s108 grenarna.Bliv kvar i mig. Bär frukt. Eller bli bortskurna (Joh 15) Kristus " är trädet" och vi bli Kristi "grenar" genom en sakramental dophandling,   genom Kristi kyrkas och församlings apostoliska succession. Jesus säger, Joh 8 31: " Förbliv i mitt ord och ni är verkligen mina lärjungar och ni skall lära känna sanningen och sanningen skall göra er fria. När Jesus i Joh 8 31 säger detta om"mitt ord" påminns vi om begrepp som "Guds skapande ORD", Logos, Visdom, Ande, Andedräkt, Vind, ett preexistent väsen som är emanerat,  fött,  inkarnerat ur det eviga och som vid tidens slut återvänder in i det eviga. Religionernas profeter, filosofer vishetslärare , biblar, religiösa skrifter, "frälsare" uppenbarar detta men säger också att detta gudomliga "Logos" är evigt och är det innersta i allt.

Fria Katolska Kyrkan (Free Catholic Church (International) betonar att Logos är alltings innersta eviga väsen och att därför ingen varelse kan gå evigt förlorad även om vi temporärt kan gå vilsna vägar som innebär lidande. Vi kan som vissna grenar bli bortskurna ur församlingens träd, men vi skall då ur vår eviga Logos-rot återuppstå som pånyttfödda grenar.     Vi bestrida sådana hemska tolkningar som präglar t ex Luthers katekes att    "den som inte tror han skall bli fördömd"    eller en "romerskt katolsk" katekes att en medlem i annan religion inte kan bli "frälst" som den kristet döpte och troende. Vi förkunnar som vår tolkning och erfarenhet att varje själ förr eller senare blir helt ledd av och genomlyst av sin egen gudomliga natur. Vi säger därmed ej att alla religiösa vägar är lika upplysta men att Gud sänder våra själar till sådan miljö som vi gjort oss förtjänta av under gångna inkarnationer och som vi kan ha nytta av.

"Genom Ordet  har allt blivit till och utan det har intet blivit till.  Alla religioner,  allt ljus och allt mörker  ( nyttigt motstånd)  är Ordets gåvor. Jesus tycks enligt bokstavlig bibeltolkning  förutsäga evigt paradis och evigt helvete. Men det mångtydiga ord som översätts med "evigt" betyder lång tid. Uteslutande vår absoluta oskapade natur är verkligt evig. Himlar och helveten skapar vi temporärt.

Logosbegreppet givs på många olika sätt av olika tänkare under tiderna. I "vår visdom" brytas olika begränsade tolkningar. Jesus talade till judar, romare och greker, egyptier och andra som i olika grad ägde kunskap om tolkningars möjligheter Även i vår tid möter vi själar med olika tolkningar som kan komplettera och  berika  varandra.   Hinduiska,  buddistiska och   gammalgrekiska   logosbegrepp  blandas  nu  med barnatroendes och judars och djupare gnostikers föreställningar. Vi kan tänka att det varit Jesu avsikt med ofullkomliga medlemmar som ännu ej är mogna för att "lära känna sanningen som skall göra oss fria". De äldsta skrifterna om logosbegrepp är från himlarna och kanske från östern men västern påverkas nu mycket av kristna tankar om "Ordet" och Filons grekiskt-judiska spekulationer. Verklig kunskap om Ordet finns blott hos ett fåtal mystiker. Spekulationer i vår litteratur i öst och väst är nu omfattande och bör jämföras av sökarna

Frihet i betydelsen verklig andlig frihet lovar Jesus till dem som förblir i Hans Ord och Sanning som hans Lärjungar . Verklig kunskap om vad Jesus menar med lärjunge är naturligtvis också förbehållet ett fåtal. "Kristna" är medlemmar i en församling, döpta, undervisade, kanske konfirmerade i sakramental mening eller i betydelsen " ha bekräftat viss trosuppfattning" Med Lärjunge menar Jesus den själ som är ett med hans eviga natur. Det betyder ett medvetenhetstillstånd som är ytterst sällsynt eller upplevs av ett fåtal själar i benådade stunder: ett Messias-medvetande. Andra religioner har skrifter som antyder sanningen med andra ord. Hinduernas Bhagavad Gita är ett av dessa verk ,    för dem som passar för dess språkbruk.

Församlingen, ecklesian, de som " utvalts" till församling leds i viss mening av biskopar som har " apostolisk succession" från Kristus. De ha främst sakramentala uppgifter. Men därmed är ej sagt att de äger "Lärjungens Sanning".

Slutsats ifråga om oss som församlingens trädgrenar blir här att även de dåliga grenarna som bränns upp återföds ur Ordet som är allas innersta eviga oskapade väsen. De skall då bli grenar som ger rik frukt. Och en slutsats om Ordet, vår eviga naturs hemliga gnosis är att den skapar av varje själ en fullkomlig Lärjunge som känner sanningen och genom sanningen äger frihet