S111 Kristi  transubstantierande  nattvardsbön

 

   Ordet transsubstantiera  tolkas ofta som i gammal nattvardsmässa:  "att   Kristus  förvandlar  vanligt bröd och  vin"  så att dess  ofullkomliga själsliga natur     (änglamedvetandet i substansen)            ersättes av  Kristi medvetandes  fullkomliga  andliga natur   -  i  det ögonblick    en  invigd  präst  uttalar   konsekrationsorden   "Detta  är  min   lekamen…..             Detta  är  mitt  blod  …"

 

(Jfr: "stans=stå  + sub=under  + trans=förvandla")     Det  kan tilläggas att liknande transsubstantiation tycks Gudajaget  ha  förutbestämt  för   allas  fullkomnande.    Men det änglamedvetande  som i bröd och vin är på växtrikets nivå och som  inifrån  kan nå  transsubstantiation  efter  tidsåldrar    tycks under  nattvardsmässan  liksom  stiga  åt sidan  för att Mästaren skall inkarnera  som  andligt  glödande sol och  rena,  undervisa,  lyfta.

 

   Gör detta för att minnas mig,  säger Mästaren vid den första nattvardsmässan.      "Mig"  kan tolkas  som

Jesu personliga historiska "jag"   eller det  eviga   Kristus-Jaget   innerst i allt.      Att minnas detta eviga  i allt

innebär gudomligt medvetande

 

   Bönens  Jakobsstege och dess mål levandegöres på detta sätt av Jesus vid nattvardsbordet.    Stegen  börjar här nere där vi strider mot okunnighetens "mörker". Målet  är i himlars frid och ljus.  Hinduers profet  Krishna

ger  liknande   undervisning  och  kallar detta   "Yoga".     Muslimer kallar det  Helig Jihad,   heligt  inre  krig.

Kristi böne-stege börjar när han vid nattvardsbordet väljer bröd och vin   som "substans" för   en "transactus",

förvandlande  handling.   Den börjar med  renande,  välsignande bön.        Slutligen  är det med vårt  Gudajag

som Mästaren "transubstantierar"    bröd  och  vin till  sin fullkomliga  inkarnation så att han kan säga "Detta

är min lekamen, Detta är mitt blod". Transubstantiationen sker med hjälp av  mänsklig och  gudomlig natur.

 

   Transubstantiation -riten  föreskrevs av Jesus   och har  dominerat kristet gudstjänstliv   även om den är  alltför svår för vanligt förstånd.      Vi   "gör detta för att minnas."     Vi gör vårt bästa  och blir därefter stilla.

I  tystnad   inväntar  vi att    det  gudomliga  Jaget  skall  fullborda  nattvardsundrets   förvandling.

 

   Religionernas Lag  exemplifieras  här. När vi med vår mänskliga förmåga gjort allt som vi kan  för att bli

renade och upplysta  skall vi inträda i ett  medvetenhetstillstånd  vari  den  mänskliga aktiviteten upphör:: ett

tillstånd  av  stillhet, tomhet, tystnad.      Minns Jesu ord:   "Saliga är de som är Fattiga  i  Anden    (Matt 5 3)

I ett Andetillstånd upplever vi   att Anden   gör vanligt  medvetande  tomt  och  fattigt    vanligt  tänkande

och att vanligt mänskligt medvetande tycks  tomt och  fattigt jämfört med Andens   visdom.     I en välsignad

stillhet och tystnad  upplevs Andens gudomliga natur som  transubstantierar , så att vi liksom Jesus kan säga

"Detta är min lekamen,  Detta är mitt blod"…Sådant  är  mystikernas inre liv.   Det skall vi allt mer uppleva.

 

   Men  mänskor frågar  "hur skall vi  få tid   till transubstantierande bön?    Och vi måste svarar att  sådan

hög bön tar ingen tid.   Den tillhör det eviga och är oberoende av tid.  "Bed alltid" säger  Jesus  (Lukas 18.1.).

Mystiker finner att de ej behöver bekymra sig om  "tid för bön"..  Anden som är  i  ett   tillstånd  av  helighet  "beder oupphörligen" i betydelsen kontemplerar skapande medan vi  kanske sover eller ägnar  oss  åt  plikter

som   tillhör denna värld.   Men vi kan medverka  för att  "minnas" i  betydelsen  medvetandegöra  Gudajaget.

Vi kan   t ex från nattvardsmässan välja någon del, som åkallan.    Kontemplera hur Gudajaget  oupphörligen åkallar  oss och  renade upplysande välsignar  och  lär oss att i bön affirmera,  t. ex "Ni är Elohim, gudar och gudinnor."  Sök renhet,  upplysning  och vänta  i  Guds tystnad för  Guds transsubstantiation.. Ditt eviga Jag

vill   förvandla dig  till Guds   "Lekamen och Guds Blod".    Och   kontemplera   att  du  är  Guds  rökelsekar

där   din själs rökelse bränns.   Se din kropp som alkemistens   ugn  ("Athanor")  där din substans i  Guds eld

förvandlas , transubstantieras   till  andligt "guld" och som en rök stiger uppåt till himlar i oss.  Kontemplera

helgon,  profeter,  änglar,  Maria,  Mose,  Muhammed,  Buddha,  Krishna   tills  din  substans   är förvandlad,

förandligad och du är deras kropp och själ..  Lämna dina mentala idéer om allt detta. Gå bortom  yttre form

till  ideer  som  korsets  symbol  i   allt.          I  transubstantierande  bön  ger  Kristus  alla  svar.