s106tankesystem

FRI   från likriktande bindande dogmer och  bannlysningar  som formas av kyrkomötesmajoriteter .(Jfr Nicea).

KATOLSK  (kata holos)  i betydelsen  allomfattande  för världens religiösa vägar, universell, vidsynt,  liberal.

KYRKLIG, bygger på  KRISTUS,  Sanningens  Ande,  urkyrkans apostoliska succession och   sju sakrament....

 

SANNINGEN   är  i  den  eviga  ANDEN     bortom   tanke  och  ord    och  är    "Guds   Rikes   Hemligheter"

som Jesus säger  ett  fåtal  lärjungar  har  fått veta  men  "för de många  är  allt  bara  liknelser"   (Markus 4 11 )

"Hemligheterna"  förvaltas  av  dem  som  är  andligen  uppväckta.   De antyder  att  den absoluta sanningen är

outsäglig  men  ETT   med  vår  innersta  natur,   ett   all-enhets-väsen   som  är  evigt  omanifesterat    och   är

temporärt  manifesterar  och  inkarnerat  i allt och i alla.  Detta "Själv" kan säga "Jag är Sanningen"  (Joh 14.6)

Profeter   och skådare vittnar om uppenbarelser  och försöker  tolka  Andens budskap  med mänskliga begrepp.

Ibland  brukar  de  ord  som  vill  negera  våra illusioner. t ex  Pleroma,  Ain Soph Aur,  Nirvana,  Parabrahm,

"i  Anden  fattig" (Matt 5.1)  och de brukar paradoxer som   "Vår eviga Ande  är en cirkel  vars medelpunkt är

överallt och vars omkrets är ingenstädes.  "Den som älskar sitt liv förlorar det"   (Johannes  12.25 etc)

   Många liknelser tycks positiva.  Jesus   citerar:  "Ni är gudar" (Joh 10.14)   "Alla gudar   och änglar är ETT

med  ert  innersta  väsen"  (Pistis  Sophia evangelium).  Paulus skrev   "Gud  valde oss  före världens skapelse

och  förutbestämde vår återförening i Gud".   Ordet  "gud"(-ar )=Elohim finnes i  1  Mosebok  "i begynnelsen

skapade Gud himmel och jord".  En    lärd judisk kabbalist översätter sannare: "I begynnelsen  skapas gud(ar),  himmel och jord.    Ordet "gud" tolkas   då ej som skapande subjekt   utan som ett  skapat  objekt.     Subjektet

kallas Ain Soph Aur,  vilket som ovan nämns är negerande, ett hemligt  absolut "icke-vara". Filosofer antyder

att detta absoluta  eviga väsen emanerar  "Gud och Satan", Guds skugga,  som första temporära manifestation

och att det  Absoluta  reabsorberar  Gud och Satan när skapelsedramats  ridå går ned  och  vi,   skådespelarna,

klär av oss temporära roller och är i det eviga hemmet som före manifestationen.    Detta antyds i  Predikaren,  12.7: "Anden vänder åter".  Apostlagärningarna 3.21.  säger "allt återställs".   "Gud - Satan" är mysterieroller.

De skapar  motstånd vilket karaktär liksom muskler behöver.     Resultat är  evolution, att latenta  egenskaper  manifesteras. Det är del av religionernas "hemligheter"  som  Anden och  skrifter vill uppenbara  (2 Kor 2.7).

Änglaaspekter  i oss hjälper. .Nattvardsmässan vill  medvetandegöra  (åkalla) 9 hierarkier av "Ljusets Änglar

men lika nödvändiga är   "Mörkrets änglar" vars roller är att vist förmedla  död. rättvis dom, naturens krafter, "syndaflod", jordbävning, ökentyfon, vulkanutbrott. som  avslutar   jordeliv  och  ger rum för ny inkarnation.

De i  visdom  invigda  skåda  bortom  de nödvändiga   motsatsparen och  finner  överallt  den  Eviges  kärlek.

    Änglar eller gudar som "fallit" är  i religioner vanliga liknelser för att våra själar lagbundet  stiger ned    från det himmelska hemmet till jordisk inkarnation.   Änglar, gudar, själar, ("Sophia") "förlorade söner" skall återvända  med mer manifesterad  härlighet. Profeter antyder det.  Religiösa maktägare förbjuder det ibland.

Annat ordval är att vår eviga ande utandas oss  till manifestation och  åter  inandas  oss.   Anden kallas "Den

Eviges "vind" eller "Ord".  Dess 7-faldiga skratt sägs skapa allt. Väsentligt begrepp  är  vår inre preexistenta

natur som utsäger  "Jag är  uppståndelsen och livet" (Joh  11 25, 14.6)     Men  slöjor   täcker  skrifterna   och hjärtan"   (2 Kor 3  16)    "Bokstaven dödar   (2 Kor 3 6)     Skriftlärda och  icke lärda feltolkar

1 ”Begynnelsen”  är  enligt  Joh  Evangelium   ”ORDET”,  Logos,   dvs vår andliga naturs ”TANKE”.

Denna   andliga   ”Tanke”   emaneras  av  vår  absoluta   ”Pleroma”-natur    och  symboliseras  av  en

medelpunkt  eller av  säd  som befruktar ”rymdens ägg.  Där är varje väsens innersta   Jag, ”Självet”.

2 Före  tidens begynnelse är  tillvarons rum  tomt vilket  symboliseras av  evighetens ”tomma”  cirkel

som kallas Pleroma  av gnostiker   (som Jung  i hans gnostiska  skrift ”Sju predikningar för de döda”.

3 Vår andliga Tanke,  eller mentala ”Ord” är  först  icke manifest erat     (är ”mörker” 1;a Mos  1, 2).

4  Vår andliga Tanke, ”Ordet” blir manifesterat i varje ”skapelse” (och kallas ”ljuset”  1:a Mos   1,3).

5 Vår andliga Tanke, ”Ordet” är först manifesterat som ”Abraxas”:  gnostisk term för  Ordets första

tillstånd  som är  ALLENHET,   vari dualitet,  mångfald  ej  är manifesterad  som  i  dualistisk tanke.

6 Vår andliga Tanke   (”Ordet”)  är  i  nästa  stadium  manifesterat  som dualiteten ”Gud och Satan”.

Satan   är ett namn   för  vår  djupaste  ”motstånds”-aspekt.       Den  är nödvändig för vår  evolution.

7 Dualiteten  ”Gud och Satan” manifesteras  i  allt  tills  det  andliga ”Ordet” reabsorberas i Abraxas.

Vår Abraxas-natur   (dualitets-aspekten djupt i oss)    reabsorberas sedan i  vår eviga Pleroma-natur.

8 Korset är symbol för vårt medvetenhetstillstånd när dualitets-aspekten Gud-Satan är manifesterad.

9 Svastikan  är symbol för Guds-Satans  virvlande eld-kors  vilket  ”frälsar”- frigör andemedvetande.

10 Vår  själ  reproducerar nu  först  ofullkomligt  hur  ”Ordet” manifesterar   dualiteten  Gud-Satan.

11 ”känn dig själv:  kontemplera  hur  Gud och  Satan   nu  ofullkomligt  reproduceras  i   ditt  sinne.

12 KÄNN DIG SJÄLV; kontemplera hur ”Ordet”,   ditt andliga  Jag fullkomligt inkarnerar dualitet.

Som det var från begynnelsen, nu är och skall vara i  nyskapelser till  Apokatastasis (Apg  3. 21) 

   Moralisk relativitetslära predikas av profeter i alla religioner.  Apg 15.28 återger hur "Apostlamötet" och 

 de äldste (präster o övriga ledare) skrev att de och den heliga Anden kräver att vi avhåller oss från blod och

t ex offerkött och otukt.   För hindu,  buddist och muslim finns också  sådana  "milda" krav". Men asketiska

krav  givs för den som "vill bli fullkomlig".  (Matt  19.21)        Jämför t ex Bhagavad Gita relativa  "dharma". Kyrkan  välkomnar  också "syndare" och ger  råd, hjälp och sakrament för vägarna till     "Rening, upplysning och  medveten återförening med vårt innersta gudajag:   : "Via  purgativa. Via illuminativa, Via unitativa"

   Bön är  en "jakobsstege" som  ofta  börjar i en primitiv  petition  som   beror av "dualistisk" tro på en "gud" som är någon annan än vårt eget innersta : "O gud, om det finns någon gud,  fräls min själ från  Satan  om  jag  har  någon själ".  Luther  fruktade,  hatade  och spred djävulsföreställningar .   .Först säger en sådan människa barnsligt begärande : "Gud giv mig mer frid".   I ett mer upplyst stadium  förstår  hon  att  vårt  gudajag  alltid erbjuder till envar allt som är relativt bäst och att det är oförnuftigt när vi ber " Gud giv mer". Vad som behövs

är inte att Gud ändrar sig utan att  vi  ändrar oss till att mottaga det som gives.   Då ber vi inte längre "giv mer".    I högre stadier bortfaller även de egocentriska orden "till mig"..  Då återstår "Gud" och "frid"     .I den högsta

kontemplationen .  är det ej längre ett personligt "jag"  som ber         utan vår innersta ande som kontemplerar skapande i oss.   Frikatolsk gudstjänst siktar mot  bönestegens  högre stadier.   Som kristen mystiks   " fader " Areopagita brukar  vi  affirmativ kontemplation  och sakramentala mysterier. Syfte är att transsubstantiera den personliga naturen till andlig fullkomlighet   Det är   ej blott plikt för  sakramentala präster.    Envar är innerst

en himmelsk präst och prästinna och har  uppgiften att med Gudajaget  transsubstantiera

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 106/2

”GUD SKAPADE MÄNSKAN TILL SIN AVBILD,    TILL MAN OCH  KVINNA” ( 1 Mosebok 5,2)

Med andra ord: Gud emanerar och manifesterar sig själv med  både  manlig och kvinnlig natur.  Religioner

betonar  ofta  det ena mer än det  andra  vilket har många    problematiska  följder,   som vi  vill  balansera.

   Interreligiös ekumenisk mission  är en uppgift för våra pionjärer.   De "upphäver ej  profeterna och lagen (Matteus  5 17)  som  Anden  sänder  till  religioner  med  kompletterande och  korrigerande  budskap.    Den fundamentala Anden  som vi kalla "Kristus-Anden" är den samma i  alla  religioner.,  i  mänskan,  i naturen  och i sakramenten . Vår psykiska  och andliga natur är ännu föga manifesterad.    T ex  djur behandlas därför

ofta grymt.   Många  förstår inte bättre    ty  en slöja ligger över våra hjärtan och skrifter.    (Paulus 3 Kor 15)

   Varför  får vi sakramentspräster och profeter när det också predikas att vi alla är "gudar" och den Eviges

präster?  Jesus svarar med liknelsen att vår andliga natur är som vetekornet som måste falla ned i jorden och  "dö" för att ge rik skörd   (Johannes   12 24,    1 Kor 15 17)

   "Jag är Vägen", säger vårt  eviga innersta   Jag.     Och vägen är frid och vägen är  svärd (Matteus   10.34)

I religioner finns  liknelser för hur  det eviga "Självet"  och änglar  och helgon  strider  och samtidigt  är  i frid. Liknelserna för strid är då hämtade från världsliga krig.   Messias kallas ofta   fridsfursten  men  betydelsen  är  närmast  Segerfursten.  Ty underförstått  kommer han med en frid som uppnåtts efter segerrikt krig.  Vi läser i Upp 19 11  "Jag såg himlen öppnad och se  en vit (strids-)häst  och  han  som  satt    den  dömer  och  strider  rättfärdigt.  De himmelska härskarorna följde honom på vita hästar".   Paulus skriver till  församlingen i Efesos

(16 13): "Tag på er Guds vapenrustning…grip Andens svärd " Det är uppenbart att ifrågavarande strid är inom oss   i  själens  problemfyllda  rike.

   Sankt Georg  (Göran)  rider på en vit häst i  en av våra ikoner.   En drake dödas av honom.      En prinsessa frälses  därmed  från draken. Hon är liknelse för vår själ.    Draken är  liknelse för själens  motståndare som  är nödvändig.   Martyren  Sankt  Georgs  minnesdag  är  23 april i österns och västerns kyrkor.  Tempelriddarna

bevarar  liknelser  från kristna  korståg.   De ge i ceremonier inre symbolisk betydelse till vapen och stridsdräkt Bhagavad Gita  är   ett hinduiskt  evangelium som ger bilden att profeten Krishna predikar  YOGA  som  inre

krig.  Slagfältet är inom oss.   Buddister  läser i  "Tystnadens Röst" om inre strid och seger.   Jihad  är för   en

muslim  samma  inre segerrika  "Heliga Krig"   Samurajen  i Japansk tradition  kan strida  även i yttre mening.

Kristna Tempelriddare  kan ju också  göra det. Idealet är dock ett  inre  tillstånd  av  frihet  från        begränsad

personlig  förmåga, att inre problem har besegrats och att själen är i kontemplativ frid.    Då finns ej fruktan.

   Frikatolskt kyrkoliv bevarar liknelser,  rituella ord,  symbolspråk  även från  dessa stridsfält.  Konfirmation

är ett sakrament som  ibland  bevarar språkbruk från Tempelriddarna.         Vår nattvardsmässa är liksom Mose "Uttåg ur Egypten" en inre pilgrimsväg med strider för att lämna en yttre världs  "köttgrytor" (2 Mos 16 3)   och Röda Havets  känslovågor    och  Sinais mentala öknar och för att som Mose och alla mystiker  "dö" bort      

gränsen  till Löftets Land.  Det är med österns språkbruk Jesu sakramentala Yoga      eller med muslimers bild

Jihad,  Helig  Strid.  Det betyder att vi kämpar med mänsklig kraft och med hjälp av vårt eviga Jag, ett  "Själv"

vars frid  övergår     förstånd (Fil 4 7)      och det "dömer och strider rättfärdigt"  (Upp 19 11)

   Konst   kan TJÄNA  kyrkor. .  Men många vill TJÄNA PÅ kyrkor, tjäna  ekonomiskt och  genom dogmatisk        

indoktrinering   via  konst  som bygger på okunnighet. Den kan  fördumma, skrämma, förlama. . Schiller skrev:  

"Mit Dummheit kämpfen  Götter  Selbst vergebens"   .Konst  kan  ge mystikerns  skådande, yogins vision och

inspirera och undervisa om vi fritt jämför olika tolkningar. Vi har ärvt gammal ikonkonst, t ex "Uppståndelsen"

från Ryssland och "Gud Modern" från Grekland.  Aaltona har givit oss modern mystiks konst,  t. ex  "Golgata".

Enligt  "United Religions"  undervisar vi  även  med konst  från  andra religioner, t ex buddhisternas   " Prajna

Paramita,  visdomen,  den nirvaniska Modern till  varje Buddha . Och hinduernas "Den dansande guden Shiva"

jämförs med  ett  gnostiskt  evangeliums  bild av hur Jesus dansar med lärjungarna  och påminner dem om hur

universum  tolv  makter   ständigt . undervisar  oss genom en konstnärlig dans.    Vi skådar den efter döden

   Efter   din kropps död    är du fortfarande en   pilgrim   som  vandrar allt högre  tillsammans  med  en evig

Kristus,  personlig eller opersonlig,    som är  den förste  av våra  "episcopi vagantes",      "vandrande herdar."

Och  många  av oss säger att     "du  kommer  att  vandra  tillsammans med  andra som     tro att de  snart skall

reinkarnera,  som Jesus tros ha sagt att Elia återföddes  i  Johannes Döparen (Matteus  11.14 och Pistis Sophia.)

Kristus  är   KYRKAN   och dess sakrament

Kristus  är   KATOLSK   - allomfattande

Kristus  är   FRI  och  förkunnar    frihet    (Lukas   4 18)

                                                                                                                                                 +Elis