S172diakonvigning

Sid 1 av 4

GUDS ÅKALLAN BESVARAS :och mässan celebreras av biskop med följande tillägg

KOLLEKTER kan infogas här, affirmerande monistiska, kontemplativa t ex

B: Låt os i bön kontemplera: Allmakts Gud, vars Helga And som en himmelsk moder leder kyrkan Vi välsigna i ditt Namn UNDER-DIAKONER som här vigs med din nåd till DIAKONER

Må de öppna hjärta, sinne och rätt taga mot all kraft från Guds Himmels helga And genom Christos

Herren i oss F Amen (ev följer här andra kollekter)

 

 

EPISTEL

Efesierbrevet 4/7

Envar får av Kristus nåd till apostel, profet evangelist, herde, lärare,

Så uppbygges Kristi kropp, Guds församling, tills vi bli ett i tro och Kristi gnosis.

Vi bli mogna som Krist. Vi kringdrivas ej mer av barnatro och lärdomsväder.

I Guds kärlek talar vi sanning. Vi bli Allenhet i Kristus

(Detta är dagens episteltext)

Biskopen sitter på fällstol framför altaret

Ordinanden är klädd i alba, rep, amice, maniple men ej tunika.

O träder fram, bugar lätt för biskopen . håller brinnande ljus i stake, blir stående.

Präst kan säga

Biskop NN den (fria) Katolska kyrkan ber att denne (dessa) underdiakon (uderdiakoner)

invigs till diakon (er)

B: Vet du att han (hon, de) därtill mognat

P Så långt mänsklig svaghet medger det vet jag och intygar jag att

han (hon de)mognat till diakonuppgifterna

B Tackad vare *Christos i oss (alternativt Tackad vare Allenhetens Gud

(O lämnar sitt brinnande ljus till altartjänare och sitter sedan ned på plats som anvisas

B: Kära bröder och systrar. Diakonvigning är att oåterkalleligen apostoliskt och sakralt med Helga

Andens gåva viga underdiakon till diakonämbete. Diakonen bör ge hjälp på själarnas pilgrimsfärd

genom denna värld tillbaka till en himmelsk härd. Diakon skall visa vägen hem till ett himmelskt

nytt Jerusalem. Vi bör alltså viga dem som ej för folk vilsna vägar. Biskopar har felbedömt icke mogna kandidater och vi skördar följderna. Kyrkans fäder har då sagt: Fråga före vigningsakt till sakral förvaltarmakt: "Finns skäl att ej ännu viga? Kanske någon här mer vet om en brist i kvalitet?

Vem har objektivitet?" Tala fritt för kyrkans väl. Ha med kyrkan mest misskund om ditt ord har saklig grund. Giv skäl helt fritt i Guds namn.

(Kort tystnad när nu ordet är fritt varefter B fortsätter)

B Käre broder (syster) som nu skall vigas till en diakons plikter som är heliga: tjänsten vid Guds altare, Evangelie-läsande, att predika och att döpa, där katolsk präst icke finns. Käre son (dotter)

Kristi eferföljare väntar att de skall betjänas med Guds mysterier. Du tar del i nattvards-offret och förvaltar sakrament Minns Jesaja bibelord: " Var ren du som bär Guds käril..

Hur härliga är ej fotstegen av budbäraren som kommer över bergen och förkunnar glädje och frid

(Jes 52.7) - 52.11)

 

/Ordinander står upp framför B

B: Vill du söka rätt förvalta det som anförtros till dig

O: Ja det vill jag

B Gud vill stärka dig - bevara

B står nu upp och talar till F

B: Bröder, systrar, kontemplera i bön Gud, vars allmakt, kärlek, vakar över gränslös kyrka

och ger nåd från himlar i oss och till vår underdiakon som vigs till diakon

 

 

 

 

LITANIA Ev solo: vers 1 (kan förkortas, uteslut då verserna ) Sid 2 av 4

(Ordinanden ligger prostrata framför altaret)

1 ÄR GUD EVIGT TRANSCENDENT *?, ÄR GUD I ALLT IMMANENT **?

ÄR HÄR TIDLÖST GUDS ADVENT*** ? FRÅGAR DU? ! VI SVARAR: JA.

(* bortom skapelsen) (** inkarnerad i ) (*** jmf solens skenbara återfödelse, vintersolstånd )

2 Fader bortom tid och rum, Son med evangelium,

Ande-Mor, mysterium Vi välsignar + Gud trefaldig (Hebréerevangeliet, gnosis "Mor")

3 Världsnatts rymd*, har fött Guds Ord, världsdag föder himlar, jord (symbol f "Guds Mor"

Morgonstjärnor sjöng Guds Lag: "Du, Guds Barn är evigt Jag " (Job 38.7 , Joh 1. 1)

4 Fadern bjöd oss pilgrimsfärd här i tid och sinnens värld

Åter når vi himmelsk härd när vi nått som Krist fullkomning

5 Stjärnors ring är himmelsk Dans. Kors vår Väg till Segerkrans (Efesierbr 1 4)

Kors ger himmelsk transsubstans* "Tag ditt kors, följ mig ", sa' Krist (*fullkomnande)

6 Från "egyptiskt köttrikt" bord, (2 Mos 16.3) (2 Mos 12,37, antal 600.00 menas ej bokstavligt )

tågas ut med "ritens ord" ( fornegyptisk mysterierit vari Moses ( invigdes, (Apg 7.20)

av Guds And till strid nu smord: "Röda Havet" skall besegras (Känslans vågor behärskas))

7 Finn i tankens ökensand ("Sinai) bud från Guds profet och And

"spejare" från Österland. - Lyssna eller "dö i öken " (liknelse för bokstavstro)4 Mos 14 2)

8 Andeögat i oss skådar, Stjärnan, Kristus som bebådar

att han föds och dömd benådar. Herre vi välsigna Dig

9 Redan hjärtats Bethlehem gav oss strid och rekviem (vila)

Se'n givs " bröd" om än blott fem Och två "opsom". Det är nog ( Matt 14.19)

(Fem är symbol-ord för hemligheterma inkarnation- passion-uppståndelse-himmelsfärd-återkomst.

Två är symbolord för t ex Lag- Evangelium. Opsom= frukt eller fisk var symbolord i gnosis)

10 V i döps i Guds Andes Ström, Himla-strand* är framtids dröm

Gud är med oss, stark och öm, Herre vi välsignar Dig

(* denna " andra stranden" är gammalt mysteriespråk för det eviga)

11 "Helga Berget" skall vi nå, Bergets "Moln" allt mer förstå

Guds profeter skådas då, Herren ses i himmelsk skrud

12 Själen förs till nattvardsfest, bröd och vin bjuds varje gäst

För att minnas Gud i oss blir vi ett med Himlens Präst

13 Någon(*) flyr från Golgatskors Och får skåda Ljusets* kors

och lär Krist är evigt* kors Herre vi välsigna Dig (*Johannesakterna)

14 Pilgrimsfärd blir Himmelsfärd åter hem till Faderns härd

Själen lämnar denna värld Kristus i oss evigt uppstår

15 Själen blir då Herrens brud. Kristus i en himmelsk skrud

blir brudgum, det är Guds bud. Kom till bröllop, Gud oss kallar

16 Själars herde är du Krist , finner lamm som hjorden mist,

bär ock hem den som kom sist Herde vi välsignar dig

17 Krist ger ofta renings salt Om Han ock bär storm-gestalt

vill Hans strålglans rena allt Herre vi välsignar Dig

18 Skönhet givs till stjärnors här, snöfjäll, hav och blomma skär

Skönhet föds ock ur misär som oss renar till Guds tjänst

19 Änglarna är Ljusets vakt Minns vad de om "jaget" sagt:

däri göms all himmelsk makt Innerst är ni alla gudar (elohim)( Ps 82) 18

20 Vid Guds vishets källa klar, söker varje helgon svar

Herre, Du är himmelsk gnosis, Visdom vi välsigna Dig

21 Din Agape-kärlek är utan gräns och Du beskär

lika lön till alla här. Kärlek vi välsignar Dig

22 Gud din makt helbrägdar här. Du ger frid, vårt kors Du bär

Allas frälsare Du är, Viljans Furste, tack till Dig

23 Guds Präst, offer utan tvång, förutsagd i syn och sång

inkarnerar gång på gång, i bröd, i vin, Tack, o Krist

(Biskopen ensam sjunger nu vänd mot diakon-kandidaten)

24 GUD VET VÄL VÅR STORA BRIST GUD + VÄLSIGNAR NU LIKVISST

DIAKONER HÄR FÖR KRIST TACK GUD FADER, SON OCH ANDE

25 GUD + VÄLSIGNAR, + HELGAR DEM, SOM NU VIGS I KYRKANS HEM

SOM FÖRR I JERUSALEM , TACK GUD FADER, SON OCH ANDE

26 HERRE GUD SOM NU + VÄLSIGNAR, OCH MED SUCCESSIONEN + HELGAR

DIAKONER, + KONSEKRERAR, TACK GUD FADER, SON OCH ANDE

( Alla sjunger vers nr 25)

27 Fader bortom tid och rum Son med evangelium

Ande-MOR, Mysterium Trefald, vi välsigna Dig (Hebréer-ev, Origenes Joh-kom 2.12)

,( F sitter ned. B står upp med hand utsträckt mot O som nu knäfaller),

 

 

B (med hand utsträckt mot O som knäfaller) säger sid 3 av 4

B: Låt oss i bön kontemplera att Krist genom Helga Aden giver kyrkans ämbeten

Och här gränslöst ger oss gåvor. Gud vill + ÖPPNA hjärta, sinne, i sin kyrkas diakoner

Att Guds kraft igenom dem skall bli allomfattande. Gud utgjuter helig nåd över denne kandidat som här vigs till diakon. Må då helighetens skönhet, andlighetens rena ljus prägla tjänsten inför

Gud. Handen öppnas för Guds kärlek, sinnet öppna för Guds visdoms-gnosis

Genom Christos, Herren i oss. F Amen

VENI CREATOR

(Alla sjunger, ofta knäfallande)

Du kommer, helga Ande-Jag

Med gränslös Nåd och himlars Lag.

Guds "Moder", ovan ve och väl

Du föder rummet, tid, kropp, själ

2

Du är Det Eviga i oss

"Guds Barn" är vi, så lär Christos

med himmelsk Fader innerst Ett.

I herderoll har Gud oss klätt.

3

Vi är som Vind från Evighet

Med andegåvors gränslöshet

Vi föds till alla perspektiv:

sten, växt, djur, mänska, helgonliv

4

Vi går nu med vår herdestav

Till "lamm och varg" med gnosis skrift,

Till Andens Visdom, gränslöst Hav,

Agape-kärleks livsuppgift

5

Och Andens Öga skådar allt

Snart bortom horisontens rand,

Fullkomlighet i Guds gestalt,

I Ande-elds gränslösa Land

6

Du blir renhjärtad i Guds Rike,

Som Änglars, goda Herdars like,

I Guds And blir du en profet.

Allt skall så nå gudomlighet

7

Guds Eld-Flod skall allt återställa. *

Vi nå vårt Hem vid Livets Källa.

Vi vänder åter in i Evighet

Till Ande och Treenighet. (Amen)

 

B, ( stående med h hand på O:s huvud, säger)

MOTTAG GUD DEN HELGA ANDEN

FÖR ETT DIAKON-ÄMBETE

I GUDS KYRKAS ALLENHET

 

 

B (m h h utsträckt mot O)

B: O Gud, Helga Ande, kyrkans och allas Moder, TACK ATT DU VÄLSIGNAR DIAKONEN

med din himmels sjufald gåvor för att han (hon, de) troget må fullborda allt. Må han (hon, de)

låta din kraft flöda i tal, handling, känsla, tanke och bli andras hjälpare, pelare i Herrens tempel

I Faderns, Sonens och den Helga Andens Namn. F: Amen

 

 

Sid 4 av 4

(B sitter ned och ikläder varje ny diakon en vit stola

som placeras över vänstra skuldran och fästes under höger arm.

B gör korstecknet över varje ny diakons hjärta och säger)

B BÄR NU VIT STOLA SOM SYMBOL FÖR DITT DIAKON-ÄMBETE

Jesus sade: "Milt är mitt ok" )

Minns att kraften strömmar rikt när du alltmer tjänar andra

 

 

(B kläder nu varje ny diakon i dalmatica och säger)

GUD KLÄDER DIG I GLÄDJENS OCH I RÄTTVISANS DALMATICA

I NAMN AV GUD + FADERNS, SONENS OCH DEN HELGA ANDENS NAMN F AMEN

 

 

B (ger till varje ny diakon en evangeliebok och säger)

B DU AUKTORISERAS att läsa evangeliet i Guds kyrka både för levande och bortgångna

I Guds + Faderns, + Sonens och den Helga + Andens Namn. F Amen

 

B ( står upp och välsignar med höger hand utsträckt mot Ordinand )

B O Kristus, Kärleks Herre som med änglars hjälp i himlarna och på jorden sänder ut

strömmar av VÄLSIGNELSE - Du välkomnar diakoner att med änglar samarbeta vid din kyrkas

altare och i världen runtomkring. Må de tjäna Dig väl här, Du som tjänar alla + F Amen

 

En nyvigd diakon läser evangelietexten +

Efter Munda cor meum, och berökning Lukas 15 3

 

Jesus gav denna liknelse: Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem,

lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade

tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna.

Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem;

Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat.

Jag säger er på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare

som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig

( D beröker off och sitter därefter)

(Ev predikan och credo och mässan fortsätter i vanlig ordning)

 

 

(I konsekrationsbönen infogas efter

"för alla våra biskopar, präster och församlingsmedlemmar")

Särskilt för dem som i Kristi heliga namn nu blivit vigda till diakon (s orden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,