S183 GRUNDSTEN  FÖR KYRKA  eller gudstjänstrum            

 

(Ett temporärt trädkors kan markera  avsedd altarplats.  Nytt  vigvatten framställs först)

                                                                                           Åkallan:

Biskop          I GUDS NAMN,  FADERN +  SONEN +  HELGA  +  ANDEN.        F  AMEN

B  (med aspergill)    I kraft av  Guds namn  renar jag denna plats  som skall helgas    till Guds tjänst

Och  renar denna grund där  gudstjänstrummet  skall vara      (B  lämnar bort aspergillen)

B (vänd till provisoriskt träkors där  altaret skall stå)   LÅT OSS BEDJA   KONTEMPLERA

GUD + FADERN, + GUD SONEN., +GUD DEN HELGA ANDEN,   HELGAR +  OCH

VÄLSIGNAR + DENNA PLATS DÄR GUDS ALTARE    SKALL RESAS..  O GUD  TACK

ATT DIN MAKT  VAKTAR ÖVER DENNA TEMPELPLATS   SÅ ATT DEN UTSTRÅLAR GUDOMLIG KÄRLEK    HELGAD AV DIN  NÄRVARO  GENOM KRISTUS  VÅR HERRE

SOM LEVER OCH LEDER ALLT MED FADERN OCH DEN HELGA ANDEN, 

EN GUD GENOM      ALLA EVIGHETERS EVIGHETER.    F    AMEN

                                                                                           (Grundstenen  lägges och välsignas)

B  Vår hjälp är i Herrens namn   F Som frambringar himmel - jord

B   Tro på Gud  i evighet            F  Ty   Herren är en evig  klippa (Jes   26  4)

B   Låt  oss välsigna Herren       F   Nu och i  allan  tid

B   Ära vare Fadern och Sonen och den Helga Anden

           …………………  ……..F Som i  begynnelsen ,  nu   och i evighet

B    (m aspergill)  O KRISTUS,  heliga Herre, den levande  Gudens Son som är   kyrkans grundval

och hörnsten,  vi ber dig att rena  +,  mottaga + och  fastställa + denna   sten att bli   grundstenen,

som din klippfasta   Boning    Vi helgar  till dig det arbete som här skall  fullbordas.       Må sann

gudstjänst    som rökelse uppstiga här,   glädje  och  trygghet

Och när vi lägger denna grundsten till ära och pris för Ditt heliga namn  så må din kärlek och  välsignelse

giva frukt i deras liv som  arbeta här.  Må frid och lycka,   glädje,   förnöjsamhet  stråla från detta

 centrum av andligt liv,    o Du  som är det innersta i  mänskors hjärtan till vilken vara pris  och

hängivenhet från mänskor och änglar

  (B lämnar aspergill och  tar i handen   murslev och sprider ut murbruk där stenen  skall läggas.

När stenen  sänkts till sin    plats säger han till subdiakonen     Är stenen   lodrät ?

(Subdiakonen prövar  med lodlinan och svarar)     Högvördige Fader,  stenen  är lodrät

B  Är stenen vågrät?        (Diakonen  prövar med  vinkelhaken   och svarar)

D:    Högvördige Fader,  stenen är  vågrät             B   Jag förklarar denna sten vara    rätt lagd

B (fortsätter)    Låt  oss  i   bön kontemplera

Allsmäktige Gud,       älskade Fader  utan Dig är intet starkt,  intet heligt

Vi ber dig att se ned till och med din makt välsigna   denna sten      och dess   änglaväsen  

för att detta och dess plats   som vi  offrar och konsekrerar för ditt arbete  

skall lysa av Ditt ljus och  Din  odödliga Eld

(((Under den bön som följer skall biskopen  med Krisma  smörja    korset på stenens  ovansida)))

Därför  + konsekrerar  och + helgar  vi denna sten som   grundsten  för  kyrkan  (tempelrummet)

,Till Guds ära och mänsklighetens fullkomnande och till minne av martyren…..

I    Namn av   Gud  + Fadern., Gud + Sonen   och  Gud den helga  +  Anden        F Amen

              Kantikel

(  Antifon)   Kristus är vår grundval och vår fasta hörnsten

1         Vi är nu ej mer  främlingar och gäster

2              utan medborgare med de  heliga och är Guds Husfolk

3         uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval:

4              där hörnstenen är Jesus Kristus själv

5         I vilken allt det som uppbygges bliver sammanslutet

6              och så växer  upp till ett heligt tempel i Herren

7         I    Honom   blir också vi med de andra uppbyggda

8                till en Guds boning i Anden

9         Om Herren icke bygger huset;

10              så arbetar de fåfängt  som  bygger därpå

11      Men Guds grundval består och har ett insegel med dessa ord;

12               Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort från orättfärdighet

13      (antifon)      Kristus är vårt  grundval  och vår fasta hörnsten

B                  Låt oss bedja, kontemplera              

B  O Kristus, i vars närvaro alla begär  dör utom  längtan att likna Dig,

vi tackar Dig som sänder ned   Din  kärleks ljus i vårs hjärtan och sinnen för att  vår gudstjänst här  

alltid må  vara  ädel  och ren i  tanke och rätt handling    och  bära din kärlek och glädje till alla

bröder och systrar    o du som är     Mästare och Vän till allt som lever            F Amen

Slutvälsignelse    (B  vänd mot F)

B  Guds frid, som övergår allt förstånd vill   bevara era hjärtan och sinnen i den kärlek och kunskap

som  utgår från Gud och hans Son  Kristus vår Herre.  Guds, den allsmäktiges, Faderns + Sonens +

och den  heliga  +  Andes  välsignelse är  med er och skall alltid förbliva hos er          F   Amen