S150 EN   REQUIEM,  en  andakt för  att hjälpa själ vars  kropp har dött.

Främst brukas nattvardsmässa  då den bortgångne ihågkommes. Texter kan anpassas efter de närvarande.

Andra religioners   skrifter   och poesi om döden  kan reciteras och sjungas  om så önskas, tex

   Ur   hinduernas yogaskrift Bhagavad Gita   2.21  
”Som en   mänska kastar av en klädnad som slitits ut och tager på en ny   så tager den, som bor i kroppens  skepnad en nyfödd kropp, så snart den förra dött… evig kallas han, om du som sådan känner honom, säg vi sörjer du väl den, som aldrig dör? ”

   Den persiska skalden  och mystikern Djalalu´d –Din Rumi   skrev

”Jag dog som sten och blev till växt,   Jag dog som växt och blev till djur,    Jag  dog som djur och blev  till människa. Varför då frukta döden?   Blev jag någonsin mindre genom att dö?  En gång jag dör som människa

och blir en varelses av ljus, en drömmens Ängel   Men vidare min väg – allt utom Gud försvinner, jag blir vad ingen hört och ingen sett      Jag blir till stjärna ovan alla stjärnor och strålar ovan födelse och död.

   I Buddhismens skrift   LANKAVATARA  SUTRA läser vi

Om Buddhanaturen som är i envar:    Det finns något i alla väsen som är sant, verkligt, evigt,  självstyrande och oföränderligt. Det kallas  ego men  är annorlunda än filosofers ego.  Detta Ego är Buddha-naturen som existerar i envar av oss och karakteriseras av  permanens, himmelsk lycka, frihet och renhet.”     Detta    säger  Buddha   i Lankavatara-sutra och Bodhidharma,   Zenbuddhismen fader. Detta går bortom dualism,   att vara och icke-vara

   I KORANEN LÄSER VI

VI GÖR INGEN ÅTSKILLNAD mellan profeterna   Abraham,  Moses,   Jesus,   Muhammed…..)

Allah låter oss födas och sedan dö och när  Allah behagar  låter han oss uppstå      (The sources)

   BIBELNS  l23 psalm säger

Gud är min herde. Mig  skall  intet fattas. Gud låter mig vila på gröna ängar.  Gud  för mig till vatten där jag finner ro.       Gud vederkvicker min själ.     Gud  leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.      Om jag ock  vandrar i dödsskuggans  dal   fruktar jag intet ont,     ty Du ,   o Gud    är med mig.  Din käpp och stav de tröstar mig

   Vanlig    REKVIEM-mässa    säger   vid avlösningen,      absolutionen,    syndaförlåtelsen:

P   Vila i det evig  ger Du o Gud                     F   Du låter det eviga ljuset lysa över  den /de) bortgångna

P   Guds Änglar kommer dem till mötes.       F   Guds helgon  tar in dem i sin krets

P   Änglarnas härskaror   mottager dem.      F   Och leder dem in i  evig     frid

P  Vila i det eviga  ger Du   o Gud                 F   Och Du låter det eviga ljuset lysa över   dem

P  O  Gud  i  vars outsägliga kärlek de bortgångnas  själar   finner vila och frid,    i  Ditt  Namn    + LÖSER

    vi  från varje syndens  band  den   (dem)    som  avlagt   jordisk  klädnad

Tack  att Dina helgon tager dem i sin kärleksrika vård så att de få gå in i  det  eviga  ljusets  klarhet

    och finna sin vila i  Dig.      . Genom Kristus     i oss                                                             F  Amen

                             Kollekter

P   Herren  är med er     F  Och med dig är  Helga Anden

P  Allsmäktiga Gud,    Du som har makt över både levande och döda och bär allt i  Din kärleks armar

     vi firar denna heliga offerhandling för att den må bereda  bortgångna själar  frid och vila   så att de

     fastän döda för världen,    dock alltid levande i  Dig,  må finna sin fullkomliga lycka och frid  i en fortsatt

     och aldrig upphörande tjänst hos Dig..      Genom Kristus  i oss

    tänker vi ,   o Gud ,  också på dem som älskar dessa bortgångna och som du kallat att avstå från glädjen av deras jordiska närvaro.. Tack att Du vill trösta dem med Din kärleks balsam så at de , styrkta av Dig och i tillit till Din osvikliga vishet  må lägga bort all sorg och bedrövelse och blott sända dem sådana kärleksfyllda tankar som kan hjälpa dem i det högre liv i Din tjänst till vilket Du nu har kallat dem.    Genom Kristus i oss               F Amen

    Pred  12 7:    Silversnöret ryckes bort och den gyllene skålen slås sönder, ämbaret vid källan krossas och hjulet slås sönder och faller i brunnen     OCH STOFTET VÄNDER ÅTER TILL JORDEN VARIFRÅN DET HAR KOMMIT     OCH ANDEN VÄNDER ÅTER TILL GUD  

    Upp 21 1”Jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den förra himlen och den förra jorden var förgångna 

    Liturgi    P  Vi prisar Dig o Gud för att Din barmhärtiga visdom, som en  gång ledde oss genom födelsens port

till detta livet nu har kallat  denne  (dessa)    ..  genom dödens port till ett rikare liv  hos Dig.    Tack att Du upplyser oss, o  Gud med kunskap om Dina lagar  så att vi frigjorda från all fruktan tillväxer i nåd

när vi arbetar i Din heliga tjänst             Genom Kristus i oss        F    Amen

    VÄLSIGNELSE

P  Guds,   den allsmäktiges,     Faderns   + Sonens   och den  Heliga Andes välsignelse       är med er alla här närvarande,      både de  kroppsligen  levande och de som  kallas döda  men nu lever i  högre världar