S116 Gabriel

Ängeln Gabriel kom till jungfru Maria. Vi och djur, växter, stenar, eld, vatten… tillhör ängla-världar som övervakar oss. De flesta av oss är mindre utvecklade själar. Herodes hämtades från lägre världar och blev sådan kung som vi förtjänat. Efter döden blev han kanske temporärt "kunglig svinaherde" eller en "kung Tantalos" i reningstillståndet, Purgatorium. Denna värld och dödas världar är som en maskerad där vi få roller av nåd och vad vi rättvist förtjänat eller nyttiga läxor. Kristus är en himmelsk "Präst - Konung"

Somliga vittnar att de mött himmelska väsen. Våra mystiker vittna även om att de i en benådad stund varit ETT med den Evige, Absolute bortom illusorisk dualitet, bortom gott-ont, heligt-oheligt - ett tillstånd som är outsägligt men ibland kallas det oskapade, Intet, "andlig fattigdom" eller "Tomhet" . Ett religiöst budskap är att vi är preexistenta i den Evige före tid och rum (Ef. 1 4) Men när den Evige har emanerat oss och är manifesterad som Ande och Materia vittna vi om att vi möter Ande ("Gudar") och Materia (Gudinnor) och Gudar sägs inkarnera ("Ordet blir kött"). När den Evige har manifesterar sig som involution i materia symboliseras det ofta av en kvinnogestalt eller en orm, drake, fallen ängel eller "Satan" (som betyder motståndare till Anden). Involution innebär nödvändigt motstånd för andens evolution . Motstånd behövs för vår pilgrimsfärd genom tid och rum och tillbaka till re-absorption i den Evige. Religioners symboliska

framställningar av "Satan-Motståndaren" i oss feltolkas och missförstås ofta.

Vad är då sanningen när vi möter himmelska väsen och t ex som i Pingstberättelser hör mirakulöst eller får kunskap utan ord. Är en uppenbarelse av Kristus helt illusion eller delvis verklig. Patienter i sinnessjukhus vittna om visioner. och "övernaturliga " erfarenheter. Ibland ljuger de medvetet. Ibland är de sjuka men ibland söker en psykiatriker som Jung i "vårt omedvetna själsliv" och finner bättre förklaringar.

En realist värjer sig mot påståendet att Kristus uppenbarar sig i olika skepnader och ibland talar utan kropp. Vi läser att Kristus på vägen till Emmaus uppenbarade sig i ny skepnad. I bibeln uppenbarar han sig som

Mänsko-sonen i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö och hans ögon var som eldslågor. (Upp 1 14) Han är som ett lamm som såg ut att vara slaktad (Upp 5 6) eller är Guds Ord (Upp 19.13)som dömer. Birgitta vittnade att hon såg Kristus som det nyfödda barnet. Franciscus vittnade att han hört Kristus från krucifixet säga "Gå och bygg upp min förfallna kyrka"

Ramakrishna vittnade att han mötte Kristus som omfamnade honom och gick in i honom. Den hinduiska gurun hörde orden "Detta är Kristus, den store Yogin som lever evigt ett med gud". Ramakrishna nådde tron att Kristus är en inkarnation av Gud och den samme som möter i alla religioners djup. Mose vittnade att Gud talade till honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske (2 Mos 3). Plotinus vittnade om en vision av Gud i en kvinnlig himmelsk skepnad. Många tror på en manlig Gud men gnostiska kristna talar som Kristus själv om "vår moder, den Heliga Anden" . De flesta präster är hyrda herdar och predikar vad de betalas för.

Men om en sådan blind själ leder en blind faller båda i gropen (Matt 15 14). En predikant berättade för oss att han mötte Kristus som endast ställde frågan " Skall även du förråda mig?" Predikanten shockades

Många av oss är ännu andligt blinda men några vittnar att Kristus och "Guds Moder", helgon och änglar ha uppenbarat sig i jordisk och himmelsk skepnad och utan form som himmelskt medvetande och förmedlat Gnosis om Liv, Död, Sakrament, Evighet. Kristus uppenbarar sig i Frid som övergår allt förstånd. Vi har sett Honom som Gudomligt Barn på Gudamoderns knä och upplevt något av deras Helga Ands medvetande.

Kristus har givit somliga av oss att uppleva hur under nattvardsmässan Gudsmedvetandet inkarnerar i bröd och druvsaft ("vin") och transubstantierar det. Eller vår mänskliga kropp brukas som nattvardsbröd och det transubstantieras så att mänskan temporärt upplever vad transsubstantiation innebär. Kristus inkarnerar så

Sitt medvetande temporärt i en gudstjänstfirare. Vi har upplevt Kristus som "Episcopi Vagantes" -----den

Ekumeniska biskopen som vandrar med alla pilgrimsvägen åter till den Ende. Så kan Han själv undervisa oss

eller komma genom Änglar och verkliga Helgon. Men Helgonillusioner är inte alltid värdelösa

Vi vittnar att Gud har givit oss att uppleva Nåd och Rättvisa genom Änglar som inkarnera i och med oss.

Vi givs kunskapen att en mening med livet är att vi skall nå "den andra stranden" i betydelsen medvetande om det himmelska Riket och hur olika religioner, ord och symboler och gnosis skall hjälpa olika själar hem.

Paulus skrev att himlen givit honom visioner och ord. Kristus själv har undervisat om Pre-existens, t ex att Johannes Döparen var reinkarnation av Elias. Vi har löftet att Helga Anden skall leda oss till "all sanning " vilket må leda till strid med kyrkomötens dogmer. Kristi Gnosis upplyser oss om att vi är emanerade ur en absolut Pre-existens , att själarna skall fullkomnas och att allt skall reabsorberas i den absoluta verkligheten bortom alla motsatser och att alla religioner skall renas och förenas. Kristus har sagt;" Jag har mycket mer att säga er men ni förmår inte ta emot det nu (Joh 16 12) "Detta har jag sagt till er i bilder. Det kommer en tid då jag skall tala med klara ord (Joh 16.25) "Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter men det har inte de andra" (Matt 13 11 ) När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom frågade de om liknelser. Han sade "Ni har fått veta Guds rikes hemlighet. För dem som står utanför är allt liknelser"

Jungfru Maria Bebådelse kan tolkas bl a som en bild av ett förfinat själsliv då ängeln Gabriel uppenbarar sig som en manifestation i oss. I ett senare stadium inkarnerar Ordet genom Maria-själen. Vi är alla som

olika aspekter av Maria, Gabriel, Kristus och djupast är vi den Evige som temporärt manifesteras och är

Evigt omanifesterad. Att Maria födes kan symbolisera att Materia manifesteras. Marias upptagande i himlen kan tolkas som materiens reabsorption i den Eviga: Maria sägs vara jungfru. Alla helgon är jungfru i betydelse att deras handlingar födes av den högre naturen och ej av ett lägre jags natur och begär

.

.

.