S105treenighetsreligioner

JESUS lär ha citerat "Jag är Abrahams Gud" och vidare sagt "Förrän Abraham blev till Är jag"

På sid 101 återgives en ikon vari den "Gammaltestamentliga Treenigheten" besöker Abraham. Man ser Gud gestaltad som tre meditativt inåtvända änglar vid Abrahams bord Och på sid 1 återgivs även en bild av Treenigheten inkarnerad som Mästaren Jesus vid nattvardsbordet. Vi upphäver inte profeterna utan erkänner att Treenigheten kommer genom alla religioner och skådas på olika sätt av olika själar. Vi kan börja studiet av gudstro med den vanliga kristna läran om en gud i tre personer, Fadern, Sonen och den Helga Anden.. I Gamla Testamentet sägs "Hör Israel, Gud är En" men där talas också om oss och andra som Guds Barn. Jesus citerar "Ni är alla Elohim" Gudar (Ps 82.6, Joh 10.35)

ABRAHAM tolkas av somliga som a-brahmin, en ex-brahmin, en profet eller sekt, stam som på grund av konflikt med ortodoxa öst- brahminer blivit flyktingar i väst och förenats med judar (Babyloniska fångenskapen). Från östernns brahminer kom då treenighetsläran Brahma -Vishnu -Shiva, skaparen, upprätthållaren, förstöraren. Som fjärde huvud på Brahma nämns återskaparen. Österländska barn kan ses med en fyrhövdad guda-docka som har åtta armar. Den österländska iden om många gudar kan tolkas som en gud med många aspekter. Gudsgestalten är manlig-kvinnlig. En vedisk Gud, Vishvakarman i Rig Veda "offrar sig till sig själv". Vitobha som är en form av Vishnu skildras av mystiker liksom Kristus med spikhål men korsfäst i hela den gränslösa rymden.

SKANDINAVIENS ASA-GUDAR är liknande. Allfadern Odin offrar sig till sig själv hängande i ett Träd. Detta "korsfästelsens träd" är samma ide i flera religioner. Odins gudomliga hustru är

Frigg /Fröja/ Asar är förnäma gudar som Balder, Brage, och Tor som dör vid Ragnarök.

ISLAMISKA ALLAH-föreställningar tycks först icke inrymma treenighet. Koranen har ett kapitel där Jesus inför Guds tron förnekar en primitiv treenighetslära. Det har kanske motverkat de barnsligaste guds-spekulationerna bland forntida kristna. I upplyst islamitisk tro är Jesus en sann profet vilken liksom Mose blivit förvanskad av judar och kristna Bland islamitiska mystiker är varje varelse gud eller inkarnation av gud . En sufi-muslim skriver om hur vi inkarnerar successivt som sten, växt, djur , mänska, ängel och än mer gudomligt . Slutligen återvänder vi alla till Allah. Koranen är en "hemlig" bibel som kräver nycklar. Den har bäst tolkats av sufiern Djelal-ed-din Rumi

BUDDHISM lär att det finns många långlivade gudar men de är ej eviga. Nirvana är det eviga före och efter och bortom varje illusorisk himmel. Nirvana är bortom motsats par, bortom heligt-oheligt och säges vara tomhet (shunyata) i betydelsen ovan allt temporärt skapat-manifesterat . Alltings

innersta natur är den eviga oskapade Buddhanaturen

JUDISK "Kabala"-gnosis nämner Guds treenighet, Kether, Chokmah, Binah och sju Sephirot,

(jmf ärkeänglar) Även i JHVH-begreppet finns en treenighet, för dem som tolkar J som Fadern, H som gudomlig Moderande och V som Gudasonen. Ett andra H tolkas som en lägre manifestation av Gudsmoder-Anden, "bruden" i betydelsen Gud uppenbarad som manifesterad natur eller vår mänskliga natur. Gud är då himmelsk tre-fald och fyrfald ur jordisk synvinkel.

EGYPTISKA mysterier invigde Moses i treenigheten Osiris, Isis, Horus - som allas innersta natur. Mose och judars gnosis ärvde sådana egyptiska begrepp men påverkades även av egna profeter och flera religioner i öster

GREKISKA MYSTERIER påverkade främst bildade judar och kristna . Profeten Zoroasters

parserreligion och budhist-missionärer medverkade till Alexandria som interreligiös bildningshärd

URKRISTEN GNOSTICISM återupptäcks nu när majoriteter ej får förfölja. Gnostikern Basilides

inspirerade psykoanalytikern Jung att skriva "Sju predikningar för de döda" där vi finner Kristi

gnosis: ovan manifesterad treenigheten är Guds eviga omanifesterade Pleroma-natur som i tid- rum

emanerar de temporära motsatsparen, som "Gud och Djävul", Ljus och Mörker vilka är nödvändiga

för vår pilgrimsfärd. Jesus sade sig ha mer att giva som lärjungarna ej var mogna att taga emot och

de som kan taga emot finner ej ord som majoriteten kan fatta. Liknande sände Moses spioner till Öst

(himlar) men vid återkomsten förkastades deras budskap. Folk föredrar att äta dricka och sova eller att dö i öknen av bokstavstro. Även Paulus skrev att när han var ett barn tänkte han som ett barn

men började sedan finna himmelrikets hemligheter

TREENIGHETSLÄRANS GNOSIS, nycklarna, är förlorade för majoritetens kyrkor. Jesus har sagt att Anden - skall lära oss allt. Han berättat om hur Anden, vår " himmelska Moder" lyfte honom upp på Berget (Hebréerevangeliet). "Ve er som tagit bort nycklarna", säger Jesus. "En slöja har lagts över skriften" medger Paulus