Fria katolska kyrkan

abcskold.gif (3054 bytes)

 

(THE FREE CATHOLIC CHURCH) och SAMFUNDET FÖRENTA RELIGIONERNA (THE COMMUNION OF UNITED RELIGIONS) och BREVSKOLAN FÖR INTERRELIGIÖS GNOSTISK FRIHET (THE CORRESPONDENCE SCHOOL OF INTERRELIGIOUS GNOSTIC FREEDOM) ÄR RELIGIÖSA GRENAR SOM BEVARAR OCH FÖRSVARAR DE URSPRUNGLIGA GÅVORNA AV

1. FRIHET FRÅN BINDANDE DOGMER. "Han har sänt mig att predika befrielse...att ge de förtryckta frihet" (Lukas 4 18) "Där Herrens ande är där är frihet" (2 Kor 3 17)

2. SAKRAMENT UTAN VILLKOR. "Ge som gåva vad ni fått som gåva". (Matt 10 8) "Jag är brödet som kommit ned från himlen" (Joh 6 41)

3. INTERRELIGIÖS GNOSTISK FRIHET att ge "kunskap om himmelrikets hemligheter" (Matt 13 11), att "tala Guds hemliga visdom" (1 Kor 2 7). Jämför Jesu ord om "nycklarna som gått förlorade" (Lukas 11 52)

SANT KATOLSK, (kata holos) och EKUMENISK (oikumene, den bebodda världen) betyder universell, all- omfattande. Vi bjuder de "halv-ekumeniska" organisationerna att vidga sig till sådant interkatolskt och interekumeniskt enhetsarbete som vi betjänar. Deras "halv-ekumeniska" kyrkomöten har sekteriskt prövat kontrollerande dogmer och bannlysningar mot oss och mot alla minoriteter som vågat tolka religioners liknelser mer frigjort och vågat fritt utgiva sakrament till icke-dogmatiska sökare.

DOGMATISKA HINDER har gjort mänskor indoktrinerade, hjärntvättade och negativa till fri vetenskap och ifråga- sättande. Men Jesus, Mose, Buddha, Muhammed och alla sanna profeter har givit både barnatrons liknelser och mänsklig och högre gnosis, "himmelrikets hemligheter". Sådan tidlös, gudomliga visdom, en dold "Agapes Gnosis" finns fortfarande i alla religioner. Den är ej blott beslöjad utan nu även fördunklad. Vi måste bruka liknelser för det som är ovan mänskliga ord och tankar när vi är "förvaltare av Guds hemligheter" (1 Kor 4 1).

"NI ÄR GUDAR" (Ps 82 6, Joh 10 34) är ord för en "hemlighet" i Gamla Testamentet). "KRISTUS I ER" är ord för samma "hemlighet" i Nya Testamentet. Den dolda eviga naturen i mänskan och i allting nämns som en hemlighet i religioner. Österns språkbruk är Tao, Aum, Atma, Krishna, Allah och den eviga Buddhanaturen innerst i oss. Vi jämför fritt även vad religionsvetenskap finner om forna sakrala kungars riter: Prästkungar av Messiastyp spelade där rollen av "Guds Son". Var fri att kontemplera din inre natur som personlig, opersonlig, manlig, kvinnlig, monistisk, dualistisk och ovan förståndet.

KRISTUS är ett ord med många betydelser, t.ex vår inre "allenhetsnatur", inkarnationen av en gudomlig aspekt, en profet. Kristus tros av många vara "av samma natur som Fadern". Mystiker ha sagt att vi alla är av samma "eviga substans" av en absolut Fader. Somliga tro att Jesus är en äldre själ, en själsligt äldre bror. Vi inspirerar alla till fritt sökande i medvetande att himlars hemligheter har många nycklar.

GUDS MODER är en annan hemlighet. Vi kontemplera fritt om "Sankta Maria" blott är Jesu mänskliga mor eller också en symbol och representant för en himmelsk moder. Är hon främst en himmelsk hjälpande syster eller ett helgon. Hebréer- evangeliets Jesus säger: "Min moder, den heliga Anden lyfte mig upp på berget Tabor. Jämför annan religions Gudamoder.

HELGON i betydelsen mer fullkomliggjorda själar nämns i alla religioner. De kan inspirera oss även om många av dem är overkliga. Vi rekommendera dig att studera och jämföra helgon från alla religioner. SANNA PROFETER är Guds helgon. Jesus kunde inte till sin tids judar öppet tala om att alla religioners profeter kommer från samma Gud men blivit missförstådda, förvanskade och beslöjade. Jesus kom ej för att upphäva religioners profeter (Matt 5 17). Han lär ha påpekat att religionerna har samma fundamentala lag (Matt 5 17); "Gör mot andra vad du vill att de ska göra". I denna nya tidsålder kan vi fritt tala om Guds budskap genom alla religioner. Och begreppet "Förenta Religionerna" blir långsamt självklart för de mer upplysta. I den nya tidsåldern skall kristna vid sina gudstjänster ej blott kunna läsa kristna och mosaiska skrifter utan också kompletterande vittnesbörd från profeter som gud sänt med andra religioner: Buddhas, Muhammeds och Lao-tses evangelier...Ur Bhagavad-Gita kan vi läsa Krishnas budskap: "..som en mänska kastar av en klädnad som slitits ut och tager på en ny så föds vi i ny kropp när den gamla dör". Vi kan jämföra Jesu ord om reinkarnation i Pistis Sophia-evangeliet.

REINKARNATION OCH PRE-EXISTENS anses som förbjudna läror i exoteriska kristna kyrkor (sedan 553). De är också missförstådda och fördunklade. Vi vill i denna nya tidsålder fritt tala om livet före födelsen och efter kroppens död. En kroppslig uppståndelse kan ske genom reinkarnation. Jämför hur Elias återkom i Johannes Döparen. Andlig uppståndelse är att själen uppvaknar till allt mer himmelskt medvetande.

"FALLNA ÄNGLAR" är enligt en av liknelsens nycklar helt enkelt våra reinkarnerande själar som "faller" till jordisk tillvaro. Före "skapelsen" är vi i det eviga (Ef 1 4). I skapelsens begynnelse är vi i en himmelsk värld (Job 38 7) "medan morgonstjärnorna tillsammans jublar och alla Guds barn höjer glädjerop". Nu är vi i världar där Gud och vi är klädda i ljus och mörker (Jes 45 7). Sådana motsatser ger oss hjälp att manifestera våra inre gudomliga egenskaper. I en liknelse säges att Jakob brottas med en ängel som välsignar honom (1 Mos 32 24). I en annan liknelse hindras Bileam av en ängel och blir därigenom räddad (4 Mos 22 23). Underförstått är ängeln vår högre natur som "tyglar" den lägre mer animala naturen. Änglar sägs också ha inspirerat alla religioners heliga skrifter. Men även mänskliga ord från änglar (vår högre natur) blir mentala liknelser och därmed begränsade. Heliga skrifter kallas ofelbara men ordens mentala innebörd är begränsande. Barnatro må vara "trons begynnelse" men vi rekommendera sökare att ifrågasätta bokstav, översättning, tolkning. Ord bär ju slöjor och kan ha flera betydelser. Många "nycklar" bör prövas. (Matt 16 19, Luk 11 52, 2 Kor 4 3)

GNOSIS är ett ord i Septuaginta-bibeln (Jes 11 9, Hosea 6 6, Job 33 16) och senare hos urkristna gnostiker och Paulus. Men hur många fattar högre gnosis? Simon fattade av gnosis litet av sanningen om Jesus Messias-natur. Då fick han av Jesus den gamla titeln Petrus (Petra) som i mysterier betytt uttolkare av gnostiska hemligheter. Jesus vill att religion skall byggas på SANNINGENS KLIPPA. I flera mysteriesamfund sitter en "Petrus" på en symbolisk klippa. Men det är förgäves om ej den ofelbara Anden talar genom en sådan Peter. (Joh 16 13, 1 Kor 2 10, Ordspr 29 18)

TILLBED I ANDE OCH SANNING säger Jesus. Men mången bön är oandlig egoistisk begäran att Gud skall ändra sig och giva mer. Areopagita, "den kristna mystikens fader" rekommenderade affirmativ-BEKRÄFTADE kontemplation. En fri katolsk gudstjänst är helt affirmativ, dvs fri från blint begärande bön. Pröva den. När Jesus bad med ord var det inte petition utan med hebreiskt "obestämbart" tempus. Hans lära om Guds Agape-kärlek driver oss att lämna begärande bön och istället bekräfta att Gud "giver bröd, giver förlåtelse". Vi ber inte att Gud skall ändra sig och giva mer. Det är vi som skall ändra oss och taga emot mer. MYSTIK ärver vi på många kristna vägar: Areopagita, Eckehardt, Thomas och Pistis Sophias evangelier. Men i denna friare tidsålder kan vi även rekommendera jämförande studier av mystiker från andra profetiska religioner. T.ex yoga finns både av farlig och hälsosam kvalitet. RITUELL MYSTIK inspirerar många, t.ex processioner från den yttre världen till templet och altaret som representerar Gud är vanligt i kristen och annan gudstjänst. Vi kan jämföra legender om "Mose uttåg ur Egypten". Det är främst liknelse och ritual. Mose var egyptiskt invigd (Apg 7 22) och bör ha upplevt egyptiska varianter av "uttåg" från materiens värld till andens värld (templet). Förjudiska uttågsritual har tydligen omformats för att passa Israels tempel. Senare tro att Mose uttåg skall tolkas bokstavligt är ovetenskaplig barnatro. Vetenskap blir alltmer vår allierade. Även psykoanalytisk forskning hjälper. CG Jung var både vetenskapsman och kristen gnostiker. Hans "sju predikningar för de döda" ger en gnostisk exodus-tolkning. KONST kan också vara en exodus-väg från materiell till andlig kunskap. För somliga är en skön liturgisk ikon tillräckligt för att ett inre öga skall skåda "Riket".

VÅR APOSTOLISKA SUCCESSION är en arvsföljd genom de äldsta urkatolska och ortodoxa kyrkogrenarna och Jesu gnostiska mysterier. Alla mänskor är Guds präster och prästinnor (2 Petr 2 9) men somliga av oss tjänar nu även med sakramental vigning. Det får ske i frivilligt valt celibat eller i äktenskap. Vi är ej betalda herdar. Vi kräver ej medlem på avgift. Fria gåvor kan givas till vår välgörenhets-stiftelse via postgironr 2271-5, biskop Elis Wikström

NATTVARDSFIRANDET vid vårt rundabords-altare är centralt för oss. Den gamla läran om transsubstantiation kan fritt kontempleras och omtolkas efter förmåga. Det har sagts att alla själar transsubstantieras genom en följd av inkarnation till fullkomning. Det kan sägas att en parallell transsubstantiation sker i sakramentalt bröd och i graalens vin under mässan när Kristus inkarnerar däri. Detta förblir ett mysterium så länge vi blott har dualistisk tankeförmåga

VÅRA ÖVRIGA SAKRAMENT, dop, konfirmation, smörjelse för döende och helbrägdagörelse är också mysterier. Syndaförlåtelsens sakrament, "absolution" begäres ofta för bortgångna själar vid kroppens begravning eller eldbegängelse. Även för mänskor som lämnat vanliga religiösa föreställningar. Förlåtelsen ifrågasätts ibland som stridande mot tanken på Guds rättvisa, att vi "skall skörda vad vi sått" (Gal 6 7). Men mentala motsatser i begrepp som nåd-rättvisa är begränsade föreställningar som vi gärna belyser. Eviga straff finns ej. Alla Guds barn återvänder fullkomnade till ett himmelskt hem. Vi vet att själar renas och att den gudomliga naturen i oss övervinner alla svårigheter. Vi har många skrifter om detta och vill sända önskad information mot självkostnad.

 

 

 

Ekumeniska biskopen Elis Wikström

Åter 1:a sidan