s143 ÄKTENSKAP  SAKRAMENTAL VIGSEL              

 

   Brudgummen och bruden på  hans vänstra sida står framför altaret (  ev med brudfölje)

                            (sedan officianten kontrollerat juridisk giltig tillåtelse)

                             ÅKALLAN

 

P   I  NAMN AV GUD FADERN +,  Sonen +och den helga + Anden.( vår himmelska moder)

P            (vänd till församling eller bröllopsvittnen)

P   Kära vänner,  vi är här församlade inför Guds ansikte för att förena denne man och denna kvinna

i heligt äktenskap,  ett aktat stånd  i vilket man blott må inträda efter moget omdöme och med största

vördnad inför Gud.        Icke  i tanklöshet, lättsinne eller själsvåld. Det är därför rätt och tillbörligt att

fråga  om någon av er känner något laga skäl varför dessa två människor som kommit för att ingå

äktenskap ej må förenas. I så fall  må denna nu tala eller eljest hålla frid för alltid ifrån denna stund

       (Om intet hinder anförs  frågar officianten  mannen och kvinnan var för sig om de samtycker

        till giftermålet)

P     (till mannen)  Vill du, N N                               taga denna   NN 

till din äkta maka i enlighet med vår heliga   Moder, kyrkans, ordning

Brudgummen svarar     Ja

Off:  (till kvinnan)   Vill du   NN                            taga denne   NN

till din äkta make i enlighet med vår heliga  Moder, kyrkans  ordning

Bruden svarar     Ja

(Brudgummen lägger nu  ringen på en bricka som räckes honom

(Off  bestänker ringen med vigvatten i form av ett kors och  säger

Off:  Herren,  välsignar +  och  + helgar  denna ring     På det att hon som skall bära den,   

 ständigt må förbli  trogen sin äkta make och i Guds frid Och i enlighet med Guds heliga vilja

ständigt leva med maken i oförgänglig kärlek.   Genom Kristus  vår Herre       F  Amen

                             (ringen får ligga kvar på  brickan tills den    senare  överlämnas)

·         Vem giver denna kvinna i gifte till denne man?  (gammal symbolik  som kan uteslutas)

·         (Brudens fader eller vän lägger kvinnans högra hand i off:s och denne giver henne i sin tur till

·         brudgummen. Om fadern inte kan vara närvarande och ingen lämplig vän finns som kan ta

·         dennes plats  må bruden själv lägga  sin högra hand i off:s  men den äldre formen är att

föredraga  när helst den är möjlig

Off    Mottag denna Guds dyrbara gåva

(Brudgummen tar hennes högra hand i sin och mottager henne

(Därpå lovar han henne sin trohet med följande ord, som Off förestavar honom

Jag, N N                            tager dig                         NN  till min  äkta maka /

  att hava och bevara / från denna stund   och allt framgent /

 i medgång, i motgång, i rikedom, i fattigdom, i sjukdom och i hälsa / att älska / att vårda/

 och att ära; så inför Gud / och i Kristi, vår Herres styrka och kärlek lovar jag  Dig min  tro

F  Amen        (Sedan  släpper   de varandras händer och bruden tar  brudgummens högra hand

 i sin och  säger förestavad av Off                   

Bruden .  JAG,   N N                    tager  dig                    NN      till min äkta make /      I,  N.,                                              

att   hava och bevara  / från denna stund och allt framgent /

 i medgång, i motgång, i rikedom, i fattigdom, i sjukdom och i hälsa, att älska, /att vårda            

och att   är;     inför Gud / och i Kristi, vår Herres styrka och kärlek lovar jag Dig min tro                      ,

F: Amen              (Brickan med ringen  föres till brudgummen  och Off förestavar honom                                        ,

                           Brudgummen tar ringen och sätter den på brudens vänstra tumme och säger

I Faderns    (flyttar ringen till pekfingret)  och Sonens  (till långfingret) och den Heliga Andes

Namn  (och slutligen till  ringfingret medan han beseglar sitt löfte med ordet   Amen

(fortfarande hållande i ringen säger  han  Med denna ring äktar jag dig. Min kärlek,

den sannaste, lovar jag dig. Med min  kropp  vördar jag dig och med all min styrka

skyddar jag dig.  Amen

(Även en ring som kvinnan givit eller nu ger mannen kan välsignas på samma sätt som hans ring till

 henne. Ringarna välsignas då omedelbart efter varandra. Hon sätter den i så fall nu på hans finger

 såsom  ett tecken på sin  trohet och kärlek. Inga ord åtföljer denna handling då i enlighet med ritens

symbolism hon i själv verket fullföljt sin rollgenom att mottaga ringen

Off  förenar deras högra händer,  fuktar bådas pannor med vigvatten och säger

Off:  Jag förenar er i äktenskap i Faderns och + Sonens  och den Heliga  Andes  Namn.   Amen

(Off  täcker deras förenade händer med sin stola och  tillägger

 Vad Gud har förenat må ingen människa söka åtskilja

(Därpå säger off  till församlingen

Eftersom NN  och NN   gemensamt samtyckt att ingå i det heliga äkta ståndet och avlagt

vittnesbörd därom inför Gud och denna församling  och så givit och lovat varandra sin tro

och befäst densamma genom att giva och mottaga en ring och genom att förena sina händer,

förklarar jag nu inför er dem vara man och hustru

 i Faderns och  Sonens och den HELIGA Andens Namn.  F  Amen

 

             (Om en särskild bröllopssmässa skall hållas   utesluts följande rader som  ingår i

             bröllopsmässan

,

O    O Herre  du välsignar din tjänare och din t jänarinna    F  Som förtröstar på Dig  

O    Du skänker dem av din kärleks fullhet   F Och upplyser   demmed himmelsk nåd

·         Du sänder dem vishet från din helgedom.  F Och hjälper dem att se med dina ögon

O     Du är deras styrkas fäste     F    Du försvarar dem alltid

O     Herren är med er, välsignande +     F  Med er är helga Anden, välsignande  +

O     Låt oss bedja    i Gud    kontemplera.  O evige Gud, som framföder och upprätthåller

Alla varelser,    du  som är givare av andlig nåd  och förnyat evighetsmedvetande

Du sänder nu din välsignelse över dessa dina tjänare, denne man och denna kvinna,

Som vi  + välsignar i Ditt  namn,   för att de   i sanning må fullfölja  och hålla sitt löfte

Och det förbund som de slutit med varandra och så leva sitt liv    i Fin kunskap och kärlek och

 bygga och bo itllsammans i helig   kärlek och frid. Genom Kristus  vår Herre..            F Amen

 

ev psalm      De nygifta knäböjer ev  under följande välsignelse

 

O,  Gud, den  alllsmäktige  utgjuter sin nåds rikedom över  er, helgar och välsignar  +  er

Så att ni må tjäna Gud bide med kropp och själ och leva tillsammans i helig kärlek

till jordelivets slut   då ni skall återvända till  livet i himlarna   F Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

,

,