S117existentialism                             

         NUTIDA ”Existentialism”  kan vara en filosofisk tendens eller attityd men få av dess lärosatser är   nu gemensamma för alla som kallar sig  ”Existentialister”.   De har påverkats av  Kirkegaard, Jasper, Heidegger

och av  Sartre vilkens ”ateistiska existentialism”  förnekar att det finns en ”gud” som  skapat mänskan.   De

kan tänka att mänskan är ”existens” som  frambringar ”essence” i betydelsen  vårt  väsens natur. Ofta känner

de ej till eller  erkänner icke liknande tankegångar i  forntiden.

 

     FORNA   JUDARS   BIBEL har  upprepat  idén att    ”I begynnelsen skapade Gud”     (1:a Mosebok 1, 1)

Därigenom  givs tron på Gud som ett   subjekt  som skapar  objekten  himmel och jord. Men somliga judiska

Kabbalister  har tolkningen   ”I begynnelsen skapas (eller emaneras) Gud(ar), himmel och jord.   Därigenom

tolkas även gud(ar) bland skapade eller emanerade objekt.   Subjektet är då  Ain Soph Aur som är en negativ

Absolut Rot   men alltför helig för att   öppet  nämnas.  För sådana kabbalister finnes ej i begynnelsen någon

Gud men blott en negative absolut  existens.  Gudar  manifesteras senare.  Bibelorden har då översatts enligt

uråldrig  ”judisk grammatik där tempusformerna är obestämbara”.    Bibelöversättningen revolutioneras då.

Vanlig  böns petitionsformer kan bli    affirmativ    bön som i   Fria Katolska Kyrkan.

 

   URÅLDRIG GNOSTISK kristendom, som t. ex doktor Jung framlägger i boken ”7 predikningar för döda”

har också  filosofien att   ”i begynnelsen”  eller före tiden fanns ingen ”gud”  men ”Pleroma”, som är negativ

existens  och   ur vilken emaneras allt som kallas ”skapat”. Först framträder Abraxas  och däri är motsatspar,

som blir ”Gud och Satan (   för evolution  nödvändig motståndare ).       I Pleroma  reabsorberas slutligen allt.    Sådan kristen   gnosis och judisk Kabbalas     Ain Soph  Aur     är former av forntida  existentialism.

 

URÅLDRIG  ÖSTERLÄNDSK  existentialism kan vi finna i Indiens Rig Veda och Bhagavad Gita, där ordet

SAT  representerar   det eviga VARAT,   den absoluta  verklighetens  all-närvaro. SATTA betyder  den  enda

Existensen,   Brahma.     I Rig Veda   säges klart att alla ”gudar”  kom senare.

 

URÅLDRIG  BUDDHISM   uttrycker liknande att det finns ”gudar” men de är ej den eviga existensen.  De

manifesteras   i  tidens begynnelse och  blir åter omanifesterade  vid  tidens slut och återfödes  i  kommande

manifestationsperioder.  Nirvana,    evighetens  Buddha,    är evig verklig existens.          Gudar är icke eviga    och    därför icke verkliga  och de tillhör  därför ”Maya”   illusionernas världar.

 

NUTIDENS  FRIA KATOLSKA KYRKA  är kristen och därigenom närmast gnostiska grenar av kristendom.

Interreligiöst  erkänner vi  judisk hinduisk buddhistisk, islamsk och  flera former av  existentialism och sådana

försök att  giva ord till  mystikers upplevelse  och uppenbarelse av  ”existens, gudar,  väsen, natur.  Vi förstå

att  det mänskliga förståndets ord för  inte kan fånga   evigt sanning men vi förmedla olika ord och symboler

som kan inspirera sökare.  Vi  har inte dogmatisk indoktrinering men inspirerar  fritt tänkande. Somliga av oss

har egna andliga erfarenhet av ”änglar” och väsen  av  ”högre existens” än somliga existentialister kan tänka

och vi är fria att tala därom men ej tvinga andra  till sådan tro

 

FRIHET är ett återkommande ord hos existentalister:  Ingen Gud sägs  begränsa vår frihet.   Ingen Gud   tros  föreskriver rätt och orätt.   Vi måste själva fritt välja och bära konsekvenserna av vårt val.   ”Vi är ”dömda till frihet”.   Men frihetsbegreppet är inte det samma hos olika tiders existentialister. 

      

 MOSE    predikade    frihet från    ”egyptisk fångenskap” vilket har tolkats  bokstavligt och tolkats som frihet

 från inre fångenskap och  frihet  från fysiska begär,       från begär   efter   ”Egyptens köttgrytor”  

 

  KRISTNA ”påvar” har beskuret friheten med dogmer.  Luther skrev om  frihet från    ”Lagen”        men var bunden i  sina dogmer om sann kristendom som förkastar andra religioners vägar till frihet.  Jesus  lär ha sagt  (Joh 8 32)   ”Sanningen skall göra er fria”     Helga Andens frihet avses då,    en frihet i  evighetsmedvetande.

 Detta uppleves av   få.  Religioners  mystiker  upplever denna  frihet i  djupaste   kontemplation  och försöker vittna därom.    En bild är att vårt    innersta   evighetsmedvetande  är som    en   himmelsk   ängel   vilken  till   mänskligt  jagmedvetandet kan förmedlande antyda att  i änglajaget    är  en frihet bortom allt förstånd –   men att för det mänskliga jaget givs frihet endast i den mån som änglajaget finner detta ändamålsenligt.  Brevet  till     Ef 1.3  säger     ”Han utvalde oss före skapelsen … och förutbestämde oss”…     till  frihet och fullkomning

 

    FRAMTIDA EXISTENTIALISM   skall ej längre vara omedveten om forntida existentialism  men kommer att äga  kunskap därom och kunna jämföra och samla olika värden från  äldre kulturer.  Nya  mystiker kommer med  ord som passar mognare generationer.        Frågan är  alltid  själarnas grad av mognad.   Kristus, Buddha, Krishnas, Mohammed och alla profeter  har funnit  att  själarna  ofta ej kan mottaga   vad de vill giva

 

S117existentialism                             

         NUTIDA ”Existentialism”  kan vara en filosofisk tendens eller attityd men få av dess lärosatser är   nu gemensamma för alla som kallar sig  ”Existentialister”.   De har påverkats av  Kirkegaard, Jasper, Heidegger

och av  Sartre vilkens ”ateistiska existentialism”  förnekar att det finns en ”gud” som  skapat mänskan.   De

kan tänka att mänskan är ”existens” som  frambringar ”essence” i betydelsen  vårt  väsens natur. Ofta känner

de ej till eller  erkänner icke liknande tankegångar i  forntiden.

 

     FORNA   JUDARS   BIBEL har  upprepat  idén att    ”I begynnelsen skapade Gud”     (1:a Mosebok 1, 1)

Därigenom  givs tron på Gud som ett   subjekt  som skapar  objekten  himmel och jord. Men somliga judiska

Kabbalister  har tolkningen   ”I begynnelsen skapas (eller emaneras) Gud(ar), himmel och jord.   Därigenom

tolkas även gud(ar) bland skapade eller emanerade objekt.   Subjektet är då  Ain Soph Aur som är en negativ

Absolut Rot   men alltför helig för att   öppet  nämnas.  För sådana kabbalister finnes ej i begynnelsen någon

Gud men blott en negative absolut  existens.  Gudar  manifesteras senare.  Bibelorden har då översatts enligt

uråldrig  ”judisk grammatik där tempusformerna är obestämbara”.    Bibelöversättningen revolutioneras då.

Vanlig  böns petitionsformer kan bli    affirmativ    bön som i   Fria Katolska Kyrkan.

 

   URÅLDRIG GNOSTISK kristendom, som t. ex doktor Jung framlägger i boken ”7 predikningar för döda”

har också  filosofien att   ”i begynnelsen”  eller före tiden fanns ingen ”gud”  men ”Pleroma”, som är negativ

existens  och   ur vilken emaneras allt som kallas ”skapat”. Först framträder Abraxas  och däri är motsatspar,

som blir ”Gud och Satan (   för evolution  nödvändig motståndare ).       I Pleroma  reabsorberas slutligen allt.    Sådan kristen   gnosis och judisk Kabbalas     Ain Soph  Aur     är former av forntida  existentialism.

 

URÅLDRIG  ÖSTERLÄNDSK  existentialism kan vi finna i Indiens Rig Veda och Bhagavad Gita, där ordet

SAT  representerar   det eviga VARAT,   den absoluta  verklighetens  all-närvaro. SATTA betyder  den  enda

Existensen,   Brahma.     I Rig Veda   säges klart att alla ”gudar”  kom senare.

 

URÅLDRIG  BUDDHISM   uttrycker liknande att det finns ”gudar” men de är ej den eviga existensen.  De

manifesteras   i  tidens begynnelse och  blir åter omanifesterade  vid  tidens slut och återfödes  i  kommande

manifestationsperioder.  Nirvana,    evighetens  Buddha,    är evig verklig existens.          Gudar är icke eviga    och    därför icke verkliga  och de tillhör  därför ”Maya”   illusionernas världar.

 

NUTIDENS  FRIA KATOLSKA KYRKA  är kristen och därigenom närmast gnostiska grenar av kristendom.

Interreligiöst  erkänner vi  judisk hinduisk buddhistisk, islamsk och  flera former av  existentialism och sådana

försök att  giva ord till  mystikers upplevelse  och uppenbarelse av  ”existens, gudar,  väsen, natur.  Vi förstå

att  det mänskliga förståndets ord för  inte kan fånga   evigt sanning men vi förmedla olika ord och symboler

som kan inspirera sökare.  Vi  har inte dogmatisk indoktrinering men inspirerar  fritt tänkande. Somliga av oss

har egna andliga erfarenhet av ”änglar” och väsen  av  ”högre existens” än somliga existentialister kan tänka

och vi är fria att tala därom men ej tvinga andra  till sådan tro

 

FRIHET är ett återkommande ord hos existentalister:  Ingen Gud sägs  begränsa vår frihet.   Ingen Gud   tros  föreskriver rätt och orätt.   Vi måste själva fritt välja och bära konsekvenserna av vårt val.   ”Vi är ”dömda till frihet”.   Men frihetsbegreppet är inte det samma hos olika tiders existentialister. 

      

 MOSE    predikade    frihet från    ”egyptisk fångenskap” vilket har tolkats  bokstavligt och tolkats som frihet

 från inre fångenskap och  frihet  från fysiska begär,       från begär   efter   ”Egyptens köttgrytor”  

 

  KRISTNA ”påvar” har beskuret friheten med dogmer.  Luther skrev om  frihet från    ”Lagen”        men var bunden i  sina dogmer om sann kristendom som förkastar andra religioners vägar till frihet.  Jesus  lär ha sagt  (Joh 8 32)   ”Sanningen skall göra er fria”     Helga Andens frihet avses då,    en frihet i  evighetsmedvetande.

 Detta uppleves av   få.  Religioners  mystiker  upplever denna  frihet i  djupaste   kontemplation  och försöker vittna därom.    En bild är att vårt    innersta   evighetsmedvetande  är som    en   himmelsk   ängel   vilken  till   mänskligt  jagmedvetandet kan förmedlande antyda att  i änglajaget    är  en frihet bortom allt förstånd –   men att för det mänskliga jaget givs frihet endast i den mån som änglajaget finner detta ändamålsenligt.  Brevet  till     Ef 1.3  säger     ”Han utvalde oss före skapelsen … och förutbestämde oss”…     till  frihet och fullkomning

 

    FRAMTIDA EXISTENTIALISM   skall ej längre vara omedveten om forntida existentialism  men kommer att äga  kunskap därom och kunna jämföra och samla olika värden från  äldre kulturer.  Nya  mystiker kommer med  ord som passar mognare generationer.        Frågan är  alltid  själarnas grad av mognad.   Kristus, Buddha, Krishnas, Mohammed och alla profeter  har funnit  att  själarna  ofta ej kan mottaga   vad de vill giva