S148 Sista smörjelse, sista nattvard, in extremis    

Åkallan

P   I GUDS NAMN    +  FADERN,     SONEN,     HELGA ANDEN.       F    AMEN

                             Asperges

Vid enskild läkegudstjänst berör P patientens panna med  vigvatten och bestänker dennes omgivning

Skriftläsning

P Lyssna till  aposteln Jakobs ord: Är någon bland er sjuk, må han då kalla till sig församlingens "äldste"(=präst)  och denne må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med  invigd

olja.  Och  trons bön skall hjälpa den sjuke och Herren skall låta honom stå  upp igen, och  om han

har begått synder  skall detta bli honom förlåtet.  Bedjen för varandra  för att I mån  bliva botade. Mycket förmår en rättffärdig  själs  bön, när den bedes med kraft

,

SYNDABEKÄNNELSE ELLER  SJÄLVKÄNNEDOM (kan övertagas av P f klen patient

Jag bekänner inför Gud Allsmäktig, Fadern, Sonen, Helga Anden

 Och inför Guds  kyrka att jag har syndat i tankar, begär, ord och handlingar,    (särskilt…)

 

För dessa och  andra  överträdelser  som jag nu ej minns  är mitt hjärta sörjande. Jag gör avbön

Och ber ödmjukt om syndaförlåtelse, absolution genom Gud  Allsmäktig och kyrkans hjälp

………….

,P hör  bekännelsen utan onödiga avbrott  och ger eventuella råd och ger                ABSOLUTION

P  Vår Herre Kristus har  lämnat till kyrkan makt  att förlåta  syndare liksom han   på korset lovade den botfärdiga rövaren     " du skall vara med mig  i  Paradiset".  I kraft av Kristi medkänsla   och löfte

och den auktoritet som givits till kyrkan    absolverar  +    vi dig från synder

I namn av Fadern +  Sonen och den Helga And……… F  Amen

 

Kärlekens Konung, all godhets källa  skall återställa din gemenskap med Helga Anden och giva  nåden

att förbliva  däri  för att du snart må ärva himmelriket  och återspegla gudomlig renhet och härlighet.

 F Amen

                             Smörjelse med oljan för sjuka   och för döende "sista smörjelsen"

,

P tar på tummen olja för de sjuka och smörjer i korsform    +    på slutna ögonlock   och säger

 Genom denna heliga smörjelse +  vill Herren förlåta dig  vadhelst  du felat  genom seende

P tar på tummen olja för de sjuka och smörjer i korsform    +  på öronen  och säger

Genom denna heliga smörjelse +  vill Herren förlåta dig  vadhelst  du felat  genom hörande

P tar på tummen olja för de sjuka och smörjer i korsform    +  näsborrarna  och säger

Genom denna heliga smörjelse +  vill Herren förlåta dig  vad helst  du felat  genom  luktsinnet

P tar på tummen olja för de sjuka och smörjer i korsform    +  på slutna läppar  och säger

Genom denna heliga smörjelse +  vill Herren förlåta dig  vad helst  du felat  genom  smaksinnet

(ovanstående kan uteslutas  och  P går då direkt till  absolutionen

(På insidan av händerna, på utsidan ifråga om präst                  (rygg=länd kan uteslutas)  och P säger

Genom denna heliga smörjelse  +  vill Herren förlåta dig  vad helst  du felat  genom  beröring

I    in-extremis-fall     eller om P väljer det     kan   endast pannan  smörjas    och då med orden

Genom denna heliga smörjelse +  vill Herren i sin kärlek  förlåta dig  vad helst  du felat  genom

tanke,   begär och kroppens sinnen     F   Amen

 

absolution

, P  Vår Herre Kristus har  lämnat till kyrkan makt  att förlåta  syndare liksom han   på korset lovade den botfärdiga rövaren     " du skall vara med mig  i  Paradiset".  I kraft av Kristi medkänsla   och löfte

och den auktoritet som givits till kyrkan    absolverar  (förlåter)  +    vi dig från synder

I namn av Fadern +  Sonen och den Helga And……… F  Amen

 

Kärlekens Konung, all godhets källa  skall återställa din gemenskap med Helga Anden och giva nåden

att förbliva  däri  för att du snart må ärva himmelriket  och återspegla gudomlig renhet och härlighet.

F Amen

ALTERNATIV  SMÖRJELSE  när ovanstående smörjelse icke brukas

 

P   Låt oss bedja, kontemplera, bekräfta  tro på Guds vishet och godhet och läkande kraft

     O Herre,  som har givit mänskan kroppslig och själslig hälsa och kraft för att tjäna Dig

      Du  vill  frigöra oss från sjukdom, ofullkomlighet och svaghet så långt  som det  verkligt gagnar.

Tålmodigt  vänta   vi på att du  med makten av Din  + välsignelse    återställer full hälsa både utvärtes i den yttre kroppen och invärtes i själens kroppar        genom Kristus  Herren i oss.  F Amen

 

I vår Herren Kristi namn och åkallande den heliga ärkeängeln  Rafaels  hjälp smörjer jag dig med olja

 för att du må vederkvickas  både till själ och kropp

äOberoende av vilken rit för smörjelse som brukas  fortsätter prästen nu att   under tystnad  smörja 

Sju centra enligt följande sida

 

 

Sju centra.   Sacral plexus vid slutet av ryggraden, mjälten bakifrån  (nära tionde revbenet p kroppens vänstra  sida,  solar plexus  ovan naveln, hjärtat.   Pharyngeal pexus på strupens framsida, centret mellan ögonbrynen om det ej redan har smorts  och cnetret på hjässan                                                                                                                                                                                                                                             Av dessa är det tillcäckligt  att smörja de sista fyra eller fem särskilt om patien är mycket svag….P säger    därefter följande bön men uitesluter de delar inom parentes som ej är  ej är tillämpliga                                         att under tystnad smörja  hjässans,  strupen   och  nacken      Därefter lägger han

båda händerna på  mottagarens  huvud med definitiv avsikt att helbrägda och säger

P   Kristus, Guds Son   utgjuter sin helande kraft över dig    och omsluter dig med sin kärleks ljus

 

(Om en biskop tjänstgör kan han nu beröra mottagarens med biskopsstaven)

((När alla       som  önskat sakramentet  har mottagit det  tvår P sina händer  och säger till F)

P Som denna synliga olja smort    den yttre kroppen  så vill Gud Allsmäktig, vår himmelske Fader,

I sin oändliga godhet smörja  våra själar med  den Helga Anden  som är     styrkans, befrielsens

Och glädjens  ande. Må Anden  med sin visdom och styrka   och makt  hjälpa  dig (er) att härda ut

på helighetens väg  och med glädje tjäna Gud på den väg som är given. Genom Kristus vår Herre. F Amen

    VÄLSIGNELSE

P Kristus Guds Son  ser ned till dig och vill  ditt bästa.    Hans kärlek omsluter dig

 

Om nattvard gives uteslutes följande välsignelse

Herren + välsignar och bevarar dig  Herren låter sitt ansikte lysa över dig och är dig nådig

 Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig frid  nu och evigt       F Amen

Om den sjuke kan taga emot nattvard brukas en form för kommunion med reserverat sakrament

Och confieor och  absoluton kan uteslutas. Vid största svaghet  är orden för administration tillräckligt

 

NATTVARD FÖR   SJUK           147

P  ((vänd mot altaret eller plats där nattvardssakramentet förvaras)

O Gud som i altarets underbara sakrament har      lämnat oss en levande  påminnelse om ditt eviga offer

Du vill hjälpa oss att då vörda   din lekamens och ditt blods heliga mysterier  för att vi alltid skall

erfara  ditt inneboende livs kraft och så när   vi utgjuter vårt liv i självuppoffring må   lära känna oss

själva   som ett med dig och genom dig med allt som lever       Du som lever och    härskar i oss

med Fadern i enhet med den heliga Anden       Gud genom evigheters evigheter  F  Amen

/De som mottagit smörjelsens sakrament mottager nu även nattvardens sakrament (reserverat sakrament)

P Vår Herre Kristi  lekamen  bevarar dig i   medvetande om det  eviga livet

(När alla har mottagit sakramentet   kan en hymn sjungas och  alla kan sitta ned)

P  Låt oss bedja.

Vi som ha mottagit dina himmelska gåvor  begrundar att din nåd må så  bevaras i våra hjärtan att den     

ständigt må finna utlopp i  våra liv   genom  Kristus  vår  Herre   F  Amen

 

VÄLSIGNELSE

P  vänd mot F

Herren   + välsignar dig (er) och bevarar dig (er)  Herrens ansikte är vänt till dig  (er)

Herren låter sitt ansikte lysa över dig (er) och ger dig nåd, nu  och evigt    F  Amen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

in     EXTREMIS                                                                                  147

P kan uppmana den döende att  till ett ögonblick av botfärdighet  och att vända sig med kärlek och hängivenhet till  Mästar-Jaget. P uttalar därefter omedelb  absolution,   om nödvändigt i kort form :

Dina synder förlåtas  i namn av Fadern + Sonen och den Helga Anden.   F  Amen

 

   DEN HELIGA  SISTA SMÖRJELSEN  gives.   .P smörjer  den bortgåendes  panna i korsform  +

P Genom denna heliga smörjelse  och genom Herrens kärlek  förlåtes du  fel som du har begått

genom tanke och begär   och sinnen.    F  Amen

 

VIATICUM   gives nu om det om den döende kan svälja  nattvardsbrödet. Hostian kan placeras i en sked

och givas  med litet vatten eller vin     och orden

P Broder (Syster)   mottag viaticum (vägkost)  i form av vår Herre Kristi  lekamen

Guds  frid  går med dig   F  Amen

 

VÄLSIGNELSE

Vi överlämnar dig i Gud nådiga kärlek och skydd.     Herren  välsignar och bevarar dig

Herren låter sitt ansikte lysa över dig och är dig nådig

Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid    (( nu och i evig tid))   ( 4 Mos 6 24)

F Amen

(I  händelse av död övergår P omedelbart till absolution som i begravningsritual)