S123 VESPER

,

ÅKALLAN /Kontemplera vår gudomliga natur som alltid åkallar oss/ Gör gärna korstecken

P I GUDS NAMN + FADERN, SONEN OCH DEN HELGA ANDEN. F AMEN

P KRISTUS SÄGER: KÄNN DIG SJÄLV, DU ÄR GUDS BARN (Thomas ev 3 9, Joh 10.35)

F HJÄLP GER GUDAJAGET INNERST I OSS

P GUDS AND FÖDER HIMLAR, STJÄRNOR OCH VÅR VÄRLD

P MORGON, AFTON, MITT PÅ DAGEN LOVA VI GUDS NAMN

F ALLA HJÄRTAN VILA I GUDS KÄRLEK (requiem in aeternam)

LOVSÅNGER

DET LILLA KAPITLET

P Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud och var och en som älskar, han är född av

Gud och känner Gud. Den som icke älskar, han känner icke Gud, ty Gud är kärlek. Och detta budet har

vi f rån honom, att den som älskar Gud, han skall ock älska sin nästa 1 Joh brev 4 7

TE DEUM LAUDAMUS (rökelse kan traditionellt offras)

(Antifon) Vi vill tillbedja* i Guds Namn, Fader, Son och Helga And. (*Affirmera, kontemplera, ej begära)

 1. O Gud, vi lovar Dig,: O Herre, vi bekänner Dig
 2. Hela jorden dyrkar Dig,: Gud Fader av evighet
 3. Alla Änglar prisar Dig,: Himlar och alla krafter
 4. Dig prisar Kerubim och Serafim,: oavlåtligt sjungande
 5. Helig, Helig, Helig,: härskarornas Gud
 6. Jord och himlar lyser av Ditt majestät: och Din härlighet
 7. Apostlarnas saliga kör: prisar Dig
 8. Profeternas prisvärda skara: lovar Dig
 9. Martyrernas ärofulla skara: prisar Dig
 10. Över hela jordens krets: bekänner Dig Din lärjungaskara
 11. Fader: av ett oändligt majestät
 12. Sonen: som här uppenbarar: himmelsk evig Kärlek
 13. Och den Helga And: som är frihet, sanning nåd
 14. Du är hjärtats Konung, O Kristus
 15. Du är Faderns Ord: i evighet
 16. Du är vid Guds högra sida: i Faderns härlighet
 17. Du är Alpha och Omega: den förste och den siste
 18. Alltings rot och upphov: Du klara morgonstjärna
 19. Dag för dig: högtlova vi Dig
 20. Och vi dyrkar Ditt Namn: i tid och evighet
 21. Du som andedöper oss: o Gud den Helga And
 22. Dig, o Paraklet: vördar och tillbeder vi
 23. Du är Livets Källa, Kärlekens levande Eld
 24. Tre i En: heligaste Herre och Gud
 25. Av samma väsen: samma evighet: före begynnelsen, utan gräns
 26. Vi, Din barn lever i Dig: och allt det vi har är Ditt
 27. Vi älskar Dig, vi lovar Dig: med glädje tjänar vi Dig
 28. O mäktiga, härliga Treenighet: alla väsen prisar Dig

Ära vare Fadern och Sonen: och den Helga And

Som det var i begynnelsen, nu är och skall vara: i evighet. Amen

Antifon: Vi vill tillbedja* i Guds Namn, Fader, Son och Helga And (* Affirmera,kontemplera, ej begära

Eller Magnificat

(Antifonn) Saliga är de i hjärtat rena, ty de skall se Gud

Min själ prisar storligen Herren, och fröjdar sig i Gudajaget, som frigör mig ("frälsare")

Kristusjaget i mig har sett till sin " tjänarinnnas*" ringhet (*det yttre/inkarerade jaget)

Och se härefte:r skall alla släkten prisa mig salig