s174 BISKOPSKONSEKRATION 1 av 6

GUDS ÅKALLAN BESVARAS :

P: (Vi välsigna) + I GUDS NAMN, FADERN, SONEN, HELGA ANDEN. F: AMEN

(Efter asperges sitter Konsekratorn på en fällstol framför altaret. Assisterande Biskopar och vald biskop träder fram. Senior ass biskop (SAB) tar vald biskop (VB) i hand och säger till den konsekrerande biskopen

SAB. Högvördige Fader, vår heliga Moder den katolska Kyrkan ber dig att konsekrera denne präst

till biskopens ämbete

Consecr: Vet du att han/hon är värdig?

SAB: Så långt mänsklig svaghet tillåter mig att döma vet jag och intygar jag att han/hon

är värdig detta att vigas till detta ämbete

Consecr: Tackad vare Gud

Consecr: Har du protokollet från biskopsvalet?

SAB: Vi har det här.

Con: Låt det bli uppläst

(Alla sitter medan protokollet läses. Därefter knäfaller den biskopsvalde framför Cons:s fällstol,

Han/hon sammanför sina händer mellan Kon:s händer och säger

Valde:B: I Guds namn, Fadern, Sonen och den Helga Anden. Amen. Jag N N

biskopsvald av kyrkan, lovar övlig vördnad och lydnad i kanoniska frågor till den Presiderande

Ekumeniska biskopen och efterföljare. Med Guds hjälp, genom Kristus vår Herre

Kons trycker lätt V B:s händer och säger

Kons: Herrens frid är alltid med dig +

Valde B: Amen

Härefter skall Ass B repetera allt som säges av Kons, som tillägges mässans vanliga gång och de skall

också göra över V B alla tecken som Kons gör

Kons: Den ordning som kyrkans fäder fastlagt bjuder oss att envar som väljes till biskopsämbetet skall i förväg bli omsorgsfullt kärleksfullt examinerad i allt som rör läran om den heliga treenigheten och de förhållanden och förmågor som krävs i detta ämbete Det tycks lämpligt att denna ordning bevaras

Ty då vi i saning tror att att detta förvaltarskap har givits till oss av Kristus själv krävs det av oss att vi övertygar oss om att att den till vilka vi vår tur överlämnar ämbetet t skall veta och i sitt hjärta vara fullt

förvissad om det stora ansvaret. Därför frågar vi dig, älskade broder/syster i uppriktig kärlek och i Hans Namn, och i kraft av den auktoritet och det bud som gvits till oss huruvida du om du viges till detta heliga ämbete kommer att förvalta dess krafter helt för vad du ser är det sant bästa för Kristi heliga katolska kyrka och för inget annat syfte, att du helt lägger åt sidan all tanke på personlig fördel och framgång

VB Med mitt hela hjärta vill jag sträva att göra så

Con: Vill du, så långt du förmår söka det som är ovanifrån och icke de jordiska tingen

VB Det vill jag

Con: Vill du med Guds hjälp alltid minnas att i detta höga ämbete till villket du är kallad är det din ovillkorliga plikt och bör vara din ständiga omsorg att vara ett exempel på rättfärdigt liv inför alla

som är i din vård

VB Det vill jag

Kon: Vill du alltid bevara som en helig förvaltaruppgft den makt som nu skall förmedlas till dig och högtidligt lova att utöva all omsorg och urskilning i valet av dem som i kristi Namn skall givas vigning

VB Det vill jag

Con Vill du alltid vara redo att tjäna i Kristi Namn bland alla mänskor så långt som är möjligt

för dig och minnas att den främsta titeln för en biskop är "Guds tjänares tjänare"

V B; Det vill jag

Con Vill du alltid minnas att du skall vara en fader för församlingen och främst visa kärlek till de små i

hjorden. Minns hur Kristus talade: Låt barnen komma till mig, förmena dem det icke, ty dem tillhör

Riket ?

VB: Det vill jag

Kons: Herren bevare dig i alla dessa ting, älskde broder/syster. Må Han stärka dig i all godhet

Kons: Tror du, efter måttet av ditt förstånd och din tankes förmåga på Den Heliga Treenigheten, Fadern. Sonen och Helga Anden från vilka genom vilka och vilka alla ting är, i himlen och på jorden

synliga och osynliga, kroppsliga och andliga?

VB Det tror jag

Kons: Herren vill låta denna tro tillväxa i dig, älskade broder/ syster i Kristus för att du skall kunna

leda Kristi församling till kunskap om gudomlig visdom

F Amen

,

Ovanstående frågor och svar har genomgåtts av VB och en Biskop. De hade gemensam tolkning.

Ort------------------Datum VB Biskop

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av 1/……………………………………2/……………………

 

2 av 6

Kons och VB ikläder sig mässdräkt. Kons går till altaret och börjar Mässan. /Asperges har skett/

När Kons har avslutat Absolutionen skall VB, eskorterad av Ass biskopar och deras medhjälpare träda fram till altaret. Kons och VB lässr mässan i sedvanlig ordning fram ill slutet av Gradualen

Följande KOLLEKT brukas

Allsmäktige evige Gud, vars Ande vill göra kyrkans hela kropp helig och rätt vägledd

Och som vill utgjuta din heliggörande nåd i denne din tjänares hjärtan, när han nu skall räknas bland

Kyrkans herdar och biskopar för att han med rent hjärta och öppet sinne må troget mottaga din Andes

överflöd, genom Kristus i oss, vår Herre

F Amen

Dagens kollekt och andra sedvanliga kollekter kan följa här

EPISTEL Ett förslag är Apostlagärningarna 2 kap, 1 vers

När pingstdagen kom var de alla församlade. De hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind

Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av Helig Ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerualem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran oh förvirringen bl stor när var oh enhörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: " Men är de inte galliléer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas?. Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judéen och Kappadocien,från Pontos och

Asien, frn Frygienoch Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretenser och araber - ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om

Guds stora gärningar (Detta är dagens epistel)

Efter GRADUALEN går BV, eskorterad av Ass B, till Kons som från fällstolen säger till BV

Det åligger en biskop att konsekrera, ordinera. frambära offer, smörja med sakramentalt invigd olja, att välsigna, att lösa och binda, att döpa och konfirmera, att presidera, att tolka och döma

KONS reser sig och fortsätter

Kära bröder och systrar, låt oss genom bön i Anden (andlig bön) kontemplera att Gud Allsmäktig i sin stora käärlek och vaksam omsorg över kyrkan utgjuter överflödande nåd över denne valde biskop

För att han/hon skall fullgöra sitt heliga ämbetes uuppgifter

F Amen

LITANIA Alla sjunger. De som kan brukar knäfalla Vers nr 1 kan sjungas solo

VB ligger utsträckt framstupa vänd mot altaret. Om fler kandidater viges ändras ifrågakommande ord.

1 ÄR GUD EVIGT TRANSCENDENT *?, ÄR GUD I ALLT IMMANENT **?

ÄR HÄR TIDLÖST GUDS ADVENT*** ? FRÅGAR DU? ! VI SVARAR: JA.

(* bortom skapelsen) (** inkarnerad i ) (*** jmf solens skenbara återfödelse, vintersolstånd )

2 Fader bortom tid och rum, Son med evangelium,

Ande-Mor, mysterium Vi välsignar + Gud trefaldig (Hebréerevangeliet, gnostisk typ)

3 Världsnatts rymd*, har fött Guds Ord, världsdag föder himlar, jord (symbol f "Guds Mor"

Morgonstjärnor sjöng Guds Lag: "Du, Guds Barn är evigt Jag " (Job 38.7 , Joh 1. 1)

4 Fadern bjöd oss pilgrimsfärd här i tid och sinnens värld

Åter når vi himmelsk härd när vi nått som Krist fullkomning

5 Stjärnors ring är himmelsk Dans. Kors vår Väg till Segerkrans (Efesierbr 1 4)

Kors ger himmelsk transsubstans* "Tag ditt kors, följ mig ", sa' Krist (*fullkomnande)

6 Från "egyptiskt köttrikt" bord, (2 Mos 16.3) (2 Mos 12,37, antal 600.00 menas ej bokstavligt )

tågas ut med "ritens ord" ( fornegyptisk mysterierit vari Moses ( invigdes, (Apg 7.20)

av Guds And till strid nu smord: "Röda Havet" skall besegras (Känslans vågor behärskas))

7 Finn i tankens ökensand ("Sinai) bud från Guds profet och And

"spejare" från Österland. - Lyssna eller "dö i öken " (liknelse för bokstavstro)4 Mos 14 2)

8 Andeögat i oss skådar, Stjärnan, Kristus som bebådar

att han föds och dömd benådar. Herre vi välsigna Dig

9 Redan hjärtats Bethlehem gav oss strid och rekviem (vila)

Se'n givs " bröd" om än blott fem Och två "opsom". Det är nog ( Matt 14.19)

(Fem är symbol-ord för hemligheterma inkarnation- passion-uppståndelse-himmelsfärd-återkomst.

Två är symbolord för t ex Lag- Evangelium. Opsom= frukt eller fisk var symbolord i gnosis)

10 V i döps i Guds Andes Ström, Himla-strand* är framtids dröm

Gud är med oss, stark och öm, Herre vi välsignar Dig

(* denna " andra stranden" är gammalt mysteriespråk för det eviga)

11 "Helga Berget" skall vi nå, Bergets "Moln" allt mer förstå

Guds profeter skådas då, Herren ses i himmelsk skrud

12 Själen förs till nattvardsfest, bröd och vin bjuds varje gäst

För att minnas Gud i oss blir vi ett med Himlens Präst

13 Någon(*) flyr från Golgatskors Och får skåda Ljusets* kors ( 3 av 6)

och lär Krist är evigt* kors Herre vi välsigna Dig (*Johannesakterna)

14 Pilgrimsfärd blir Himmelsfärd åter hem till Faderns härd

Själen lämnar denna värld Kristus i oss evigt uppstår

15 Själen blir då Herrens brud. Kristus i en himmelsk skrud

blir brudgum, det är Guds bud. Kom till bröllop, Gud oss kallar

16 Själars herde är du Krist , finner lamm som hjorden mist,

bär ock hem den som kom sist Herde vi välsignar dig

17 Krist ger ofta renings salt Om Han ock bär storm-gestalt

vill Hans strålglans rena allt Herre vi välsignar Dig

18 Skönhet givs till stjärnors här, snöfjäll, hav och blomma skär

Skönhet föds ock ur misär som oss renar till Guds tjänst

19 Änglarna är Ljusets vakt Minns vad de om "jaget" sagt:

däri göms all himmelsk makt Innerst är ni alla gudar (elohim)( Ps 82) 18

20 Vid Guds vishets källa klar, söker varje helgon svar

Herre, Du är himmelsk gnosis, Visdom vi välsigna Dig

21 Din Agape-kärlek är utan gräns och Du beskär

lika lön till alla här. Kärlek vi välsignar Dig

22 Gud din makt helbrägdar här. Du ger frid, vårt kors Du bär

Allas frälsare Du är, Viljans Furste, tack till Dig

23 Guds Präst, offer utan tvång, förutsagd i syn och sång

inkarnerar gång på gång, i bröd, i vin, Tack, o Krist

Kons reser sig, mottager sin stav och vänder sig mot VB. Ass B gör detsamma. Tillsammans sjunger de f

Följande tre verser välsignade VB Församlingen sjunger icke dessa tre verser

22 GUD VET VÄL VÅR STORA BRIST GUD + VÄLSIGNAR NU LIKVISST

DIG TILL BISKOP GENOM KRIST TACK GUD FADER, SON OCH ANDE

23 GUD + VÄLSIGNAR, + HELGAR DEM, SOM NU VIGS I KYRKANS HEM

SOM FÖRR I JERUSALEM , TACK GUD FADER, SON OCH ANDE

24 HERRE GUD SOM NU + VÄLSIGNAR, OCH MED SUCCESSIONEN + HELGAR

BISKOPAR, DEM + KONSEKRERAR, TACK GUD FADER, SON OCH ANDE

( Alla sjunger vers nr 25) ( vanligen knäfallande)

25 Fader bortom tid och rum Son med evangelium

Ande-MOR, Mysterium Trefald, vi välsigna Dig (Hebréer-ev, Origenes Joh-kom 2.12)

F sitter ned. En av kleresiet håller en öppen evangeliebok över VB:s nacka och skuldror.

VB knäfaller när Kons med händer utsträckta över honom, reciterar följande affirmativa bön

Kons: O Herre Kristus, all godhets källa, som genom den Heliga Anden har givit kyrkan olika ämbeten och som oavbrutet utgjuter Dina gåvvor över oss mänskor för att berika och fullkomna

Oss. Du giver somliga att vara främst i visdom, andra i hängivenhet och åter andra i rätt handling

Du utgjuter över Din tjänare den Heliga Andes överflöd för att han/hon i den biskopliga roll

Till vilken vi nu skall inviga honom han/hon må lysa med all himmelsk kraft, O Du store Herde

För själarna. Dig vare ris och hängivenhet från mänskor och från änglars skara

F Amen

VENI CREATOR

(Alla sjunger, ofta knäfallande)

Du kommer, helga Ande-Jag

Med gränslös Nåd och himlars Lag.

Guds "Moder", ovan ve och väl

Du föder rummet, tid, kropp, själ

2

Du är Det Eviga i oss

"Guds Barn" är vi, så lär Christos

med himmelsk Fader innerst Ett.

I herderoll har Gud oss klätt.

3

Vi är som Vind från Evighet

Med andegåvors gränslöshet

Vi föds till alla perspektiv:

sten, växt, djur, mänska, helgonliv

4

Vi går nu med vår herdestav

Till "lamm och varg" med gnosis skrift,

Till Andens Visdom, gränslöst Hav,

Agape-kärleks livsuppgift

Och Andens Öga skådar allt 4 av 6

Snart bortom horisontens rand,

Fullkomlighet i Guds gestalt,

I Ande-elds gränslösa Land

6

Du blir renhjärtad i Guds Rike,

Som Änglars, goda Herdars like,

I Guds And blir du en profet.

Allt skall så nå gudomlighet

7

Guds Eld-Flod skall allt återställa. *

Vi nå vårt Hem vid Livets Källa.

Vi vänder åter in i Evighet

Till Ande och Treenighet. (Amen)

(Församlingen brukar nu förbli knäfallande. Kons och de Ass B reser sig: de lägger båda händerna på VB:s huvud och säger tillsammans långsamt och distinkt konsekrationsorden

Biskoparna: MOTTAG DEN HELIGA ANDE FÖR EN

BISKOPS ÄMBETE OCH ARBETE I GUDS KYRKA

Efter en paus fortsätter Kons med händerna utsträckta över den nya biskopen med den affirmativa bönen

Ass B gör det samma och följer med dämpade röster:

Kon: O Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helga Anden, högst välsgnade och dyrkansvärda

Treenighet som var och är och kommer, liksom Du nu har givit till denne/a) Din tjänare, tjänarinna

Av Din vördnadsbjudande kraft och har värdigats (behagat) konsekrera honom (henne) till Din

Ställföreträdare och till en lärare förDin församling, så kontemplerar vi hur Du vill + öppna hans (hennes) hjärta och sinne för Din himmelska nåd för att han vist skall utöva sin helliga kraft till ära och välsignelse fär Ditt heliga Namn. Må Din valde biskop i Din tjänst fullborda fullkomligt tjänande,

Må han/hon nu, given den högsta värdigheten öppna sig för bli heligt smord från ovan

Den nya biskopens huvud ombindes med ett långt tyg och Kons smörjer honom /henne med Invigd Helig Krisma som teccken på auktoitet och värdighet som prins (prinessa) av kyrkan: Kon säger

Må ditt huvud smörjas och konsekreras med himmelsk välsignelse i översteprästerlig (biskoplig) grad så att den makt som du motager från ovan må flöda genom dig i ständigt större överflöd och härlighet. I Namn av + Fadern och av +Sonen och av Helga + Anden. F Amen

Kons sträcker åter ut sina händer och säger

Du som är Visdom, Styrka och Skönhet vill uppenbara Din härlighet i denne tjänare (tjänarinna).

Du vill låta Din visdom dväljes i hans sinne och upplyusa hans förstånd, så att hans (hennes) omdöme må vara sannt och en vis rådgiare för församlingen, med urskiljningsförmåga i andlig kunskap.

Må du bliva stark och vid gott mod, och ge stöd åt församlingen mot mörker och förtvivlan, ett styrkans torn för dem som staplar (vacklar) på vägen. Må helighetens skönhet lysa genom hans (hennes) ord och handligar. O Gud, fyll honom (henne) md vördnad och gör honom henne hängiven och trogen i Din tjänst. Må vänlighet smycka hans liv så att han vinner mänskors hjärtan och öppnar dem för den Helga Andens Ljus. Främst, må han så fyllas av Din kärlek att han rör mänskors hjärtan med heimlens eld och för dem från okunnighetens mörker till Ditt unebars Ljus,Du som lever och r egerar o Trenihget av Makt oh Visdom och Kärlek, en hlig Gud genm alla evigheter

F Amen

Kons sitter och smörjer den nya biskopens händer emed invigd Helig Krisma och säger

Må dessa händer som nu blir smorda med den heliga krisman konsekreras och helgas för arbetet i den översteprästerliga Orden. Inamn av + Fadern och + Sonen och den Helga + Anden

F Amen

Kons gör korstecken först över den nykonsekrerade biskopens hjärta och sedan över hans händer och säger

Må du överflöda med andlig + välsignelses rikedom så att allt som du + välsignar må vara välsignat

och att allt som du helgar må vara helgat när dina konsekrerade händer lagts därpå

för att skydda Din församling i Namn av vår Herre Kristus

F Amen

Kons sammanför den nye biskopens konsekrerade händerna, den högre vilande över den vänstra och de placeras på en linneduk från dennes nacke. Kons rengör sina händer från krisma och övergår till att konsekrera den nye biskopens herdestav och ring. Med den nya staven i handen säger kons

Evige, treenige Gud, inför vars stora vita tron sju andar brinner som Du också utsänder genom hela världen, tack att Du r över denna stav utgjuter Din sjufaldiga eld, så att staven må bliva fylld av kraft för att styra och stärka Din kyrka, genom Kristus, vår Herre.

F Amen

 

5 av 6

Kons håller den nye biskopens kors mellan sina händer och säger

Allsmäktige Gud, som av Din egen heligaste vilja utgav Dig själv som ett offer för hela världen och genom den begränsningen helgade korsets tecken och gjorde det till ditt eget för alltid

Tack att du låter Din härlighets sju ljusstrålar lysa genom denna heliga symbol för att detta heliga kors allltid skall en levande sol för den som bär det och en källa av ljus och välsignlse för din trogna församling, o Du som häärksar från korset för alltid

F Amen

Kons håller den nya biskopens ring mellan sina förenade händer och säger

O Kristus, den rena Agape-kärlekens Herre, som änglars härskara tjänar, du rör med din heliga eld denna ring som i Ditt Namn vi + välsigna i Ditt Namn för at den som bär ringen alltid skall uppenbara Din kärlek och renhet och att alla som rör ringen skall uppleva din helande nåd

F Amen

Den nye biskopens händer frigöres. Duken över his huvud borttages och hans händer frigörs från Krisma

Kons överlämnar biskopsstaven till den nya biskopen och säger

Mottag denna biskopsstav och bruka den med omsorg som herde för Kristi hjord.
Gud den Helige Andes sju eldar må hjälpa dig att bliva allt för alla mänskor, att ge mer styrka åt

till de starka, och dock samtidigt vara mild mot de svaga; fylld av visdom för de vise och för hängivna

fylld av djup hängivenhet. Dock liksom de sju färgerna i regnbågen är av vitt ljus så bör din

sjufaldiga kraft vara för alla en kärlekens stora makt

Den nye biskopen lämnar sin biskopsstav till en medhjälpare. Kons hänger det nya biskopskorset kring den nya biskopens hals och säger

Mottag detta biskopskors. Minns att endast det fullkomliga offret av vår lägre natur gör dig lämplig att bära det värdigt. Vandra fram i korsets krft och må Den helga Andens sjufaldiga ljus lysa så genomdig att du må vinna andra för offervägens skönhet

Kons placerar biskopsringen på den nya biskopens högra hands ringfinger och säger

Mottag denna ring som tecken för din förening med vår Herre och som symbol för ditt ämbete som Hans sändebud till (den universella) församlingen . I Hans högt heliga Namn må du för mänskor vara en helbrägdagörare och kanal för Herrens kärlek.

Kons överlämnar till den nya biskopen den evangeliebok som nyligen låg på dennes skuldror

Mottag denna evangeliebok och var i den universella församlingen en lärare för gudomlig visdom

Kons och därefter Ass B ger Fridshälsningen till den nye konsekrerade biskopen och säger

Guds frid är med dig

Den nyvigde biskopen svarar: Med dig är den heliga Andes frid

Den nye biskopen och Ass B pcj deras medhjälpare går till ett sidoaltare. Kons återupptar mässfirandet

Och brukar följande evangelitext

Från Johannes evangelium 14 kap, 15:e versen

+ Jesus säger till sina lärjungar: " Jag skall be Fadern och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid, sanningens Ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, efesom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kkort tid,sedan ser välden mig inte längre, men ni skall se mig, efersom jag lsever och ni kommer att leva. …(25) Men Hjälparen, den heliga Anden som Fadern skall sända i mitt namn han skall lra er allt och påminna er om allt som

jg har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er ine som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet….27

OFFERGÅVORNA TILL KONS enligt urgammalt bruk är två bröd, två ljus, två vinflaskor

Och detta lämnas av nya biskopen efter Credo och omedelbart före offertorium. Därefter går nye biskopen

Och Ass B till högaltarets södra sida och de följer ord för ord med när Kons fortsätter mässan

I KONSEKRATIONSBÖNEN

tillfogas följande ord efter "för alla biskopar, prästee och församlingar"

Särskilt för den som i Kristi heliga namn nu givits biskops ämbete

Efter mässans avslutande välsignelse iklädes Kons och den nye biskopen kåpa. Kons går till fällstolen.

Mirtra och handskar hålles framför Kons som välsignar dem. De tre biskoparna placerar mitran (eller

sådan krona som är bruklig i ortodoxt kyrkoliv på den nye biskopen. Kons säger

Mottag denna mitra (eller biskopskrona) varmed jag kröner dig till tjänst för vår älskade Herre

Som är Gud och mänska, dock icke två, men en Kristus, och liksom Han odelbart förenar två naturer

Så må du alltid i dig förena visdom och kärlek

Kons med hjälp av Ass B sätter handskarna på den nya biskopen. Kons säger

Herre Kristus, du vill i Din tjänare fullborda allt det som antydes med alla dessa symboler

Så att de förmågor som förebildas av skrudar må lysa fram i liv och handling

 

 

 

 

6 av 6

Den nya biskopen introniseras högtidligen. Te Deum Laudamus sjunges varunder den nye biskopen åtföljd

av Ass B kan i procession vandra genom kyrkan och giva sin välsignelse till församlingen och världen

TE DEUM LAUDAMUS (Rökelse kan traditionellt offras)

(Antifon) Vi vill tillbedja* i Guds Namn, Fader, Son och Helga And. (*Affirmera, kontemplera,

 1. O Gud, vi lovar Dig,: O Herre, vi bekänner Dig
 2. Hela jorden dyrkar Dig,: Gud Fader av evighet
 3. Alla Änglar prisar Dig,: Himlar och alla krafter
 4. Dig prisar Kerubim och Serafim,: oavlåtligt sjungande
 5. Helig, Helig, Helig,: härskarornas Gud
 6. Jord och himlar lyser av Ditt majestät: och Din härlighet
 7. Apostlarnas saliga kör: prisar Dig
 8. Profeternas prisvärda skara: lovar Dig
 9. Martyrernas ärofulla skara: prisar Dig
 10. Över hela jordens krets: bekänner Dig Din lärjungaskara
 11. Fader: av ett oändligt majestät
 12. Sonen: som här uppenbarar: himmelsk evig Kärlek
 13. Och den Helga And: som är sann frihet comforter nådens frihet ?
 14. Du är hjärtats Konung, O Kristus
 15. Du är Faderns Ord: i evighet
 16. Du är vid Guds högra sida: i Faderns härlighet
 17. Du är Alpha och Omega: den förste och den siste
 18. Alltings rot och upphov: Du klara morgonstjärna
 19. Dag för dig: högtlovar vi Dig
 20. Och vi dyrkar Ditt Namn: i evigheters evighet
 21. Du som andedöper oss: o Gud den Heliga And
 22. Dig, o Paraklet: vördar och tillbeder vi
 23. Du är Livets Källa, Kärlekens levande Eld
 24. Tre i En: heligaste Herre och Gud
 25. Av samma väsen: samma evighet: före begynnelsen och utan (någon) gräns
 26. Vi, Din barn lever i Dig: och allt det vi har är Ditt
 27. Vi älskar Dig, vi lovar Dig: med glädje tjänar vi Di
 28. O mäktiga, härliga Treenighet: alla väsen prisar Dig

Ära vare Fadern och Sonen: och den Helga And

Som i skapelsens begynnelsen och nyskapelse i Krist och i evighet. Amen

Antifon: Vi vill tillbedja* i Guds Namn, Fader, Son och Helga And (* Affirmera,kontemplera, ej begär

När processionen återvänt introniseras den nya biskopen (ev på fällstol) . Kons står på hans högra sida och A B på hans vänstra. Kons talar till F

Kons Herren är med er

F Med dig är Helga Anden

Kons Låt oss bedja i Guds Ande

Kons O Gud, Herde och Furste för de trogna Du skådar ned med kärlek på denne Din tjänare som nu har blivit en biskop och anförare i Din kyrka… O Herre må han taga emot kunskap om Dina mysterier för att både i ord och gärning betjäna din universella hjord som han har givits att vårda. Genom Kristus, Herren

F Amen

Kons och Ass B står på evangeliesidan i koret på vardera sidan om nye B som välsignar sålunda

Nye B: Välsignat är Herrens Namn

F Nu och i all tid

Nye B Vår hjälp är i Herrens Namn i vårt innersta

F Som utandas ( emanerar) himlar och vår jord

Nye B (vänd mot F) Guds Frid, som övergår allt förstånd vill bevara era hjärtan och sinnen i Guds och

och Hans Sons, Kristi kunskap och kärlek ; och välsignelsen från + Fadern, + Sonen, och +Helga Anden är hos er och skall alltid hos er förbliva

F Amen

VÖRDNADSBETYGELSE HYLLNING

Den nyvigde biskopen frambär nu hyllning till Kons enligt kyrkans urgamla tradition. Han går framåt tre

stadier från epistelsidan i sanktuariet i riktning mot Kons, därefter varje gång knäfallande och sägande

AD MULTOS ANNOS (för många år) Slutligen mottager han från Kons Fridshälsningen.

Därefter lämnar procession sanktuariet