S142 Konfirmation, krismation                                 

                                                                      1 av 3

 BISKOP:  I GUDS NAMN, + FADERN,  +SONEN  OCH DEN  HELGA +ANDEN

Församling:  Amen         

 

 

Biskopen talar från altaret till konfirmander och deras närstående och säger    t ex:

Kära  vänner,  (syster,  broder).     Låt    oss  nu   först   sjunga  eller  läsa  och  begrunda     PSALM    23.

Där  återfinns den  urgamla   liknelsen att   vår  mänskliga  natur  först  är  som  ett  LAMM. 

Där sägs att   vi  skyddas  av vårt  eviga  andliga  JAG  vilket   liknas  vid  HERDEN    som   med  herdestav och käpp.  skyddar oss  och leder till frihet   Där nämnes  att Gud smörjer vårt huvud  för att även vi skall bli  herdar  som  skyddar  och leder till frihet Rituell smörjelse  av  kung, präst och profet fanns i Kanaan och  sedan i Israel och  mer allmänt  . Jesus  säger (enligt Lukas 4 l8) att Guds Ande har smort honom   till att predika frihet. Pingstens Ande sägs ha smort lärjungarna  och   kyrkans konfirmation är att smörja  med helig ande med hjälp av invigd  Krismaolja. Ordet krismaolja ,  är betecknande, Kristus betyder   den smorde,   Krisma är den olja med vilken vi smörjer, Chrismation är smörjelseakten   till herdekallet   Det väsentliga i konfirmationens sakrament är krismationen, smörjelse med helgad smörjelseolja    Därigenom viges vi till att bli hjälpherdar till  överherden Kristus

 

 

                             Recitation eller sång

(Antifon)     Herre,   Du är min Herde, (vårt  innersta Gudajag)   mig skall intet  fattas

1      Din  käpp  och   stav   de  skydda  mig.      Välsignat  vare  Herrens  Namn

2         Du låter mig vila på gröna ängar:  Du för mig till vatten, där jag finner ro

3         Du vederkvicker min själ:  Du leder mig på rätta vägar för ditt Namns skull.

4         Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal,   fruktar jag intet ont:  ty Du är med mig

5         Du bereder för mig ett bord,  tillsamman med  motståndsroller*

6          Du  smörjer  mitt  huvud  med    (Guds Andes)   olja**   Du låter  min  bägare  flöda  över

7         Godhet och nåd skall följa mig        Jag skall åter få bo i Herrens hus,   i  Evigheten

(Antifon)    Herre, du är  min Herde,  (vårt innersta Gudajag)   mig skall intet fattas

(*Guds  Visdom omger alla  med nyttiga: motståndsroller.     Fiender är vanlig ofilosofisk översättning)

(** Guds Ande  smörjer Jesus till Herden som för till frihet (Lukas 4 18). Jesus  förmedlar Herde-Anden)

 

 

B:  KONFIRMATION  tolkas ibland som  mental  bekräftelse av   en religionsuppfattning.   Men mental bekräftelse  är  tidsbegränsat.   Vi  växer  och nå  djupare  konfirmation.   Paulus säger   (Kor 13 11)     "När  jag  var  barn  tänkte  jag som  ett  barn.    Men  sedan  jag  blev vuxen har  jag    lagt bort det  barnsliga".     Paulus blev "Kristi tjänare,  förvaltare av Guds hemligheter".    (1 Kor 4.1)

 

   SAKRAMENTAL   KONFIRMATION   är  mer  än  mental  tro.   Det betyder att   STÄRKA  en själ med  Den Helga Andens  Välsignelse  och med hjälp av  sakramental KRISMA .  Det betyder "smord"

med en välsignad olja  som kallas Krisma. Namnet  KRISTUS  betyder  smord.  I Gamla  Testamentet

och i andra religioner  läser vi om hur präster, kungar  och profeter är "smorda av Helga Anden" och

av  föregångare.   Jesus  säger   (Luk 4 18)      "Herrens  Ande  är  över mig, ty hon har smort mig. " Kristna kyrkor brukar rituellt smörja nydöpta som ett tecken    att  de    del  i  Kristi  konungsliga   prästadöme.  Krisma-oljan  konsekreras  av en biskop på skärtorsdagsmorgonen  vid nattvardsmässa. Den  brukas  sedan  även  vid  KONFIRMATION,  konsekration   av  nya  biskopar,  kalkar,  patener,    kyrkklockor   och  för  att  välsignande  smörja  nyvigda  prästers  händer.

 

   DIN KONFIRMATION  här betyder att du    blir  smord med    sakramental KRISMA och välsignas av den    Heliga Anden för att stärkas i ditt liv  som   Kristi   lärjunge.  Jesus har till  mogna  lärjungar

sagt att "när sanningens ande kommer skall han leda er till all sanning" (Joh  16.13). Bibeln antyder

i  Pingst-berättelsen  en ny  begynnelse av hur vårt  Helga-Ande-Jag   skall manifesteras    i  själarna.

 

   "JAG ÄR DEN GODE HERDEN" säger Jesus (Joh   10.  11) Den gode herden ger sitt liv för fåren.

Den som är lejd  och inte är herde och inte äger fåren,  han överger fåren och flyr när han ser vargen komma,  och vargen river dem och skingrar hjorden.  Den gode herden kämpar mot varg och rövare.

Med en lång  stav och en kort käpp.  Bibeln  säger  "din käpp  och stav,  de trösta mig  (Ps 23.4). Den

forntida herdestaven  var även till  hjälp  under  vandring.   Den  har  blivit  ett  arv  i   biskopsstaven. Den  forntida   herdens    (herdinnans)   korta  stav  liknande  en  klubba  eller  batong  och   hängde  från handleden.   Den  tros vara  ett  ursprung till   kungaspiran och marskalkstaven.    Titeln herde gavs  även till  härskaren   i   flera  forntida    riken.    Staven  och  käppen    betraktades   även  som magiska.  Jämför  hur Mose  med  sin  stav  sägs  ha  åstadkommit  mirakel.

 

 

 

                                                                                                                                                                              2

    I   DIN   KONFIRMATIONS-RIT  HÄR  BLIR DU  SMORD  MED   KONSEKRERAD   KRISMA och välsignad   i   Namn av  den Helga Anden, vårt andliga Jag.   Under   ett ögonblick   får du  hålla

en herdestav,   för att du skall minnas idealet att vara en god herde. Du kanske aldrig  behöver kämpa mot vargar eller rövare  i bokstavlig  mening   men världen är full av    folk som  frestas att bliva  som    rövare   eller vargar.   Om du då inte kan omvända  dem  finns  kravet  att  du  skall  försöka  försvara själar och kroppar.   Själar  framställs i gamla liknelser som   lamm  och  den  gode  herden  försvarar dem och leder  dem till  gröna ängar och till vatten där   de finner ro  (Ps 23 2)     Jesus säger (Joh 21 15-17 )  För mina lamm på bete…För mina får på bete  Var   en herde för mina får.   Jesus berättade

även om någon som hade förlorat ett  får.     Han återfann det,  blev glad,  lade det  över axlarna  och

bar det hem.  (Lukas 15 3)    Och   Jesus säger:   (Joh 10 16)   Jag  har också andra får.    Också dem måste jag leda"           

 

                                        LÅT   NU     DEN GODE HERDEN      BLI    KONFIRMANDENS IDEAL

 

BISKOPEN  FRÅGAR   (de som är under 7 år hänvisas  till  chrismation  i dopritualet):

VILL  DU  STRÄVA ATT VARA  EN MEDHJÄLPARE TILL KRISTUS,

HJÄLP-HERDE TILL VÅR ÖVERHERDE ?

 

KANDIDATEN  SVARAR:   DET VILL JAG

 

BISKOPEN: Helga Andens välsignelse inkarnerar alltmer i dig  +

            Den  Heliga  Anden  skall  som  ditt  innersta  Jag bevara  dig    alla  dina  vägar

Alla:    Amen                                 

 

 

VENI  CREATOR (Bekräftande form)             (Alla sjunger,   ofta  knäfallande)

Du kommer, helga Ande-Jag

Med  gränslös Nåd och himlars  Lag.

Guds "Moder",  ovan ve och väl

Du  skapar  rummet,  tid,  kropp,  själ

2

Du  är  Det  Eviga   i  oss

"Guds  Barn" är  vi,    lär Christos

med  himmelsk  Fader  innerst  Ett.

I   herderoll  har Gud  oss klätt.

3

Vi är som  Vind  från Evighet

Med andegåvors  gränslöshet

Vi  föds  till  alla  perspektiv:

sten,  växt, djur, mänska,  helgonliv

4

Vi  går  nu  med  vår  herdestav

Till  "lamm och varg" med gnosis  skrift,

Till Andens Visdom,  gränslöst Hav,

Agape-kärleks livsuppgift

5

Och Andens Öga skådar allt

Snart bortom horisontens rand,

Fullkomlighet  i  Guds gestalt,

I Ande-elds gränslösa    Land

6

Du blir renhjärtad   i Guds Rike,

Som Änglars,  goda Herdars like,

I   Guds And  blir du  en  profet.

Allt    skall  så nå  gudomlighet

7

Guds  Eld-Flod skall allt återställa.  *

Vi nå vårt   Hem vid Livets  Källa.

Vi  vänder åter in i  Evighet

Till Ande och Treenighet.   (Amen)

 

 

 

 

 

KONFIRMATION                                                                                                                        3

    (  Varje kandidat  knäfaller med händerna sammanförda vilande på biskopens knä)

Kandidat: Jag erbjuder mig som  medhjälpare till  KRISTUS . ÖVERHERDEN

Biskop: I Kristi heliga Namn  antages Du.      Mottag  herdestaven  som  en av Kristi   hjälpherdar. Bliv en stark bärare av herdestaven    som nu  lägges i Din hand  

(B  tager sedan själv staven i sin hand och säger:)

 

 

 

B: MOTTAG HELGA ANDEN

 för tjänst som hjälp-herde hos Krist, överherden

 

+Jag signar dig med KORSETS  tecken   +   och konfirmerar dig med  Frälsningens

(B tar Krisma på  , höger  tumme  håller h  hand på kandidatens huvud, gör Kristma-kors på K:s panna)

heliga  Krisma-olja  i  Namn av   + Fadern   och   + Sonen  och   den   Heliga  + Anden 

B gör  tre  korstecken över  neofytens  huvud,  lägger  åter  h  hand    dennes  huvud  och 

 

B: säger:  Därför,   gå min    broder   (syster) ,   i  Namn  av  Herren,  överherden

                ty  i  Hans    Styrka  kan du göra allt   ( B vidrör lätt  konfirmandens vänstra kind och

B säger: Friden är   med dig

Alla.       Amen

 

 

Biskopen kan här säga ytterligare några ord   till den eller de som mottagit konfirmationens sakrament.

Biskopen sjunger eller reciterar: Vår hjälp är i Namn av   Gud,  vårt   eviga  Ande-jag

Alla:      som  har  skapat   rummet,  tiden,  våra  själar och kroppar

B:      Vårt  Ande-jag,  alltings Ande-jag   välsignar + + +

Alla:       Amen,  Amen,  Amen

B:      Välsignade  är  de i  hjärtat   rena

Alla:        Ty de skall se det gudomliga i allt

B       kan här  tillägga   bekräftande böner och   välsignelse, t ex             

B:  + Gud,   vårt  eviga  Ande-jag   inkarnerar  allt  mer  i  dig

Alla        Amen   En hymn   kan tilläggas

 

 

 

                             VÄLSIGNELSE

B  Gud + Fadern,  Gud  + Sonen,  Gud + den helga Anden   välsignar bevarar och helgar dig  (er)

      Herren i sin kärlek skådar ned till dig (er) och  är nåd.  Herren låter sitt ansikte lysa över dig

      (er)           och ger sin frid,  i dag  och   i evighet

F:   Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN SLUTPSALM    kan            tilläggas

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmation  kan avkortas   och modifieras efter kandidatens  ålder