S112 "Vägen" och stiglös sanning               

   "Jag är vägen" säger Kristus och Krishna enligt skrifter .   Buddha  säges   inkarnera "den åttafaldiga vägen"  "Mose  sägs  lära oss att vandra som pilgrimer   en VÄG  från   "Egyptens kötttgrytor"    (2 Mos 16 3)     till det   INRE "Förlovade landet"  (Jämför  ritual vari den dramatiska vandringen  åskådliggöres).  Islams  "heliga Jihad  -strid" är ..en inre  kampväg till frid i Gud,   Allah    Biblar säger att profeternas religiösa "VÄG" sammanfattas

i kärleksbudet "älska Gud och din nästa".    Begreppet "VÄGEN" är  från denna värld och därför fylld av  dess tankar  ock  tolkningar och  missförstånd.  Somliga frågar  om  ursprunget  till  tro på "VÄGEN"   Är "VÄGEN" 

ofelbar?   Kommer  skrifter om VÄGEN från en ofelbar källa?   Somliga påstår  att "de  heliga skrifterna"  blott  

är liknelser som blivit förvanskade  och att översättningarna ofta är felaktiga .  Har religiösa ledare kanske varit

litet mentalsjuka  och i oskuld inbillat sig att illusoriska Gudar talat ? Har somliga  missbrukat Guds namn  i  en avsiktlig  propaganda ?  Korstågen gavs  fältropet "Gud vill det"!-   Mose lär ha föreskrivit  omskärelse. Kanske kan han ha tänkt att det var hygieniskt och  likriktande för hans sekt.       Somliga ha  frågat om sådant våld  mot

försvarslösa barn är  djävulskt    och föreslagit uppskov   tills barn är mogna att själv välja    och kanske vägrar..

Mose trodde eller påstod  att omskärelse var ett bud från Gud: JHVH (1 Mos 17 10). Somliga forskare säger att

bruket kom från Egypten. Allt fler frågar om det ej är orätt att omskära   försvarslösa barn.    Apostlamötet ville

ej rekommendera omskärelse.   Paulus var emot omskärelse.         Jesus har enligt  St Thomas evangelium  sagt.

"Om omskärelse  vore till nytt  skulle vår Fader ha låtit oss  födas omskurna  från moderlivet.      Men den rätta omskärelsen  i   Anden   är  helt och fullt till nytta".   Kyrkor rekommenderar  ej omskärelse   men  dop..   Och

vi säger nu att religionernas "vägar" kan hjälpa den kloke  och hindra den dumme.    Pröva. fritt på dig själv.

   . Mystiker  upplever  att  "Vägen"  har  ett  slut,      där  vi  måste lämna allt bagage i form av  teologi och

hjälpmedel.    Den högre gudomliga   Sanningens land   är       "stiglöst"       bortom  allt  förstånd.     Mystiker

försöker då tala med symboler, paradoxer, negationer.   Korset är en symbol som kan  vilja negera illusionerna. Den  kristna mystikens fader    "Areopagita"  för  in   lärjungen     negationens väg ,   (Avhandlingen om den mystiska teologien),   där det gudomliga mörkret  är det  sanna  ljusets  gnosis         Kanske är  detta inspirerat genom Plotinus och indisk  adwaita- filosofi.      Jämför  Rig   Vedas ord om ett   tillstånd   före   skapelsen 

"ej   något fanns, ej  heller intet…ej  någon  död  fanns,     dock intet var odödligt  .  All-llivet andades andlöst

i öde rymd…På  djupet mörker låg  och allting var beslöjat  i dunkelt töcken         som ett hav förutan ljusning. Själva gudarrna   först senare ju kommit."         

  Tillvarons eviga rot  nämnes  med sådana ord  och främst med negationer.  Även gudanamn som Parabrahm

antyder   (para) att   det finns en verklighet bortom  gudar av "brahma"-natur.          Jämför att det budhistiska

Nirvana-begreppet  har i sig  begreppet "tomhet" (Sunyata)  som negerar varje "väg" som vi känner eller tro på.

Buddismens essens är tomhet  "Sunyata "  hävdar Bodhidharma.

   Abraham-legenden kommer kanske från Indien. Namnet  Abram kan  ursprungligen  ha betytt A-brahm,

i betydelsen   icke-Brahma,   negerande Brahma     såsom något illusoriskt jämfört med  en verklighet bortom Brahma.   Personnamnen Abram och Sara  torde ha rötter i  gudsnamnen Brahma och Sarasvati,   Gud  Fadern

och  Gud Modern. Där finns  kanske ursprung till judisk gnosis, Kabbalas Ain Soph Aur som negerar  "gudar".

   I kristen gnosis kan vi finna motsvarande  "hemligheter" nämnda.   Hos Jesus: "Ni är gudar" (Elohim)   och

"Johannes Döparen är  reinkarnation av profeten Elias". När  Jesus säger "Saliga är de i Anden fattiga" torde

han  inte ha menat de dummaste  utan just de själar som nått fram till att söka bortom negerande av de mentala

illusionerna.  De ha nått  vad kristna gnostiker kalla Pleroma, den gudomliga  fullhet som är  tom på illusioner.

   Barnundervisning  bör förmedla  kunskap om   olika  profeters   "väg"  och    problem med   förvanskning,

tolkning och översättning,  t ex de hebreiska "obestämbara" tempusformerna . och motsägelser:: t ex att Jesus

 i  Luk 2 39  sägs via Jerusalem genast återvända från Bethlehem  till Nazareth  men  i  Matt 2 14  sägs genast

fly till Egypten. (Bland judar var det ett gammalt symbolspråk).  Barnen bör ställas inför frågan om Jesus var

Guds "Son" i bokstavlig mening. Israelisk religion  har möjligen från  Egypten ärvt en rituell   symbolik   vari

varje ny  kronprins officiellt    förklaras vara gudason.   I de halvt hemliga   "mysterierna" var det klart utsagt

att varje själ är guds barn.   Barnen   bör få veta att bortom  ord finns  en ordlös  stiglös sanning

   Dionysios  Areopagitas mystik bör nämnas för konfirmander. Enligt     Apg 17,34   var han en grek som av Paulus  omvändes till kristendom.  Enligt en tradition blev han vår första biskopi   Aten.     De skrifter som bär hans namn tycks ha nedtecknats långt senare.        Det  väsentliga  är  för  oss  deras   sanningsinnehåll.

   Jämför  det  första  korset  i   kristen  konst.   Det är  den  egyptiska  församlingens  modifierade  Tau-kors.

Där finns  över  korset  den  Evige  symboliserad  av  evighetens     cirkel  eller  ÄGG  som    stiglös  sanning

bortom varje ”väg”.  Ur det eviga  ägget emaneras   KORSETS VÄG.   Och   korset .  ”vägen”,  reabsorberas

vid slutet av pilgrimsvägen genom tid och rum och  allt är åter ett med DEN EVIGE.