mystiker skriver om klärvoajanta visoner av änglar. Judisk-Kristen "gudstjänst för sjuka" åkallar ärkeängeln Rafael. Islams Koranen sägs ha kommit från Allah genom ängeln Gabriel. Det kan också vara exempel på passiv meditation. Det sägs att Koranen innehåller hemligheter. Vi måste då ifrågasättande kontemplera orden. Passiv meditation genom änglar och himlamodern är svåra begrepp ovan barnatro. Jesus talade om himmelrikets hemligheter för vilka lärjungarna och de blott skriftlärda ännu ej var mogna

DIONYSIOUS Areopagita, den kristna mystikens fader", skrev om kontemplation att två vägar finns, den affirmativa och den ännu högre, som negerar alla illusioner. Barnatrons bön att Gud skall ändra sig och ge vad vi begär växer vi ifrån. Frikatolska gudstjänster är affirmativa. Negerande vägar är för de få som upplever passiv meditationů bortom allt förstånd. De kan ödmjukt börja med enkel affirmation och plötsligt lyftas ovan tanke till andlig nivår där orden får djupare mening. När i

mässan Kristus inkarnerat i altarets sakrament händer det att en hängiven själ skådar hur Kristus träder in i mänskosjälen och transsubstantierar den och gör den till sin kropp

ORDEN i gudstjänsten skall medverka till detta och ej binda till bokstavstro. Vårt motto från Lukas 4.18 är att "förkunna frihet för de fångna. De flesta religiösa mänskorna är ännu fångna i dödande bokstav. En biskop valde mottot "deras bojor slet han sönder" (Ps 107,14) Men många är omedvetna

m bojorna. vill ge de (andligt) blinda syn (Lukas 18.4) (men de vet ofta ej att de är blinda.

JESUS gav ett exempel på passiv meditation när han förde lärjungar upp på "förklaringsberget".

(Matteus 17.1) Att lärjungarna sov kan betyda att vi är andligen sovande. Jesus blev under passiv meditation förklarad. Hans ansikte lyste som solen. Hans kläder Elias sågs tala med honom. En ljus sky omslöt dem. Och en röst hördes ur molnet: Detta är min son.

Lyssna på honom. Många tror att detta endast kunnat ske i förfluten tid . Men Passiv meditation

Lyfter oss alla upp på det Heliga Berget även i nuet ohdär är alla profeter från alla religioner. Men

Jesus har sagt: Berätta inte för någon vad ni har upplevt på det Heliga Berget