S171 underdiakon

Biskop celebrerar den heliga mässan, eukaristien med följande tillägga

 

,

KOLLEKTER kan infogas här, affirmerande monistiska, kontemplativa t ex ,

B: Låt oss bedja, bekräftande i Guds namn

Evige Gud Heliga Ande Du leder och heliggör kyrkans väg i Dig. Vi välsigna i Ditt Namn

dem som skall vigas till underdiakon i kyrkan. Tack till Dig, o Allenhet

Du som renar hjärtan, sinnen och öppnar själen för din nåd.

F Amen

 

 

 

Efter ev övriga kollekter viger B dem som skall bli underdiakoner

B sitter då på fällstol framför högaltaret. En präst kan föra kandidaterna

fram inför biskopen med orden

 

 

 

  1. Låt dem som skall vigas till underdiakon stiga fram

Ordinanderna kommer fram klädda i cassock och alba och amice men ej maniple.

De bär tända ljus. De buga för biskopen, de brinnande ljusen lämnar de till

någon altartjänare och de sitter därefter ned. Biskopen talar till dem:

 

 

 

 

 

B: Högt älskade söner (och döttrar) Underdiakonens grad kan vara förberedelse till

Diakonens och prästens ämbeten. De som vigas gives mer kraft och

målmedvetenhet när de ger sitt liv i Kristi tjänst Underdiakonens ansvar

att med Krist förvalta kyrkan är stort. Pröva dig själv noga

.

Käre son (dotter) Du har redan arbetat för Guds rike här i världen. Du vill än

mer tjäna Herren och medmänskors sökande. Vi välsigna denna vilja.

Må du lysa som en stjärna i vår Herres himmelska krona

 

 

 

 

 

B talar nu till församlingen

Kära bröder, kära systrar låt oss i bön kontemplera hur Guds kärlek strömmar

gränslöst över denne (dessa) akoluten) som i kyrkan vigs till underdiakon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 2 av 3

LITANIA (Ordinanden ligger prostrata framför altaret. F brukar knäfalla. Alla kan

sjunga alla verser u tom 24, 25, 26 som biskopen ensam sjunger

Vers 1 kan sjungas solo eller reciteras. Verserna kan uteslutas ,

1 ÄR GUD EVIGT TRANSCENDENT *?, ÄR GUD I ALLT IMMANENT **?

ÄR HÄR TIDLÖST GUDS ADVENT*** ? FRÅGAR DU? ! VI SVARAR: JA.

(* bortom skapelsen) (** inkarnerad i ) (*** jmf solens skenbara återfödelse, vintersolstånd )

2 Fader bortom tid och rum, Son med evangelium,

Ande-Mor, mysterium Vi välsignar + Gud trefaldig (Hebréerevangeliet, gnostisk typ)

3 Världsnatts rymd*, har fött Guds Ord, världsdag föder himlar, jord (symbol f "Guds Mor"

Morgonstjärnor sjöng Guds Lag: "Du, Guds Barn är evigt Jag " (Job 38.7 , Joh 1. 1)

4 Fadern bjöd oss pilgrimsfärd här i tid och sinnens värld

Åter når vi himmelsk härd när vi nått som Krist fullkomning

5 Stjärnors ring är himmelsk Dans. Kors vår Väg till Segerkrans (Efesierbr 1 4)

Kors ger himmelsk transsubstans* "Tag ditt kors, följ mig ", sa' Krist (*fullkomnande)

6 Från "egyptiskt köttrikt" bord, (2 Mos 16.3) (2 Mos 12,37, antal 600.00 menas ej bokstavligt )

tågas ut med "ritens ord" ( fornegyptisk mysterierit vari Moses ( invigdes, (Apg 7.20)

av Guds And till strid nu smord: "Röda Havet" skall besegras (Känslans vågor behärskas))

7 Finn i tankens ökensand ("Sinai) bud från Guds profet och And

"spejare" från Österland. - Lyssna eller "dö i öken " (liknelse för bokstavstro)4 Mos 14 2)

8 Andeögat i oss skådar, Stjärnan, Kristus som bebådar

att han föds och dömd benådar. Herre vi välsigna Dig

9 Redan hjärtats Bethlehem gav oss strid och rekviem (vila)

Se'n givs " bröd" om än blott fem Och två "opsom". Det är nog ( Matt 14.19)

(Fem är symbol-ord för hemligheterma inkarnation- passion-uppståndelse-himmelsfärd-återkomst.

Två är symbolord för t ex Lag- Evangelium. Opsom= frukt eller fisk var symbolord i gnosis)

10 V i döps i Guds Andes Ström, Himla-strand* är framtids dröm

Gud är med oss, stark och öm, Herre vi välsignar Dig

(* denna " andra stranden" är gammalt mysteriespråk för det eviga)

11 "Helga Berget" skall vi nå, Bergets "Moln" allt mer förstå

Guds profeter skådas då, Herren ses i himmelsk skrud

12 Själen förs till nattvardsfest, bröd och vin bjuds varje gäst

För att minnas Gud i oss blir vi ett med Himlens Präst

13 Någon(*) flyr från Golgatskors Och får skåda Ljusets* kors

och lär Krist är evigt* kors Herre vi välsigna Dig (*Johannesakterna)

14 Pilgrimsfärd blir Himmelsfärd åter hem till Faderns härd

Själen lämnar denna värld Kristus i oss evigt uppstår

15 Själen blir då Herrens brud. Kristus i en himmelsk skrud

blir brudgum, det är Guds bud. Kom till bröllop, Gud oss kallar

16 Själars herde är du Krist , finner lamm som hjorden mist,

bär ock hem den som kom sist Herde vi välsignar dig

17 Krist ger ofta renings salt Om Han ock bär storm-gestalt

vill Hans strålglans rena allt Herre vi välsignar Dig

18 Skönhet givs till stjärnors här, snöfjäll, hav och blomma skär

Skönhet föds ock ur misär som oss renar till Guds tjänst

19 Änglarna är Ljusets vakt Minns vad de om "jaget" sagt:

däri göms all himmelsk makt Innerst är ni alla gudar (elohim)( Ps 82) 18

20 Vid Guds vishets källa klar, söker varje helgon svar

Herre, Du är himmelsk gnosis, Visdom vi välsigna Dig

21 Din Agape-kärlek är utan gräns och Du beskär

lika lön till alla här. Kärlek vi välsignar Dig

22 Gud din makt helbrägdar här. Du ger frid, vårt kors Du bär

Allas frälsare Du är, Viljans Furste, tack till Dig

23 Guds Präst, offer utan tvång, förutsagd i syn och sång

inkarnerar gång på gång, i bröd, i vin, Tack, o Krist

(Biskopen ensam sjunger nu vänd mot under-diakon-kandidaten) (grek diakonos= församlings-tjänare

24 GUD VET VÄL VÅR STORA BRIST GUD + VÄLSIGNAR NU LIKVISST

TJÄNARE* FÖR HERREN KRIST TACK GUD FADER, SON OCH ANDE (*diakonos)

25 GUD + VÄLSIGNAR, + HELGAR DEM, SOM NU VIGS I KYRKANS HEM

SOM FÖRR I JERUSALEM , TACK GUD FADER, SON OCH ANDE

26 HERRE GUD SOM NU + VÄLSIGNAR, OCH MED SUCCESSIONEN + HELGAR

+ KONSEKRERAR TJÄNARE*, TACK GUD FADER, SON OCH ANDE (*diakonos)

( Alla sjunger vers nr 25)

27 Fader bortom tid och rum Son med evangelium

Ande-MOR, Mysterium Trefald, vi välsigna Dig (Hebréer-ev, Origenes Joh-kom 2.12)

 

 

F sitter ned. Biskop och ordinand sitter och B talar till ordinand / sida 3 av 3

B: Käre son ,söner, och dotter, döttrar

Underdiakonens uppgift växlar. Du givs att högläsa Guds profeters skrifter, epistlar

invid kyrkans altarbord som är Herrens Kristi tron och vars väktare du bliver.

Från uråldrig tid förväntas att din karaktär skall spegla skruden som du får att bära

Amicen - kontroll av tungan

Manipeln, kärlek till arbetet

Tunikan, en glädjens ande, frihet från nedslagenhet

Det är tilltro till Guds lag. Se att Guds plan är att envar skall bli fullkomlig såsom Fadern

Ordinanden reser sig upp

B: Vill du efter din förmåga leva enligt föreskriften?

Ordinanden: Ja, det vill jag

B: Herren är med dig - med styrka och godhet

B står upp, sträcker h hand mot ordinanden som kan knäfalla under följande bön

B: Herre Kristus, godhets källa. Du ger dem i kyrklig tjänst gåvor för vart ämbete. Tack att Du vill öppna hjärtan + sinnen för all himmelsk nåd, Andens sjufald gåvor ger du , kunskap om det eviga, Kärleks Konung, vi vill giva heligt liv i tjänst för Dig, liksom alla änglar

B (med höger hand på ordinands huvud O knäfaller fortfarande

I vår Herre Kristi namn givs du underdiakonens grad

Och dess ordens ämbete

 

 

 

B sitter ned, och lämnar till varje Ordinand en tom kalk och paten,

vattenflaska, lavaboskål och -torkduk. O rör dem med höger hand medan B säger

B Uppmärksamma ämbetsplikter. Gud vill se dig tjäna väl

B berör O:s amice och säger

B MOTTAG amice ,som betyder tygla tungan i Guds Namn

+ Fadern + Sonen, Helga + Anden

B placerar en maniple på varje ordinands vänstra arm och säger

Tag manipeln som betyder frukt av goda gärningar i Guds namn,

Gud + Fadern. + Sonen och den Helga + Anden

F Amen

B ger till O profet - och epistel bok B säger till O

Tag en bok med texter från Guds profeter och med epistlar

Du auktoriseras nu att högläsa dem i Guds allomfattande församling

För levande och för de bortgångna

F Amen

B står upp och välsignar

Gud allsmäktig, + Fadern, + Sonen och den Heliga + Anden välsignar

Dig (er) för att du /ni/ med uthållighet skall tjäna Gud

i det verk som du (ni) har axlat

F: Amen

En nyvigd underdiakon klädd i tunika läser dagens epistel -text

Eukaristien fortsätter i vanlig ordning

I konsekrationsbönen inlägges efter " för alla våra biskopar, kleresium och församling"

B Särskilt för dem som i Kristi heliga Namn har blivit vigda till underdiakoner

 

,