S113modertempel

FRIA KATOLSKA KYRKAN är ett träd som fått många självständiga grenar med olika namn

Och olika frukter. Roten är gemensam, Kristus. Grenarna inkarnerar, växer och dör genom olika

mänskor som ha delvis olika ideal. Studera deras historia och de märkligaste ledargestalterna och

hur växande majoriteter av mindre pionjärpräglade själar återvänder till populär bokstavstro. Grenar

har blivit förrådda av begåvade sjukligt otuktiga själar och nya grenar har växt fram. De som förråda

ursprungliga krav var inte ännu mogna för "Himmelrikets hemligheter" eller Gnosis som pionjärerna

sökt med alltför få efterföljare. Mose upplevde liknande vid "uttåget genom Sinai" att majoriteter

inte ville lyssna till de "spejare" som vittnade om "Öster, det förlovade landet" . Majoriteter ville "dö

i öknen" (bokstavstro) eller återvända till "Egyptens köttgrytor" hellre än att söka djupare visdom.

Moses, Jesus, Krishna, Buddha, Muhammed kunde inte göra mycket åt "barnatro". Några få själar

söker gnosis, mystik och får göra det så länge de ej stör maktägarna. Jesus citerade: Jag skall sända

profeter och apostlar. Några av dem skall man döda, andra förföljas. Och Jesus säger: Ingen profet erkänns i hemorten. Ni är ättlingar till dem som mördade profeter. Jag kommer ej för att upphäva

lagen eller profeterna."

I JUDISK KABALA finns rester av forntida esoterisk kunskap från t ex Indien (Abram, A-Braman)

och från Egypten där t ex Moses sägs ha blivit invigd i mysterierna. Han brukade sedan en "slöja" eller täckelse för att dölja esoterik. Kabalister kallar Malkuth Guds Brud. Binah kallas Guds Moder. I forntida judiska Messias-riter bar drottningen gudamoderns "jungfru"-roll. Jungfru var

då en titel för gudamoderns prästinna

I KORANEN säger Muhammed eller ängeln Gabriel som Gud sände med Koranen, att Abraham

Och alla profeterna, Moses, Jesus etc var sanna muslimer eller Guds trogna lärjungar. Men

förvanskning kom genom efterföljarna. Allah är missförstådd - är naturligtvis ej enbart maskulin skapare. Sufies har uttryckt djup gnosis. Jmf den persiska diktaren Djelal-ud-din Rumi /d 1273/

HINDUER har tron att gud sänder många själar som är invigda i visdoms-gnosis. Guds-aspekten Vishnu kommer i nya "avatar"-inkarnationer. Alla är vi barn till en himmelsk Gudomlig Moder som bl a kallas Brahma Vach. Jmf vad Ramakrishna säger om den absoluta gudamodern Kali

BLAND BUDDHISTER finns tron att nya buddhaväsen kommer för att upplysa oss. De och vi alla är

innerst evig "Buddha-natur" och är av den himmelska Visdom-Modern Prajna Paramita

DOGMATISKA KRISTNA ha ibland svårt att förstå hur olika religioners profeter kan tala Sanningen

när du brukar skenbart motstridande ord. Andlig sanning kan svårligen uttryckas med mänskors ord.

Ande kan upplysa oss. En del "andliga" organisationer säger sig kunna förmedla högre gnosis genom

ordnar, uråldriga Mysterieriter, sakramental yoga av österländsk, egyptisk, grekisk art.. Ibland är

detta endast högstämda och lärda men tomma ord. Ibland är det business. Verkliga invigningar kostar inga pengar. Ibland kan vi möta "högt Invigda" som är offer för psykiska illusioner.

KATOLSK betyder allomfattande. En verklig katolik upphäver därför ingen av religionernas profeter. Aposteln Markus blev den egyptiska koptiska kyrkans första påve och omfattade egyptisk uråldrig

Mysterie-gnosis. Aposteln Thomas verkade i Indien och lärde av indisk yoga-gnosis. Några apostlar

inspirerades liksom Diogenes Areopagita av grekiska mysterier men de såg också hur religionernas

gnosis förvanskades. Senare generationer såg främst bristerna i äldre religioner och ville ej se värdena som där givits av Guds profeter. Vi måste komma till verkligt katolsk-allomfattande religiositet.

ETT MODERTEMPEL förblir bakom religionernas scen. Dess hierarki förblir ockult-dold. Där,

hos Kristus och bland dess gnostiker börjar kyrkans apostoliska succession. Alla kan forska i senare

apostolisk succession genom ortodoxa och katolska biskopar, kardinal Barberini, holländska gammalkatoliker och reformatorer som påverkats av Jung, Huxley, Blavatsky och sant frimureri .

Men få av dem kom in i "Himmelrikets Hemligheter" Vi försöker nämna problem som översättning

av biblars hebreiskt obestämbara tempus och affirmativ bön och vad Jesus kallar vår himmelska Mor.

Men prelater drivs till likriktning. De ropa under gudstjänst enligt liturgien "Herre förbarma dig "

även om de vet att Gud är fullkomlig barmhärtighet. De som vill byta petition till affirmation får ej.

Ett fåtal religiösa ledare är medvetna om att petition underminerar tro på Gudajagets sanna natur,

men de flesta är andligen bundna, blinda, döva, dumma. "Mot dumhet kämpar även gudar förgäves" noterade Schiller. I ett inre "modertempel" kan vi uppleva visdom. Men som det sagts om Isis.

visdomens moder "den som skådar hennes obeslöjade ansikte måste dö så är det en sanning att vi må

i ett tidlöst tillstånd "dö bort från det mänskliga jaget" och uppstå i vårt inre evighetsmedvetande

och där skåda Sanningen med Isis ögon . Men när vi efter detta benådade tillstånd återvänder till

det mänskliga jagets begränsade medvetande finner vi ej ord för att utsäga visdomen. Mänskor söker

spegla det gudomliga modertemplet i jordiska tempelbyggnader där templets innersta cella är den

heliga plats där invigning sker. Sådant inspirerar somliga själar. I en kristen kyrka skall sanktuariet

vara en sådan innersta cella. Somliga har där i sakramentet skådat det outsägliga. Somliga har i en

ikon av Gud Modern med Barnet skådat Sanningen om alltings innersta gudomliga natur