S182 OLJOR, KONSEKRATION, SKÄRTORSDAG 

Biskop   i   fullständig  biskoplig skrud   celebrerar  Mässan

Oljor och balsam för konsekration föres fram  i  procession vid  Offertorium

Efter Adeste Fideles  sitter biskopen vid bord som placeras framför altaret

Biskopen exorcerar  oljor och balsam enligt följande   ordning

,

                             EXORCISM

B   I GUDS NAMN  EXORCERAS    (allt orent från)  DESSA OLJOR ( av  oliv)   OCH DENNA  BALSAM   SOM SKALL   OFFRAS  OCH   KONSEKRERAS TILL GUDS TJÄNST 

I   KRAFT AV GUDS NAMN, +   FADERN, + SONEN  OCH DEN HELGA  + ANDEN

F:  AMEN

 

(Oljan  INF ( outplånligt märkt    t  ex   infirmity)  placeras framför biskopen

OLJAN  VÄLSIGNAS FÖR  DE  SJUKA    ( OCH DÖENDE )

B   I  KRISTI  NAMN    OCH MED HJÄLP AV ÄRKÄNGELN   RAPHAEL

KONSEKRERAS   +    OCH    +   HELGAS DENNA OLJA  ATT   I   GUDS  TJÄNST

HELBRÄGDAGÖRA   OCH   VEDERKVICKA OCH GE  FRID   ÅT SJÄL OCH KROPP

F     AMEN

(Oljan för sjuka föres i procession till sakristian)

 

Oljan för katekumener   placeras framför biskopen  /outplånligt märkt    t ex   "Chat" /

,                            OLJAN FÖR KATEKUMENER   VÄLSIGNAS

B  VI KONSEKRERAR  +  OCH  HELGAR  +     DENNA   OLJA   I   KRISTI   NAMN

TILL GUDS     TJÄNST    FÖR  ATT  DEN SKALL RENA OCH SKYDDA

DEM SOM MOTTAGER DOPETS   HELIGA  SAKRAMENT

ELLER  KONSEKRERAS   TILL  PRÄSTÄMBETETS  ORDEN

F   AMEN

 

(Oljan  för katekumener  bäres i  procession till sakristian)

 

                             DEN   HELIGA   KRISMAN  VÄLSIGNAS    outplånligt märkt "Chrism"   

 

Biskopen välsignar först  Balsam  som har ställts framför biskopen

B   I   KRISTI  NAMN    KONSEKRERAS     +   OCH    + HELGAS   DENNA BALSAM

FÖR ATT  DEN  SOM BERÖRES  DÄRAV SKALL  B RINNA  MED DEN  GUDOMLIGA

RENHET   INFÖR    VILKEN  ÄNGLARNA DÖLJER   SINA   ANSIKTEN

F   AMEN

 

Biskopen  välsignar därefter    oljan som ställes framför  biskopen

B   I   VÅR HERRE KRISTI NAMN    VI  + KONSEKRERAR   OCH  +HELGAR

DENNA OLJA  SOM AVSKILJES    FÖR  GUDS  HELIGA KRISMA

    ATT  DE  SOM  SMÖRJES DÄRMED VÄCKAS   TILL  FULLKOMLIG    ANDLIG   STYRKA

F   AMEN

Balsam  och   olja  blandas med glasstav och biskopen  sträcker ut  händer däröver  och   säger

B   LÅT OSS KONTEMPLERA        O  HERRE    KRIST,   ALL GODHETS  KÄLLA

DU UTGJUTER  DINA GÅVOR UTAN GRÄNS OCH TILL OSS ALLA OCH DU HELGAR

OCH   AVSKILJER  DESSA   TING  SOM NÅDEMEDEL

VI  TACKAR DIG    ATT DU VÄLSIGNAR     +  CHRISMAN

  ATT   MÄNSKOR OCH  TING    SOM  SMÖRJES  DÄRMED   SKALL

MOTTAGA       FULLKOMLIG   ANDLIG   KONSEKRATION

HIMLARS  VÄLSIGNELSE  SKALL    SÅ UPPENBARAS  I DEM SOM MED KRISMAKORSET

SMÖRJES      SÅ ATT DE  VÅRDAR  ANDENS  ARVSLOTT,  ATT DE SPRIDER  KRING  SIG

GUDS  LJUS, O  DU  ALLA  SJÄLARS HERDE  TILL  DIG VARE  TACK OCH  ÄRA I EVIGHET

F    AMEN

 

Biskopen  A N D A S     3  gånger    i korsform   +#+#+#    övar  krisman

Närvarande präster gör sammaledes  efter varandra.   Krisman föres i procession till sakristian

           Skärtorsdagsmässan fortsättter därefter

B  manar efter "Ite Missa Est"  präster att noga vakta de heliga oljorna  och bruka dem reguljärt       

(((glasstaven för  Chrisma-blandning avtorkas med bomull som sedan brännes   i sakristian))