S115magdalamaria

Denna Maria är känd från vanliga evangelietexter som en av de kvinnor som hade omsorg om Jesus och lärjungarna. Kanske var hon en av dem som Jesus helbrägdagjorde. Hon följde Jesus på den sista vandringen till Jerusalem, bevittnade korsfästelsen och begravningen och återvände med kryddor och oljor för att smörja kroppen. Hon fann graven tom men mötte den uppståndne som talade till henne. Maria Magdalena var ej syster till Lazarus och Martha och ej den kvinna som smorde Kristi fötter.

Urkristna gnostiker gömde sådana skrifter som "Marias evangelium" från förföljande majoriteter

av anti-gnostiker. Fragment återfanns i "The Akhim Codex" 1896 och publicerades av G R S Mead

i boken "Fragments of a faith forgotten" 1900-1906. Vi läser att Peter ber Maria att tala om vad Herren har uppenbarat för henne, därmed antydande att Herren alltid hade erkänt henne som den främste bland lärjungarna. Hon berättar för dem vad Herren uppenbarat i en dröm . Andreas och Peter förkastar hennes vittnesbörd (textsidor saknas här) NAG HAMMADI LIBRARY är en annan gnostisk skriftsamling som återfanns 1945 och publicerades 1978 och där finns många gnostiska fragment och även mer av Maria Evangelium, där Jesus talar en Gnosis om naturen, synd, sjukdom

och död. Jesus säger att Mänskosonen är inom dig. Följ honom. Giv inga regler utöver vad jag har givit er eller sådan lag varmed lagstiftarna binder. Maria framstår som Frälsarens mest älskade lärjunge vilken äger kunskap utöver vad som finns i allmän apostolisk tradition. Hennes företräde beror på vision och privat relation och framgår av hennes förmåga att stärka de vacklande lärjungarna och omvända dem till gott. Maria Evangelium skrevs ursprungligen på grekiska i 2:a århundradet. Nu ha vi koptiska kopior. Marias konflikter med Peter återkommer här liksom i Thomas evangelium och i Pistis Sophia och Egypter-evangeliet. Maria säger att Herren har berett oss och gjort oss till MÄN". Det uttrycket finns också i Thomas evangelium (114) när Herren säger om Maria "Jag skall göra en MAN av henne så att hon är levande ande som en verklig man. Jesus säger "varje kvinna som gör sig till en man skall ingå i himlen. Detta gnostiska språkbruk är något som inte alla gillar eller förstår. Men det är gammalt religiöst språkbruk att likna vår högre andliga natur vid en man eller en gudason och likna vår lägre mänskliga natur vid en kvinna. Detta har inte hindrat gnostiker att skriva om vår högsta gudomlig natur som en himlamoder. Ett ständigt bakomliggande problem är att våra mänskliga ord ej kan uttrycka det gudomliga i vilket alla motsatser sammansmälter.

I Marias evangelium läser vi att Petrus säger: Syster, vi vet att Frälsaren älskade dig mer än andra. Säg oss nu de av Mästarens ord som du minns. Maria svarade: Det som varit dolt för er skall jag kungöra. Och hon talade dessa ord till dem: "Jag såg Herren i en vision och jag sade till honom: Jag såg dig i dag i en vision. Mästaren svarade: Välsignad är du som inte tvekar när du ser mig, ty en skatt finns där sinnet söker. Jag sade då, Herre när man ser en vision, är seendet då genom själen eller genom anden. Frälsaren svarade och sade: "Man ser inte genom själen eller genom anden utan genom ett sinne mellan dem…. ( text saknas här) När Maria hade sagt detta tystnade hon.

Andreas sade då till bröderna: Säg vad ni vill om detta som hon sagt men åtminstone jag tror inte att Frälsaren sagt detta ty dessa läror är underliga ideer. Petrus tillade då om detta att han ifrågasatte om

det kom från Frälsaren. Sade Han verkligen detta till en kvinna utan vår kunskap och icke öppet…?.

Skall vi ändra oss och lyssna till henne. Föredrog Han henne framför oss. Då grät Maria och sade till Petrus. Min broder, Petrus, vad tror du? Tänker du att jag hittat på detta själv eller att jag ljuger om Frälsaren. Levi svarade och sade till Petrus: Du har alltid varit hetlevrad. Nu ser jag dig i strid mot denna kvinna som mot en fiende. Men om Frälsaren gjorde henne värdig varför är du benägen att stöta bort henne. Frälsaren kände henne säkerligen mycket väl. Därför älskade han henne mer än oss. Låt oss istället skämmas och ikläda oss den fullkomliga mannen (Här finns i texten åter uttrycket

"den fullkomliga mannen") och vinna honom för oss själva och som han befallde oss predika evangeliet och icke framlägga andra regler eller lagar utöver vad Frälsaren sagt.

GNOSTISKA evangelier f rån kvinnor och om kvinnor är ännu fåtaliga men som ovan sagts återfinns allt flera nu när förföljelse tvingas upphöra och vetenskap konserverar alltmer. I gnostiska original är även Gud den eviga modern till Jesus och till allt , Theotokos i grekiskt språkbruk. I frikatolsk liturgi och gudstjänst är den Helga Anden ofta framställd som Gudamodern. Motsvarigheter fanns i judisk rit där Messias hade en evig himmelsk mor. Fornegyptens Isis, Greklands och Indiens modergudinnor ha

samma natur. Muhammeds Allah och Kinas drakar ha samma visdom. Budhisters Prajna Paramita

och kristna gnostikers Helga And är visdomens moder. Exoterisk judisk-kristen Gud blev manlig men är

hos mystiker moder och hos de djupaste gnostikerna manlig-kvinnlig emanation ur Pleromas allenhet som

är bortom manifestationers motsatser. Frikatolsk kyrka tillåter medlemmars frihet i alla trosfrågor

följer Jesu föredöme att inte upphäva profeter (Matt 5 17) men vi föreslår sökarna att ifrågasätta

om skrifterna ha förvanskats och behöver reformeras.

På motstående sida publiceras en bild "Maria Magdalena förkunnar uppståndelsen för lärjungarna."

Den är ur Albani-psalmbok, Hildesheim, 1100- talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,