S118 Affirmativ bön                                                  

BARNS BÖNER  är  ofta  dualistiska:  Gud och själ uppfattas som verklig  TVÅFALD och bön blir petition,

begäran  att Gud skall ändra sig, ej vara rättvis, ej som en sol  lysa lika på alla     utan ge somliga mer hjälp

och  mer kärlek.  Frihet ger vi  till  sådan barnatro  men  upplyser om   kontemplationens  jakobsstege

KRISTEN   MYSTIKS    fader,   ”Areopagiten”    beskriver    kontemplationens   tre    huvudvägar:

1/ en affirmativ väg genom kunskap om Guds egenskaper och attribut, uppfattade genom  gudomliga namns symbolik, som skrifterna nämner,  t ex namn som  Kristus,  Gud, Jahve, Allah, Om,  Brahma, Krishna,  Tao

2/  en affirmativ väg genom  att söka  Gud i allt som existerar,  i all materia.   Alltings källa är Guds kärlek

3/  en  negativ väg som är högre,  värdigare,  säkrare och går längre.   Där talas om Gud endast i negationer

( Avhandlingen om den mystiska teologien”).  Mystikern upphör där i Gud med mänsklig tankeverksamhet

Kristen mystik talar om renandets väg, Via purgativa,  upplysningens väg,  Via illuminativa,   enandets väg,

Via unitativa.    Andra religioner har  motsvarigheter.    Jmf    Nirvanas  ”tomhet”,     Sunyata  i   buddhism.

Jmf   sidan   103:                 meditation  med nattvardsmässans rit               och sidan 104:    Passiv meditation

FRIKATOLSKA  pionjärer  har lärt av dem alla  liksom av   senare meditationslärare,  t ex  Blavatsky  som

1887 skrev till ärkebiskopen i Canterbury  :”världen behöver en kyrka som predikar en gudomlig  princip

 i oss”  (monism)  och som skrev en   interreligiös  bok  kallad   ”The Secret Doctrine”   Hon  skrev  också

1888 ett  meditationsdiagram   som    färgade  frikatoliker   affirmativt,    negerande  och  monistiskt:

………..” Fatta (och affirmera) först  (all-)  ENHETEN genom expansion i rummet och oändligheten i tiden

……………Låt  medvetandet negera illusioner som…..”

FADER VÅR-bönen  Matt 6. 9 och Lukas 11. 1 ”Herrens bön”  ifrågasättes i vissa delar.  Ej minst  hebreiska  grammatikens obestämbara tempus   ger  flera  tolkningsmöjligheter,   både   en    barnslig  petition  och  mer avancerad affirmativ  böneform   Frihet givs till flera     alternativ. T ex: FADER  (vår som är i himlar)  Heliga är dina namn.   Ditt rike kommer.  Din  vilja  skall  ske    jorden som  i  himlar.  Du  ger   dagligt  bröd.   Du   förlåter synder liksom vi förlåter.    Du leder    genom  frestelser och  frälsar   från ofullkomlighet.   Riket är  ditt och makten och härligheten.    Amen

PSALM 23 tolkas vanligen affirmativt:     HERREN ÄR MIN HERDE,  mig skall intet fattas,     Han låter mig vila   på gröna ängar,  Han för mig till vatten, där jag finner ro. Han vederkvicker  min själ.  Han leder mig på   rätta vägar,   för sitt namns  skull.  Om  jag än  vandrar i   dödsskuggans dal  fruktar  jag  intet ont,   ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig.     Du bereder för mig ett bord i  mina    motståndares*  åsyn,    du smörjer  mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.    Godhet  endast  och nåd  skall följa mig i alla mina  livsdagar,  och jag skall åter få bo i Herrens hus,  evinnerligen.  (*Motstånd ger Gud för att stärka oss)

 

KRISTUS  ville affirmativ kontemplation:     ”vet ni icke att ni  alla är gudar”   (Joh  10.34)      I  Pistis Sophia-evangeliet och i Thomas skrifter  och flera gnostiskt urkristna  skrifter  är det uppenbart.     Men  majoriteter har kvarhållits i petition och förstår ej ord som    ”Jag är alfa och omega,  Jag och fadern är ett,  Jag är Vägen, Sanningen  och Livet, Ni är alla änglar, ärkeänglar, Gudar och Herrar,  alla de stora  emanationerna av Ljuset, Jag är  Pleromas Gnosis. Den som mottager det Outsägliga  Mysteriet är  en  konung med mig i  Ljuset  i  mitt rike  även om han är en mänska i världen. Den Outsäglige  är  utsträckt,  ( korsfäst)   i alla sina lemmar och är  Pleromas  emanation.  Mysteriet är  all involution och all evolution.  Jag är du och du är jag   och  jag är utsådd i alla.  Många själar skall  komma tillbaka till  världen.   Elia kom tillbaka som Johannes Döparen.    Även den störste syndaren skall   ärva    Riket  när han omvänder sig.    Guds Rike är invärtes i er.   Detta är min  kropp. Tag och ät.  Detta är mitt   förbunds   blod  som utgjutes  för många till synders förlåtelse.    Drick det.   Gud är kärlek  (Agape).   Vi tala om Guds hemliga visdom (Gnosis) som är  förutbestämt före tiden för er.

 

MORGONBÖN:  Kort  Nattvardsmässa  är främsta alternativ.  Alternativ är att endast sidan  4  brukas.

Åkallan,  asperges, välsignelser,   syndabekännelse och absolution.  Delar av  Prima  kan kontempleras

BORDSBÖN  (före  måltid)

+  I Guds  Namn,   i kraft  av   Fadern  Sonen, Helga Anden   +++    Amen

Vi   (exorcerar och)    VÄLSIGNAR     denna måltid    Amen

Vi tackar Gud och änglarna i vår natur för    mat  och dryck

Vi begrundar att vi ofta förstör och förgiftar och dödar i naturen och skördar  följder, brist och sjukdom

Vi ångrar felstegen och  vill söka läkedom för mänskor,  djur, växter, jord, luft och vatten

Vi vill som den botfärdiga rövaren omvända oss   till   +  Herren   som är   (korsfäst)   i allt,     Amen

BORDSBÖN  (efter måltid)

+   I Guds Namn,   i kraft av Fadern,  Sonen och  Helga   Anden.    Amen.    Vi tackar för måltiden

Vi kontemplerar att   Gud   och änglar i oss vill mat   och dryck   som ger näring och läkedom

Vi begrundar att vi ofta förstör  och förgiftar och dödar i naturen och skördar följder,  brist och sjukdom

Vi vill som den botfärdiga rövaren omvända oss  till   +  Herren   som är   (korsfäst)    i allt,    Amen

KVÄLLSBÖN

Sakramental aftongudstjänst   eller delar därav är främsta alternativ.    Completorium och Vesper eller

delar  därav är alternativ    t ex    ”Nunc dimmittis”:    I frid vill jag lägga mig ned och somna in…)

Vi tackar för  pilgrimsfärdens ljusa och mörka läxor. Vi välsignar Treenighet och Änglar i allt .Amen

….