S110  Agapegnosis,  psykiatri, sjukligt begär

      EN BILD  kan illustrera  hur  tobaksbegär,    "tobaksdjävulens  gift"   driver en mänska

att söka hjälp hos psykoanalytiker. Är de också "tobaksslavar"  ger de dock hoppingivande

medicin och tillfällig hjälp. Humorister säger att fler mänskor dör av läkarnas mediciner än

av sina sjukdomar och att om läkares mediciner kastas i  havet  kan   patienter  bli   friskare.

(Men  fiskarna skulle dö).     Tobaksdjävulen dödar nu miljontals mänskor men vi  få piller,  medicin,  psykofarmaka som är smärtstillande, bakteriebekämpande och   ångestdämpande

     LÄKARNA Freud och Jung  rökte sig till  en förtidig död.  Luther led av ångest och såg  "djävlar"  som orsak.   Sådan  religiös tro kan förmoda att sjukdom  kommer genom   andar

som  rättvist  sänder   "ont",  pest,  sinnessjukdom,  epilepsi.     Det "exorceras" av  troende. Lidandets  orsak  tänkes vara  oförstånd, begär,  brott mot  naturens  eller  Guds lagar.    Ett  fundamentalt problem är  brist på   kunskap  om vad mänskans natur  är.   Psykiatern  Jung  gick från materialistisk mänskouppfattning till  AGAPE-GNOSIS:  tron  att  allt innerst är  evig absolut natur kallad  Pleroma  varur allt  emanerar och i vilken allt reabsorberas.   Det vi kalla gott  och  ont,    "Gud"  och  "motståndaren",   Satan      och allt i    "motsatsparens korridor"  framstår    som  manifestationer  av  vår  eviga   natur  som    i  sig  är  bortom allt  förstånd,  bortom vad vi kalla gott och ont.   Motsatserna   manifesteras  av  det  eviga  för  att  själarnas  kamp skall ge utveckling.  Vi ikläder oss  motstridande roller och lämnar dem som skådespelaren lämnar sina roller och  hemma åter är den verkliga själen

   BILDER  antyder  en  ÄNGLA- och  "KRISTUS-natur"  djupt  i  oss.     Denna  kan bota   sjukdom, själslig-kroppslig  blindhet,  dövstumhet   Religiöst språkbruk är att himlen  i oss,  ställföreträdande  lider för oss , bär bördor som vi  förtjänat  Jämför Messias  hos Jesaja(53)  

Jämför  buddhisters  Avalokitesvara och. hinduers  Krishna.    Sjukdomsorsak   säges  vara

 att  "kunskap-GNOSIS om gott och ont"  saknas och   behöves  för kamp som för från  "synder".    Med  "synd"  menas  avvikelse  från  Guds  bud;  t ex  mord,  stöld  och  otukt,   äktenskapsbrott  etc.  Speciellt är homosex  problem i  religioner  Läkare och lagstiftare är  nu  mer  positiva.   Ibland  kanske för att de själva är  homosexuella  eller av  karriär- skäl.     Religiösa   mänskor  har  blivit  allt  mer  barmhärtiga  i  möte  med  homosexuella.   Men  bibeln ger ett problem:     att "Sodom-  och Gomorra"  besöktes av  Guds änglar  som  där  förintade de homosexuella. Somliga menar att  homosexualitet  är en naturlig  variant som en  ovanlig  ögonfärg.    Kleptoman,  lustmördare,   pedofil  vill    tro  vara  "naturligt".

VETENSKAP finner  att bakterier ger sjukdom.  Religioner ser bakom allt och  bakom

bakterier något   psykiskt  som kan kallas ande  eller ängel. Samma eviga natur är innerst i allt psykiskt  och fysiskt  vare sig vi  subjektivt uppfattar detta  som gott eller ont

    JESUS  sägs  utdriva onda andar.  Är det  med vetenskapligt språkbruk  t ex  bakterier ?  Religiöst språkbruk  är  "utdrivande" av  ett ont  inflytande   som   kanske är  "skörd "  från synd  i  förfluten  tid  eller förfluten  inkarnation.   Eller att " någons forna synder förlåtas " Språkbruk  från hemliga ordnar blir  problem.    När  Jesus  inte vill  "kasta  pärlor för svin"  kan   pärla vara  ett ord för  helig  gnosis .  Svin är ibland  ett ord för mänska som  religiöst sett är  syndig.  Jesus sägs  utdriva onda andar ur en mänska och  låta dem gå in i 2000 svin som drunkna i havet.  Detta bör  ej tolkas  bokstavligt  som  obarmhärtig  meningslös  slakt.     Om svin är  liknelse för  syndiga mänskor kan deras ledare  kallas svinaherde   . Att svinen drunkna  i  hav  kan  vara  liknelse  för  att  själar  drunknar  i  materiens  begär.    Själarna  drunknar  och  dör  i  betydelsen  att de bli  andligt  omedvetna och därmed  döda ur andlig synvinkel. En  mänska som har sitt sinne vänt  mot världen säges vara andligt  död..   Jesus   och Johannes Döparen var  kanske  påverkade  av  Esséerorden   som  hade  principen   att  icke avsiktligt döda eller skada. Den avvisade  templets blodiga  offerkult.    Var  Esséerna påverkad av  österns "ahimsa" och   soldyrkan?   Vid morgonbönen hyllade man  solen 

        LÄRJUNGAR  "fick av Jesus  makten över onda andar" och  kyrkan  har därför   nu         "exorcism och  läke-gudstjänster med  åkallan  och  handpåläggning.      Sakramentala oljor   strykes  i  korsform    hjässa,   panna,   strupe,  hjärta   etc .  för  att  utdriva  ont och  läka.

Även  alkohol-  och narkotika-begär  bekämpas  av   religiösa  grupper med böner och med

sakrament.  Religiösa mänskors  "tro"  och  negerande av begär  kan resultera  i  frigörelse.

Tro    en  läkare med  medicinsk  behandling  är  tydligen också   värdefull.  Religionens  ande  eller   anden i  bön och  kyrkans  sakramentala olja, syndaförlåtelse  och nattvard   är  inte i strid med läkarkonst.   Vetenskap och religion   förenas ibland. 

        BILDER   ge  liknelser  för att  Kristusjagets  gnosis  uppväcker gravars döda.   Grav betyder   kroppen  där själen  är  liksom   dödslikt   sovande   omedveten   om  sin  andliga natur.  Själen uppväckes ur  forna  inkarnationer till nya inkarnationer och till  nytt Guds- medvetande. Kristus - Jaget  i oss "är uppståndelsen  och det eviga Livet"  (Joh 11.25)

 

,

 

 

110:2  ”Ve er som tagit bort nycklarna till gnosis” säger Jesus        (Lukas 11 52)              

I en konstnärslya  ses detta tema  i  bildspråket  att  besättningen  på religionens ”skepp”  är andligt sovande.

Skeppet utan gnosis  strandar på   ”tankens sandbank”  eller ”dogmers grund”  och sjunker  under storm.

Ett  annat symbolspråk är ”Den sjunkna katedralen”,  ett tema hos Debussy              (La cathédrale engloutie )

(preludium 1910)    I  konstnärslyan  ses temat  avbildat av en miniatyrkatedral  som   sjunkit till botten i  ett

akvarium.   Katedralen har sjunkit    därför  att nycklarna till gnosis är borttagna.    En leksakshaj simmar där

med öppet hungrigt gap. Katedralen är en vitkalkad grav full av de dödas ben, med Jesu ord  (Matteus 23 27)

     KATEDRAL.betyder biskopsstol eller biskopskyrka  ( ecclésia cathedrális)  men avser ej främst en biskops

yttre plats utan främst  ”ECCLESIAN”, församlingen, dvs  ”UTVALDA” själar som  förvaltar religiöst arbete.

Det kan vara en  biskop som har många medarbetare på¨ korsresan  eller  en  ensam  ”vandrande biskop”,   en

av  ”Episcopi Vagantes” eller   en  biskop ”in Partibus Infidelium.  i de otrognas nejder”.    Skenbart är  sköna

katedraler  livskraftiga.   Men för att få  yttre framgång  har  församlingar ofta valt att söka  majoriteters stöd,

vilket innebär risk för lägre kvalitet.  Bibeln säger att apostlar  blev invigda i     himmelrikets hemliga gnosis.

Och att de övriga blott fick liknelser.   Pistis Sophia och några evangelier antyder att somliga gavs en ”gnosis”

som var svårfattlig.  Den första generation av ”invigda” dog och växande församlingars majoriteter och kyrko-

möten  tog  främst emot religion av enkel nivå.  Kyrkan ville välkomna alla.  Den borde inrymma  både gnosis

och barnatro.   Men genomsnittlig  kvalitét  sjönk  naturligtvis.   Snart   förbjöds  ”esoterisk gnosis”.   Fri tanke

förbjöds och  somliga flydde till  öst om de ej dog i  fångenskap.     Religion hade då sjunkit och poeter kunde

bruka begreppet  ”den sjunkna katedralen” eller tala om att religionens ”skepp ”  härjades av stormar,  blev en

flytande likkista eller ett strandat  sjunkande vrak.       Jesus  genomskådade    yttre  religiös prakt  och vågade

säga:   ”Ve er som haft bort  nycklarna till gnosis”

    GNOSTISKA SKRIFTER  förbjöds,  brändes om de ej var dolda.      Men i vår tid återupptäckes  gnostiska

skrifter som varit gömda   och  frihet  finns nu att återvända till  allt mer av den    gnosis  som   Jesus  antydde.

Det förekommer att en biskop och en del  församlingsmedlemmar försöker skapa  frihet  för  ej  blott  barnatro

och vanliga  dogmer  utan  även för  alltmer urgammal  ”hemlig”   gnosis  som  finns i  alla religioner.     Man

motiverar med sådana bibelord som att Jesus ej  kom för   att upphäva profeterna   och somliga menar då med

profeterna  även  de  profeter  som   himlen  sänt  till  andra  religioner.  (Matteus 5  17)     Men sådana försök

möter  fortfarande  stort   motstånd  även  när  mycket  lärda  forskare  ger stöd  i  den mån   som de vågar  när

deras ställning  kan skakas både    ekonomiskt och på  många andra  sätt.  Nutidens religion och dess rester av  

gnosis  må liknas vid  ”en sjunken katedral”         eller ett skepp som strandar på dogmers  sandbank därför att

besättningen är  sovande   ifråga om  gnosis.     Enligt  Markus   4.39    vaknade Jesus  och  stillade med sin

andliga gnosis  ”storm” och ”vågor”  och  frälste skeppet.         Vårt   valspråk  är  Agapes  Gnosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,