S144 SYNDAFÖRLÅTELSE.  ABSOLUTION

 

KRISTUS förlåter synder och ger lärjungarna makten att förlåta synd  (Joh  20, 22,23) ”Tag emot Heliga Ande.

Om ni förlåter någon hans synder   så är de förlåtna”.    Detta är början av  absolutionens sakrament  i kristen   religion.  Det  latinska ordet  ”ab” betyder  från och ”solvere” betyder  lösa  och svenska ord är  avlösa  och att syndaförlåta.  Den gudomliga naturen äger makt till ställföreträdande lidande.     Den gudomliga naturen finns i alla men ofta omedvetet.  Jesus säger i Thomas evangelium 3  7-12   ”När ni känner er själva skall ni  veta att ni är barn av den levande Fadern och att  Riket är inom er. ”  Andra religioner säger det samma med andra ord.  Ett grekiskt tempel i Delphi har orden ” Känn dig själv ” över ingångsporten.        Psykoanalytiker  Jung  kom till  en liknande gnostisk kristen  tro.  Freud menar att  Buddha har djup självkännedom.    Profeten    Krishna begrundar i Bhagavad Gita  allt  djupare själslig  kunskap i  primitiv barnatro och avancerade yogiers  mystik.  Vi  rekommenderar  alla att först  kontemplera att vi  är  emanationer av  den Evige och  reabsorberas  i denne. Vi  bör begrunda våra  personliga temporära brister och hur de skall övervinnas  genom mänsklig strävan och  vår gudomliga innersta natur och dess sakramentala  hjälp.   Jesaja  53.  4  ger en bild av  hur  Kristusnaturen bär en del av våra bördor.  Det har sagts att vi  rättvist  måste skörda vad vi sått.  (Gal  6 7)   Men  ont ogräs som    vi  kan få  skörda   kan  motverkas genom att  vi   utså  ny god säd.   Nattvardsmässans  syndabekännelse är  för vanliga  behov  men nedanstående andakt är för dem  som  har tyngre problem.    Syndabekännelsen är  frivillig och  kräves ej  som förberedelse till nattvard.    Syndabekännelsen är ej för barn under  sju år.   Från 7 till   18 års ålder kan syndabekännelse förekomma om föräldrar,  vårdare eller undantag medger det.

 

ÅKALLAN

( Prästen kan sitta  nära den person som önskar  syndabekännelse och absolutionens sakrament)

Denne gör korstecken över sig själv och  säger:   (förestavas)

 I Guds Namn, Fadern  Sonen och den Helga Anden… Amen

                          Jag har syndat. Jag önskar bekänna     och mottaga syndaförlåtelsens välsignelse

 

BEKÄNNELSEN

                           Jag bekänner inför Gud Allsmäktig,  Fadern,  Sonen och den Heliga Anden

Och inför dig     past or,   pater,    kyrkoherde,    biskop,   broder,  syster…………………………..

att jag har syndat i tanke,  i begär,  i ord och  i handling.  Särskilt  har jag………………..

 

För  dessa och alla mina andra  överträdelser  som jag  nu  inte  minns

är  jag djupt bedrövad    och beslutsamt botfärdig

och ödmjukt ber jag om syndaförlåtelse   av   Gud  Allsmäktig

och genom dig….  sakramental  absolution      och  uppbyggelse genom   andlig  rådgivning

 

P   hör  syndabekännelsen utan avbrott  om det ej  är  behövligt

P   ger sedan  sådan   rådgivning som P kan tänka  är lämplig.   P kan föreslå  deltagande  i nattvardsmässor

med  syftet  att den välsignande kraft som gives skall särskilt motverka vissa  brister

och  P   förmedlar därefter  absolutionens sakrament

 

ABSOLUTIONENS SAKRAMENT,   SYNDAFÖRLÅTELSEN

P  Vår Herre  Kristus   har lämnat till  kyrkan  här på jorden makten att absolvera alla som

med djup ånger och botfärdighet  och   gudstro  vänder sig till honom

        I kärleksfull  medkänsla  förlåter Han   dig   dina överträdelser

 

Och med den  auktoritet  som har givits till oss     +  ABSOLVERAR  vi  dig från  dina synder

        I   Namn  av  Fadern +   och   Sonen +  och   den Heliga Anden+

F   Amen

 

P  Kärlekens Konung, All godhets källa  vill återge  till dig   den  Helige Andes enhet

och giva dig nåden att   alltid leva däri  och  ärva  Guds Rike och bliva som

Han i renhet  och härlighet

F  Amen