S124 SAKRAMENTAL  AFTONGTJ                             

GUDS   ÅKALLAN    BESVARAS :

P: (Vi välsigna)    +   I GUDS NAMN,   FADERN,  SONEN,  HELGA ANDEN.             F: AMEN

                   SALUTARIS  HOSTIA

P  . mässar  el - läser.  . Hostia i obeslöjad monstrans berökes

1   Tack Kristus i ditt nattvardsbröd        här i monstrans som tempelhus 

       är Du en sol med evigt ljus           Du  segrat över mänsklig  död

2     Korsfäst är universum   nu                  allt  uppstår det är  himlens lag

        Naturen längtar frihets   dag                     då väckes  allt,  och  jag och du            (Rom  8  21

3      Minns "Känn dig själv"  är Herrens bud      Minns  du är  evigt  barn av Gud        (Thomas ev 3  9

        minns du är himmelsk, blir   Guds brud             Minns   Ande är du  och din skrud     

                      LITANIA

1   ÄR  GUD  EVIGT  TRANSCENDENT *?,        ÄR GUD I ALLT  IMMANENT **?

     ÄR  HÄR  TIDLÖST GUDS  ADVENT*** ?    FRÅGAR DU? !        VI SVARAR:    JA. 

            (* bortom skapelsen)  (** inkarnerad i ) (*** jmf  solens skenbara  återfödelse,  vintersolstånd )

2   Fader  bortom tid och rum,        Son med evangelium,

         Ande-Mor, mysterium        Vi  välsignar  +  Gud trefaldig   (Hebréerevangeliet, gnostisk typ)

3    Världsnatts rymd*, har fött Guds Ord,   världsdag  föder  himlar,  jord    (*symboliserar Guds Mor

       Morgonstjärnor  sjöng   Guds  Lag:   "Du,  Guds   Barn  är   evigt Jag "        (Job 38.7 , Joh 1. 1)     

4   Fadern  bjöd oss   pilgrimsfärd     här  i  tid  och   sinnens värld   

        Åter  når vi    himmelsk    härd       när vi nått  som Krist  fullkomning

5   Stjärnors  ring  är  himmelsk  Dans.      Kors    vår Väg till  Segerkrans        (Efesierbr  1  4)

        Kors ger  himmelsk transsubstans*   "Tag ditt  kors,   följ  mig ", sa'  Krist      (*fullkomnande)

6    Från   "egyptisk  köttmats"  bord,      (2 Mos 16.3) (2 Mos 12,37, antal 600.00 menas ej bokstavligt )

         tågas  ut med   "ritens  ord"    (  fornegyptisk  mysterierit  vari  Moses ( invigdes,  (Apg 7.20)       

         av  Guds And till strid nu  smord:  "Röda Havet"   skall    besegras    (Känslans vågor behärskas))

7    Finn   i  tankens ökensand ("Sinai)   bud från Guds  profet och  And

         "spejare"   från Österland.   - Lyssna  eller    "dö   i   öken " (liknelse  för bokstavstro)4  Mos 14 2)

8  Andeögat i oss skådar,         Stjärnan,   Kristus som bebådar

         att  han  föds och allt benådar.         Herre    vi välsigna Dig

9     Redan  hjärtats Bethlehem   gav oss strid och rekviem       (vila)

           Se'n   givs  " bröd" om än blott  fem      Och två "opsom".  Det  är nog ( Matt 14.19)                                

       (Fem är  symbol-ord  för  hemligheterma inkarnation- passion-uppståndelse-himmelsfärd-återkomst.      

      Två är symbolord för t ex Lag- Evangelium.  Opsom= frukt eller fisk var symbolord  i gnosis)

10    V i    döps    i    Guds  Andes Ström,   Himla-strand* är framtids dröm                                                         

         Gud   är med oss,   stark  och öm,    Herre vi välsignar Dig

         (* denna  " andra stranden"    är    gammalt mysteriespråk för  det eviga)

11  "Helga Berget"  skall  vi   nå,    Bergets "Moln"  allt mer   förstå                                                              

           Guds  profeter   skådas   då,        Herren   ses  i himmelsk  skrud

12    Själen  förs till nattvardsfest,  bröd och  vin   bjuds varje  gäst                                          

           För att minnas   Gud  i  oss     blir vi   ett med  Himlens  Präst

13   Någon(*)  flyr från   Golgatskors     Och  får  skåda  Ljusets*  kors

          och lär  Krist är evigt*  kors    Herre  vi välsigna Dig                           (*Johannesakterna)

14   Pilgrimsfärd    blir Himmelsfärd    åter hem till Faderns härd

          Själen  lämnar denna värld      Kristus    i  oss  evigt     uppstår

15  Själen blir  då Herrens brud.  Kristus i en himmelsk skrud

         blir  brudgum,    det är  Guds bud.      Kom till bröllop,   Gud  oss kallar

16  Själars herde är du Krist ,    finner  lamm som hjorden mist,

         bär ock hem den som kom sist     Herde vi  välsignar dig

17 Krist  ger   ofta  renings salt    Om Han ock bär  storm-gestalt

        vill  Hans strålglans rena allt   Herre   vi välsignar Dig            

18 Skönhet   givs till  stjärnors här,    snöfjäll,  hav och blomma skär

         Skönhet   föds ock ur   misär         som   oss renar till Guds tjänst

19  Änglarna   är  Ljusets vakt     Minns vad de om "jaget" sagt:

         däri  göms    all himmelsk makt         Innerst är ni alla   gudar             (elohim)( Ps  82) 18

20  Vid Guds  vishets källa klar,    söker varje helgon    svar

         Herre, Du är himmelsk  gnosis,        Visdom  vi välsigna Dig                                                               

21  Din Agape-kärlek är      utan gräns och Du  beskär

          lika lön till alla här.    Kärlek vi välsignar   Dig

22 Gud din makt helbrägdar här.    Du ger  frid, vårt kors  Du bär

         Allas frälsare  Du  är,    Viljans Furste,   tack till  Dig

23  Guds  Präst,   offer  utan tvång,    förutsagd i syn och sång

           inkarnerar  gång på gång,       i bröd,  i vin,     Tack, o Krist

,24  Fader bortom tid och rum        Son med evangelium                                                              

         Ande-MOR,  Mysterium       Trefald,  vi   välsigna Dig    (Hebréer-ev, Origenes Joh-kom 2.12)

                             (TYST meditation, Officianten  bereder  ny rökelse  för följande  Tantm Ergo)

 

 

                             TANTUM ERGO  (alla sjunger.            P berökes monstransens  hostia)

INFÖR HONOM VI OSS   BÖJER      VÖRDAR    HELIGT     SAKRAMENT

MORGONGRYNINGEN EJ DRÖJER   DET ÄR KRISTI   TESTAMENT

TRON VÅR SJÄL TILL VISSHET HÖJER   OM VAD SINNET DUNKELT KÄNT

 

FADERN  SONEN  PRIS OCH ÄRA      STYRKAS,  KÄRLEKS HÄRLIGHET

ANDE,  VISDOMS    MOR,  VI     LÄRA      I  DIG    GUDS   TREENIGHET            

VI  VILL  TACKSAMHET  HEMBÄRA      UNDER TID OCH EVIGHET                 AMEN

 

P   DU GER OSS BRÖD FRÅN   HIMLEN        F  INNESLUTANDE I SIG ALL HELIGHET

P   DU DVÄLJES DOLD I MÄNSKOANDEN.  F DU ÖPPNAR  ÖGON I OSS ATT VI     SE

 

P O DU SOM I  ALTARETS UNDERBARA SAKRAMENT  HAR GIVIT OSS EN LEVANDE

PÅMINNELSE OM DITT EVIGA OFFER.   VI VILL VÖRDA DIN LEKAMENS OCH

DITT  BLODS   MYSTERIER SÅ ATT VI STÄNDIGT INOM OSS FÖRNIMMER

 DITT  INNEBOENDE LIVS KRAFT OCH SÅ  MED GLÄDJE GIVA UT VÅRT LIV  I OFFERHANDLING   OCH      BLI MEDVETNA OM ATT     VI  ÄR ETT

MED DIG OCH GENOM DIG MED ALLT SOM LEVER 

DU SOM LEVER OCH HÄRSKAR MED FADERN I ANDENS ENHET,

GUD GENOM ALLA EVIGHETERS EVIGHET                                                F  AMEN

 

 

 

                             LOVPRISNING

P  HELIGA OCH DYRKANSVÄRDA TREENIGHET   FADER SON OCH HELGE ANDE

TRE PERSONER  I EN GUD  KRISTUS  VÅR HERRE DU ENDE VISE RÅDGIVARE 

FRIDSFURSTE ,   I SJU MÄKTIGA ANDAR INFÖR TRONEN,

 RÄTTFÄRDIGA FULLKOMLIGGJORDA MÄNSKORS HÄRLIGA SKARA

 VÄKTARE,  HELGON HELIGA,   ER VARE PIRS OAVLÅTLIGEN FRÅN VARJE LEVANDE VARELSE OCH ÄRA MAKT OCH HÄRLIGHET FRÅN NU OCH TILL EVIG TID    F  AMEN

 

                 DEN  SAKRAMENTALA VÄLSIGNELSEN   GIVES   

 

                         (Monstrans med hostia    beslöjas   eller  återföres   till tabernaklet)

 

                                                          PSALM

(Antifon)   O KOM LÅT OSS TILLBEDJA     KRISTUS VÅR HERRE

 LOVA  HERREN  I   HANS  BARN,     LOVA HONOM       ALLA FOLK

GUDS KÄRLEK FLÖDAR STÄNDIGT RIKARE ÖVER  OSS …. GUD ÄR   SANNING I  EVIGHET

ÄRA  VARE FADERN   OCH SONEN OCH DEN  HELGA AND

SOM  I SKAPELSENS BEGYNNELSE  OCH  NYSKAPELSE   I  KRIST  OCH I EVIGHET   AMEN

(Antifon)  O KOM LÅT OSS TILLBEDJA,     KRISTUS VÅR  HERRE

 

 

SLUTHYMN

DEN  HELGA RITS    MYSTIK     VI STILLA UPPLEVT HÄR

OCH SE, DIN  STARKA KRAFTS MUSIK    ENVAR UTAV OSS BÄR

O  MÄSTARE,    DESS   HARMONI    STÄDS  FÖR  OSS  LIVETS  GRUNDTON  BLI

 

OCH NU FRÅN TEMPELSAL     PÅ TYST OCH  VILLSAM  STIG

SOM VÄKTARE AV HELIG GRAAL    OCH STÄRKTA UTAV DIG

VI GÅR VID SIGNAD   VAKAS SLUT    ATT  SPRIDA LJUS I   NATTEN UT         AMEN

 

 

VID BÖNEGUDSTJÄNST FÖR SJUKA   KAN FÖLJANDE BÖN BRUKAS

O GUD SOM ÄR DERAS STYRKA SOM SÄTTER SIN LIT TILL DIG

 OCH FÖRUTAN VILKEN  INTET ÄR  STARKT OCH INTET ÄR HELIGT'

VI  ÖVERLÄMNAR I DIN  GODHET ALLA   (eller     NN)

SÅ ATT       DE  (HAN HON )         SÅ LÅNGT DET GAGNAR       ÅTERFÅ   HÄLSA

OCH  MED DEN  TJÄNA DIG     F   AMEN