DÖDENS, UPPSTÅNDELSENS OCH REINKARNATIONENS ÄNGLAR 152

DÖDENS ÄNGEL kom till mig en kväll innan jag somnade. Jag var ännu vaken då ängeln utan ord meddelade att den ville hjälpa till med en artikel om "Kristus och reinkarnation". Ängeln hade mig i sig och jag var helt fylld av ängeln. Den frigjord mig från alla jordiska begär , pengar ,makt, sex, att leva, att dö. Alla begär smältes bort i ängeln som solen smälter bort isen utan att göra något annat än att lysa och värma. Efterföljande morgon antecknade jag att ängelns frid var kvar men ej så stark

Efteråt frågar jag på vad sätt denna upplevelse av dödens ängel ger mig hjälp att skriva om Kristus och reinkarnation… Ett svar är att Kristus är sådan frid som ängeln inkarnerade Och att Kristus är sådan frigörelse från jordiska begär som ängeln inkarnerade Och att Kristus är en sådan andlig sol som smälter bort alla begär utan att göra något annat än att vara en sådan sol. Jag kontemplerade att såsom dödens ängel inkarnerade i mig denna kväll och natt så inkarnerar och reinkarnerar Kristus ständigt på nytt i oss tills vi är helt i Kristus och Kristus är helt i oss och att liksom dödens ängel frigjorde det personliga mänskojaget från alla begär under en kväll och natt så skall Kristus låta alla våra ofullkomliga begär dö bort och ersättas av himmelsk frid. Med ordet Kristus menar jag då det eviga himmelska Jaget innerst i oss.

Med ordet änglar menar jag motsvarande aspekter av vårt innersta eviga Kristus-Jag. Dödens ängel var blott medvetenhet eller en aspekt av Kristus-Jagets medvetande. Jämför Jesu ord i Pistis Sophia-

Evangeliet. "Vet ni inte, har ni inte förstått att ni är alla änglar, alla ärkeänglar, Gudar och Herrar, himmelska

Konungar, alla de stora Osynliga makterna, alla de stora i Emanationen av Ljuset och deras härlighet. Ni är

alla i er själva och av er själva ur ett väsen och en substans och är här utgjutna i kroppar.

Ett svar är därmed att Dödens ängel hjälper oss som en aspekt av vår egen innersta eviga Kristus-natur.. Aspekter av vår innersta eviga Kristus-natur har hos oss givits många änglanamn: Mikael. Gabriel och

Rafael etc. Alla kan de inkarnera den himmelska friden och varje sådan ängel hjälper oss att förstå den inre

Kristus-naturen som medvetande vilket är frid och frigör från begär och från fruktan och som reinkarnerar

i tidsåldrar och därigenom transmuterar eller transsubstantierar alla inkarnationer till fullkomning. Liksom

Dödens Ängel under en natt inkarnerade i mig som frigörande medvetande så upplevde jag att alla varelser

på ett motsvarande sätt frigöres här i tid och rum innan de reabsorberas i vår innersta Kristus-natur. Genom

Guds- aspekten som kallas Dödens Ängel upplevde jag Kristus, inkarnation, död och reinkarnation

Somliga frågar hur Dödens Ängel såg ut. Var den vacker., skönt skrudad, stor, vit, bevingad? Hade den ögon?

Nej, den hade dött från allt sådant och hade intet materiellt. Den var endast ett himmelskt högt medvetande.

Men en ängels medvetande kan symboliseras och därigenom ge mänskans förstånd något att kontemplera Börja med den eviga naturen symboliserad på sidan 3: Vid en tom cirkel är där vår preexistenta eviga omanifesterade natur liknad. Nästa symbol är där ett kors inom cirkeln. Det skall antyda att vår eviga

Natur emanerar eller inkarnerar sig själv och så börjar vår pilgrimsfärd genom tid och rum

Kompletterande symbolspråk liknar vår eviga natur vid ett ägg.

Det säger då att ut ur Guds Ägg kommer inkarnationens kors

i form av en himmelsk fågel som avbildas med två huvuden

vilka symboliserar dess två naturer, dödlig och odödlig natur.

Fågelns dödliga natur åldras och när den skall dö inträder den i

en gudomlig "levande eld" och det dödliga blir till aska. Men ut ur

Guds levande eld är fågelns odödliga natur pånyttfödd. (Till höger

återges en sådan fågelbild hämtad från en biskops vapensköld).

Guds levande eld kan vara symbol för Dödens Ängel som ger oss

"jord-befrielse" och återfödelse. Guds eld kan även symboliseras

av eldkorset eller två brinnande svastika, som rotera åt motsatt håll.

och då betecknar involution och evolution och åstadkommer det

motstånd som krävs för att stärka själarna. Vi sägs vara "korsfästa".

på detta gudomliga kors tills vi är mogna för "uppståndelsen", att

fågeln Fenix ej blott återfödes ur askan men också andligt vaknar.

Svastikan, "crux Gammat" är interreligiös. Bland vikingar var det

ett eld-tecken och tillhörde Guden Tors hammare. Buddhister ser

svastikan som nyckel till paradiset, hinduerna som ett lyckotecken.

Ovanstående är förenkling. Vi tillägga att i inkarnation medverkar Änglaaspekter. Gabriel är symboliserad av en stjärna eller av. ett himmelskt öga som ger oss att först skåda denna värld och sedan att skåda himlar. Och för att överleva trots svårigheter givs hjälp av ängla-aspekten Rafael, symboliserad av helbrägdagörande orm på en stav. Och för att segrande nå mål som gudajaget förutbestämt givs hjälp av ängla-aspekten Mikael vars symbol är Guds Svärd. När det drages ur svärdsskidan börjar manifestation, dom och nya möjligheter.

Vid kroppens död vaknar vi ibland blott långsamt i allt mer eteriska världar. Dödens änglar kan medkännande

och milt låta oss först möta en kär anhörig eller ett älskat helgon. Det kan vara delvis illusion. Allt mer av Andens Frid nå vi när vi mognat. Kristusjaget ger alltmer frihet (Lukas 4.18)