s199 HERALDIK   I   FRIA  KATOLSKA   KYRKAN      

 

KORS  på kyrkans vapensköld  kan beteckna  ”kristen”.  Men kors är även symbol i  andra religioner.        

Den egyptiska grenen av kyrkan var den första som i konsten brukade korset och då ett Tau-kors vilket  

man ärvt från Osiris-religionen och gjort något bredare.  Korstågsriddarna hade ett kors på sin mantel.

Korset kan ha  form av mastkorset på kyrkans skepp,  där Kristus själv är vid  rodret          (Matt 8 26).

SOLEN  som lyser lika över god och ond betecknar Gud Fadern och Guds  Agape-kärlek (Matt 8 45).

ÖGAT   i  solen kan beteckna  allseende gudomlig visdom,  gudomlig rättvisa och  gudomlig nåd

SJU LJUSSTRÅLAR   från  solen  betecknar  sju  ärkeänglar  i oss  genom  vilka vi  och  allt emanerar.

ALPHA och OMEGA, A och O,  är jag, säger Gud, begynnelsen och änden (Upp 1 8 och fler religioner.)

MÅNEN är symbol för Helga Anden som också kallas Guds Moder.     Hon tecknas också som kvinnan  

i solen med månen under fötterna och med barnet  (Upp  12 1) Månens skära eller ett månformat skepp

är också  symbol  för det gudomliga moderlivet i vilket vi  pilgrimsresor  åter  till vårt  eviga  ursprung.

MORGONSTJÄRNAN  är symbol för  allas mål,   nytt medvetande i vår innersta Kristus-natur

MOTTOT ”FRIHET” under skölden är från Kristus enligt Lukas  4 18

NYCKLARNA  till   GNOSIS förloras i många religioner.   Jesus säger   ”Ve er som har bort nycklarna

till gnosis  (Lukas 11 52). ”Var visa som ormar” (Matt 10 16) Kristen gnosis och judisk Kabbala nämner

gnosis som är förlorad eller förbjuden och som har orm som   sinnebild-  Kopparormen är ett  exempel.

Paulus   säger att en slöja döljer sanningen   men att där   Herrens Ande är    där är frihet.  (2 Kor 3 17)

KORSADE      NYCKLAR       bakom kyrkans vapensköld  givs fler tolkningar.   Nycklarna till  himlen

och till dödsriket sägs vara i  Kristi händer.  När  en   ”Petrus”  givs  nycklar  till  himlen   (Matt  16 19)

tolkas  ”Petrus”  ibland som titel  för någon  som  äger  gnosis-invigning   och  därför  bör  vara  ledare.

Petrus,  Petros,  Petra, Cefas,  Kaefas  betyder ”klippan” på vilken invigaren satt i vissa mysterietempel.

DE TVÅ  NYCKLARNA är sakramental kraft att förlåta synd (Ortodox och Gammalkatolsk tolkning.)

Kristus säger att  han har  makt att förlåta synder och ger denna makt till kyrkan. (som verktyg för  de

Änglar som  handhar  rättvisa  (skördelagen)   och  nåd.  Jmf   Jesaja  53  och liknande i fler religioner:

FÖRLÅTELSE   från  Kristus-Jaget  i oss  och  genom änglar och  religion är alltså  en  nyckeltolkning.

ABSOLUTIONENS SAKRAMENT verkar genom  apostoliskt  vigda  präster men finns i princip i alla.

STÄLLFÖRETRÄDANDE LIDANDE:  Messias-jaget   innerst  i  oss är  framställd  som frivilligt offer

som  bär  en del av det lidande som rättvist tillhör  det personliga  jaget.  Kristus    korset  är  en  bild

av detta mysterium  som är missförstått.   Jämför med andra religioners motsvarigheter

 

HINDUISM  har bilder av Vithoba, Vishvakarman, Krishna  som är korsfäst i allt  i  en gränslös rymd.

BUDDHISM har t ex  avataren  Avalokitesvara, Amithaba Buddhas  Dhyani Bodhisattva  som sträcker

ut  tusen armar och av medkänsla  söker hjälpa alla varelser och delar deras lidande.    Denna Buddha-

natur är det innersta i varje väsen  (i Kristus och i varje mask)   enligt  esoterisk Buddhism.

PROMETHEVS  och sådana mysteriegestalter i  många religioner  framställs  som   eviga men  lidande

och skenbart döende  för att frälsa oss från   okunnighet om vår innersta eviga natur.

OSIRIS   dör  skenbart  i  egyptiska   mysterier  och  undervisande  ceremonier  och  i  senare ordensliv.

Kandidaten   spelar det  lidande,  döende gudajaget,   Osirisrollen i  invigningsriter ,  ibland bunden vid

ett träkors. Lidandet är att vi  rättvist måste skörda vad vi sått.   I östern kallas det karma.  Lidande är

även att själen  temporärt  inkarnerar och  då lämnar fridens riken  och kämpar i skenbara motsatsers

världar  och därigenom manifesterar  ökad  styrka

 

EN BISKOPS VAPENSKÖLD  kan krönas av en katolsk mitra eller en ortodox krona  som är arv från

bysantinska kejsare  och prästkungar i  religioner  hos  egyptier och judar  och mysterieriter.

BISKOPSSTAVEN är hos katoliker  och hos ortodoxa något  olika men har  ursprung  i  mysterieriter

och  kungaspiror och i forntida herdars  ”käpp och stav”, Ormsymbolik . Asklepiosstaven  T-symbolen,

Merkuriusstaven  och maktens stav  hos änglar och i magi

PILGRIMSHATT över vapenskölden är tradition

ÖGAT,   Guds  allseende öga  och   Kristi   klärvoajanta  öga  tillhör mystikens  erfarenheter

STJÄRNAN  är  symbol för    Betlehem   och  bl a   invigning  i Guds rikes  hemligheter

LILJAN   som Gabriel bär betecknar ”den obefläckade avlelsen” som är alla helgons  själsliga tillstånd.

ANKARE (med korsform)  är enligt  Hebr 6 19  Hoppets symbol  och var  hemligt  igenkänningstecken.

VALSPRÅKET under  vapenskölden  är t ex   AGAPES  (himmelska kärlekens)    (visdoms-) GNOSIS.