s149 ELDBEGÄNGELSE, KREMERING,  JORDBEFRIELSEAKT    

SID   1    AV    3                

(Kistan med den avlagda kroppen kan vara övertäckt av bårtäcke  med kyrkans vapensköld eller av

 en kyrklig kåpa  som tecken på  kyrkans allomslutande vård.      Där  kan  ligga ordenstecken o. d.

För en präst kan där ligga   stola  och biretta,     för en biskop   stav  och mitra eller ortodox krona.

Redan före eldbegängelseakten kan läsning av heliga skrifter ske invid kistan.        Särskilt sådana

som den bortgångne uppskattat,    kristna och   interreligiösa,   även gnostiska.       Dessa   och den

bortgångnes    konstnärliga och yrkes-verktyg  kan ligga på  kistan.         En     röd  "evighetslåga"

kan brinna över kistan som symbol för den  odödliga   själens   natur.         När blommor eller sand

skall  läggas    kistan  bör  det   förberedas    att  det   kan   ske   utan att skada   regalier     o d

En   procession,    sång,   diktläsning,   musik   kan  inleda   jordbefrielseakten

 

Officiant (O)   träder fram vid kistans huvud   (öster),   bugar och   reciterar   åkallan:

( 0 )   I GUDS NAMN,   GUD    +   FADERN.  GUD + SONEN,  GUD DEN HELGA  + ANDEN

Församling:    Amen

(  en psalm kan sjungas här )  (  t ex nedan nämnd       " HERREN ÄR MIN HERDE…..

 

           (OFFICIANTENS MANING:)

VÄNNER, VI HAR IDAG MÖTTS FÖR ATT FIRA HÖGTID,

DÅ VÅR ÄLSKADE   (N N )   FÅTT INTRÄDA I ETT HÖGRE LIV.

DET ÄR HELT NATURLIGT OM  VI SOM KÄNT OCH ÄLSKAT (   N N )

KÄNNER  SAKNADEN  EFTER   (honom, henne)

MEN  I DAG  ÄR  DET  VÅR   PLIKT ATT  EJ  TÄNKA     VÅR   FÖRLUST

UTAN PÅ DEN HÄRLIGHET SOM BLIVIT   (hans hennes) NN:s

 

(eventuellt hålles ett griftetal här.  Det kan sluta med orden

LÅT OSS DÄRFÖR NU GEMENSAMT LÄSA     (eller sjunga) TE DEUM LAUDAMUS

(eller   efterföljande  psalm    Herren är min herde" om den ej brukats tidigare))

 

TE  DEUM LAUDAMUS

(Antifon)  Vi vill tillbedja* i Guds Namn, Fader, Son och  Helga And. (*Affirmera, kontemplera,

 

                             (Rökelse  kan  traditionellt offras  under sången)

1.       O Gud, vi lovar Dig,:  O Herre, vi bekänner Dig

2.       Hela jorden dyrkar Dig,:  Gud Fader av evighet

3.       Alla Änglar  prisar Dig,:  Himlar och alla krafter   

4.       Dig prisar Kerubim  och Serafim,:  oavlåtligt sjungande

5.       Helig, Helig, Helig,:  härskarornas Gud

6.        Jord och himlar lyser av Ditt majestät:    och  Din härlighet

7.       Apostlarnas  saliga kör:  prisar Dig

8.       Profeternas prisvärda skara: lovar Dig

9.       Martyrernas ärofulla skara: prisar Dig

10.    Över hela jordens krets: bekänner Dig Din lärjungaskara

11.    Fader: av ett oändligt majestät

12.    Sonen: som här uppenbarar:   himmelsk evig Kärlek

13.    Och den  Helga And: som är sann  tröst   och   nådens frihet ?

14.    Du är hjärtats  Konung,  O  Kristus

15.    Du är Faderns Ord:  i evighet

16.    Du är vid  Guds högra sida:  i Faderns härlighet

17.    Du är Alpha och Omega:  den förste och den siste

18.    Alltings rot och upphov:  Du klara morgonstjärna

19.    Dag för dig: högtlova vi Dig

20.    Och  vi dyrkar  Ditt Namn:  i evigheters evighet

21.    Du  som andedöper oss:  o Gud den Heliga And

22.    Dig, o Paraklet: vördar och tillbeder vi

23.    Du är  Livets  Källa,   Kärlekens levande Eld

24.    Tre i En: heligaste Herre och Gud

25.    Av samma  väsen: samma evighet: före begynnelsen och utan   gräns

26.    Vi, Din barn lever i Dig:  och allt det vi har är Ditt

27.    Vi älskar Dig, vi lovar Dig:  med glädje  tjänar vi Dig

28.    O  mäktiga, härliga Treenighet:  alla  väsen  prisar Dig

        Ära vare Fadern och Sonen:  och den  Helga And

         Som det var i begynnelsen, nu är och skall vara:  i  evighet. Amen

 

Antifon:  Vi vill  tillbedja*  i Guds Namn, Fader, Son och Helga And (* Affirmera,kontemplera,

 

Psalm  23                                                                                                  SID 2  AV  3    149

(Antifon) Herren gav och Herren tog. Välsignat vare Herrens namn

       Herre,   Du är min Herde, (vårt  innersta Gudajag)   mig skall intet  fattas

1      Din  käpp  och   stav   de  skydda  mig.      Välsignat  vare  Herrens  Namn

2         Du låter mig vila på gröna ängar:  Du för mig till vatten, där jag finner ro

3         Du vederkvicker min själ:  Du leder mig på rätta vägar för ditt Namns skull.

4         Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal,   fruktar jag intet ont:  ty Du är med mig

5         Du bereder för mig ett bord,  tillsamman med  motståndsroller*

6          Du  smörjer  mitt  huvud  med    olja**   Du låter  min  bägare  flöda  över

7         Godhet och nåd skall följa mig        Jag skall åter få bo i Herrens hus,   i  Evigheten

        Herre, du är  min Herde,  (vårt innersta Gudajag)   mig skall intet fattas

                         (Antifon)   Herren gav och Herren tog. Välsignat vare Herrens namn

·         (*fiender är en ofilosofisk översättning.  Motståndsroller är utvecklingsbefrämjande)

·         (** Guds Andes visdom  smörjer Jesus till Herden som för till frihet (Lukas 4 18).

 

AVLÖSNINGEN   SYNDAFÖRLÅTELSENS SAKRAMENT…………….

(Under följande ord går prästen runt kistan och bestänker den tre  gånger på vardera sidan med vigvatten

Därefter går prästen åter runt kistan och beröker den likaledes med tre svängningar på varder  sidan.

Vid jordfästning av  t ex  barn ersättes avlösningsorden av orden "löser från varje jordiskt band"

 

O  ///med aspergill och liturgi i syd/// VILA  I DET EVIGA GER GUD NU TILL   DIG

F:    EVIGT LJUS  UPPLYSER      DIG        (honom, henne)

O  ///med aspergill och liturgi i norr/// GUDS ÄNGLAR  MÖTER   DIG

F      GUDS HELGON ÖPPNAR   PORTEN

O ///  med berökning och liturgi i syd///  ÄNGLARS SKAROR   HJÄLPER DIG

F       OCH FÖR DIG   IN I EVIG FRID

O ///  med berökning och liturgi i norr///  VILA I DET EVIGA GER GUD NU TILL DIG

F       EVIGT  LJUS UPPLYSER DIG

 

O:      O  GUD,  I VARS  KÄRLEKS GRÄNSLÖSHET DE BORTGÅNGNAS SJÄLAR FINNER VILA

          OCH NÅ FRID.    NU   LÖSES    +   I DITT NAMN  IFRÅN VARJE  JORDISKT  (((syndens)))

          BAND    DIN TJÄNARE    (TJÄNARINNA)  SOM NU AVLAGT  JORDISK KLÄDNAD

          HIMLARS    ÄNGLAR   BÄR NU     DIG  I  SIN     KÄRLEKSRIKA VÅRD

          IN I EVIGHETENS   KLARA  LJUS.     DU NÅR VILAN I DET EVIGA

          GENOM  KRISTUS,    EVIGHETENS JAG  I OSS                      F: AMEN

 

                             KOLLEKTBÖNER

O:      HERREN  ÄR MED ER - VÄLSIGNANDE  +

F        OCH MED DIG ÄR  HELGA ANDEN - VÄLSIGNANDE  +

·         LÅT OSS  I VÅR BÖN KONTEMPLERA, FÖRMEDLA, VÄLSIGNELSEN

·         IFRÅN GUD   VARS ALLMAKT  BÄR  LEVANDE OCH DÖDA  I KÄRLEKS ARMAR

 

VI VÄLSIGNAR  I  VÅR  FÖRBÖN    GUDS   tjänare, tjänarinna, barn,      N N

ATT  han ( hon  de)   FASTÄN DÖD (A) FÖR VÄRLDEN

LIKVÄL  ALLTID  LEVANDE  I  GUD

FINNER FRIDEN, VILAN,  LYCKAN I ETT STÄNDIGT FORTSATT  LIV I GUDS TJÄNST

GENOM  CHRISTOS,  GUDAJAGET I OSS                                  F     AMEN

 

O    O GUD   VI   VÄLSIGNA I VÅR FÖRBÖN OCKSÅ DEM SOM ÄLSKAR 

(DIN  TJÄNARE, TJÄNARINNA,  DITT BARN )   N N

OCH SOM DU NU KALLAR  TILL ATT AVSTÅ GLÄDJEN  SOM GAVS GENOM

JORDISK NÄRVARO

     TACK    ATT DU  VILL  TRÖSTA DEM MED DIN KÄRLEKS BALSAM

SÅ ATT DE STYRKTA AV DIG OCH I TILLIT TILL DIN VISHETS GRÄNSLÖSHET

MÅ LÄGGA BORT SORGEN OCH BEDRÖVELSEN OCH BLOTT SÄNDA

(den  bortgångna )  SÅDAN TANKE,  FYLLD AV KÄRLEK

SOM KAN GE  HJÄLP   I DET HÖGRE LIV VARTILL GUD NU KALLAR

GENOM   CHRISTOS,  GUDAJAGET I OSS                                  F    AMEN

 

                GRAVEN HELGAS (vid utomhusgudstjänst)

·         (med vigvatten och berökning helgas graven  och O säger)

·         O GUD  SOM I DIN FÖRSYN NÅDIGT GER OSS ÄNGLARS HJÄLP

·         VI  VÄLSIGNAR     +    GRAVEN.

·         TACK FÖR ÄNGLAR IFRÅN HIMLAR  SOM SKALL HELGA DENNA MARK

·         GENOM   CHRISTOS,  GUDAJAGET I OSS                                       F    AMEN

 

 

 

JORDFÄSTNING - JORDBEFRIELSEAKT,  ELDBEGÄNGELSEAKT            SID   3 av 3  149

·         O  (går till plats där  spade finns  och O säger)

·         O   O GUD  ALLSMÄKTIG,  DU HAR BEHAGAT ATT I DIN STORA KÄRLEK TAGA HEM

·         VÅR  HÖGT ÄLSKADE      ( N N

·         DET AVLAGDA HÖLJER ÖVERLÄMNA VI  DÄRFÖR NU TILL  MULLEN / ELDEN

·         ATT FÖRTÄRAS

·         (((3 SKOVLAR  JORD eller sand över   kistan  på förutbestämd   lämplig  plats och  O  säger

·         /   JORD TILL JORD  /            ASKA TILL ASKA /         STOFT TILL  STOFT

FÖR ATT  DU  I  LJUSSTARK ANDLIG   KROPP SOM DU NU  SKALL BÄRA

MÅ FRIGÖRAS IFRÅN JORDENS   BEGRÄNSNING  OCH ÄN MER TJÄNA GUD

 

SKRIFTER LÄR OSS  ATT  VÄLSIGNAD  ÄR DEN SOM I   HERREN DÖR

SJÄLEN BLIR  I GUDS  HAND HELT FULLKOMLIG   OCH NÅS EJ AV PLÅGA

DE SOM ICKE ÄGA GNOSIS SÄGA: " DE ÄR DÖDA. DERAS HÄDANFÄRD  ÄR OFÄRD

DERAS BORTGÅNG ÄR SOM UNDERGÅNG

MEN DE ÄR  I FRID,  I GUD. 

TY  SJÄLEN  ÄR ETT  BARN AV GUDS EGET VÄSEN OCH FÖDES UR EVIGT LIV

 

GUDAJAGET I  OSS ÄR OVAN VATTUFLÖDENA  OCH FÖRBLIVER ANDLIG KONUNG

I EVIGHET.  VÄRLDSALLTET ÄR GUDAJAGETS   TEMPEL.  VISDOM, STYRKA, SKÖNHET

STÅR    OMKRING  TRONEN SOM PELARE I GUDS VERK. TY GUDS   VISDOM ÄR OÄNDLIG,

GUDS STYRKA ÄR ALLSMÄKTIG OCH GUDS SKÖNHET  STRÅLAR GENOM   HELA

UNIVERSUM  I ORDNING OCH  REGELMÄSSIGHET.  HIMLEN  ÄR GUDAJAGETS TRON,

JORDEN  ÄR  GUDS FOTAPALL.  GUD SMYCKAR SITT TEMPEL MED STJÄRNOR SÅSOM

MED ETT DIADEM  OCH FRÅN GUDS HAND  FLÖDAR  ALL KRAFT OCH HÄRLIGHET.

SOLEN OCH MÅNEN ÄR GUDS  VILJAS BUDBÄRARE OCH ALL GUDS LAG ÄR ENDRÄKT

STEGE   VI UPP TILL HIMLEN SÅ ÄR GUD DÄR OCH BÄDDAR VI ÅT OSS I DÖDSRIKET

   ÄR GUD DÄR.     TOGE VI MORGONRODNADENS VINGAR  GJORDE VI OSS EN

BONING YTTERST  I  HAVET,     SKULLE  0CKSÅ  DÄR  GUDS HAND LEDA OSS

OCH GUDS HÖGRA   HAND FATTA OSS.   I GUDS  ALLSMÄKTIGA FAMN    VILAR VI    I FULLKOMLIG FRID OCH SÅ VILAR OCK DENNE (denna)    VÅR KÄRE VÄN, VILKEN GUD VÄRDIGATS DRAGA NÄRMARE   ÅSYNEN   AV  SIN  EVIGA  SKÖNHET

LÅT OS DÄRFÖR STÄNDIGT LOVA GUD I FÖRTRÖSTAN, ÖDMJUKT OCH ORUBBLIGT.

           VI VÄLSIGNA, TILLBE  GUD OCH SÄGER

LJUSETS FADER,  I DIG   ÖVERVINNES ALLT MÖRKER

TACK ATT DU VILL FYLLA HJÄRTAT MED DITT LUGN, DIN FRID. 

DU  VILL   ÖPPNA  SJÄLENS ÖGON  ATT VI    I  TRON SKALL SE DIN STRÅLGLANS

OCH DIN HÄRLIGHET SOM DU UTGJUTER ÖVER OSS.  

TY DU GIVER    OSS LÅNGT MER ÄN VI BEGÄR OCH TÄNKER

DET ÄR BLOTT PÅ GRUND AV SVAGHET OCH OTRO SOM HÄR MÄNSKOR KÄNT BEHOV

ATT  I  BÖN BEGÄRA NÅGOT AV DIN ALMAKT.

DU  FÖRSTÅR VÅRT MÄNSKOHJÄRTAS SVAGHET OCH DU ÄR BARMHÄRTIG

GRÄNSLÖST - OCH DU SKÄNKER EVIG FRID TILL DEN VÄN SOM VI HÄR ÄLSKAT

DITT LJUS LYSER STÄNDIGT ÖVER   (honom  henne)  

OCH VI     TACKAR DIG ATT DU I EN KÄRLEKSFULL FÖRSYN DRAGER   SJÄLEN

FRÅN DET OVERKLIGA TILL     VERKLIGHET,       FRÅN  JORDENS   MÖRKER

TILL  DITT SKÖNA LJUS, GENOM DÖDENS PORTAR TILL EN HÄRLIGHET  ÖVER ALLT

FÖRSTÅND.  VÅR KÄRLEKSFYLLDA TANKE VILL FÖLJA OCH OMGIVA DEN

BORTDRAGANDE SJÄLEN,    SKYDDA,     HJÄLPA  DEN PÅ VÄGEN UPPÅT

DETTA ÄR EN MÄNSKLIG   OFULLKOMLIG KÄRLEKSGÅVA.

TACK O GUD ATT SÅDAN MÄNSKLIG FÖRBÖN KAN  FÖRMEDLA DIN VÄLSIGNELSE

MÅ VI SÅ  MED DIN HJÄLP  I DJUP VÖRDNAD   ÖDMJUKT  BLIVA MEDARBETARE

MED DIG OCH DIN KRAFT   - MED DIN KÄRLEKS ELD  I EVIGHET

TACK O GUD ATT VI  - TILLSAMMANS MED  DENNA (-E)   SJÄL  SOM VI ÄLSKA

EN GÅNG SKALL NÅ  VISHETEN SOM UTGÅR  FRÅN ANDEN VILKEN LEVER   OCH

REGERAR MED   FADERN  OCH SONEN,  EN GUD I EVIGHETERS  EVIGHET.      F  AMEN

                             SLUTVÄLSIGNELSE

O:  + VI VÄLSIGNA I GUDS  NAMN           MED GUDS FRID

OCH HIMMELSK KÄRLEK    ALLA       HÄDANGÅNGNAS   SJÄLAR          F  AMEN

 

MED OSS ALLA ÄR VÅR GUD,  FADERN+  SONEN +OCH DEN HELGA ANDEN   .+

VISDOMEN  SOM   OCKSÅ  AV JESUS  KALLATS  DEN HIMMELSKA MODERN 

F    AMEN

PSALM     DEFILERING       EV FLERA TALARE      PROCESSION  UT    POSTLUDIUM