TABLE OF CONTENTS :

Svensk innehållsförteckning se nedan

Free Catholic Church. What is it ?

Search

Web-server in America

EUCHARIST, CATHOLIC, PARA-ORTHODOX  
 can take more then an hour to download. Open the file with Acrobat
pdf-reader.

1 The Eucharist, Holy Communion

2 Our Revolutionary Divine Liturgy

3 Saints and angels in all religions

4 High Mass. A Sacramental Yoga

5 The Trinity in the Old Testament

6 Self-Knowledge, "Sins ,forgiven

7 The Lamb of God, The Shepherd

8 Censing, Blessing. Introit. Kyrie

9 Contemplate Angels and Incense

10 Gloria, Trinity. God the Mother

11 Contemplate some Trinity-icon

12 The Lord´s Prayer, Affirmative

13 The Fall and a Ladder of Jacob

14 Testing Scriptures of religions

15 Contemplate Icon with Christ

16 C reeds, without anathemas

17 Contemplate the Son and Mary

18 Offer: "Do this in Remembrance"

19 Christ "dead" in bread 1=2=3=all

2o Chalice: Wine+water 2=1, lavabo

21 Christ in the Grail of the Universe

22 Orate, Canon, Preface, Sanctus

23Contemplate: 9 orders of angels

24 Prayer of the Consecration

25 Contemplate death = liberation

26 God Crucified on the Tree of Life

27 God Crucified in endless space

28 Grace of the Transubstantiation

29 Rivers of grace are offered to all

30 Breaking of the bread of heaven

31 Contemplate icon: bread 1=2=3

32 Communion e.g. with intinction

33 Christ is the real priest within us

34 Blessing with the Monstrance

35 Immaculate conceptions

36 Two crosses of Gnostic Christ

37 Self-knowledge. John the Baptist

38 Christ praying in theHoly Mount

39 Moses prophet, Egypt-initiation

40 Mohammed prophet, Gabriel

41 Buddha , prophet, his mother

42 Krishna , prophet with Yoga

43 Areopagita, with mysticism

44 The "Pistis Sophia" Gospel

45 Contemplate icon: resurrection

46 " icon: Sophia-angel=our soul

47   You are Gods  all of  you

48  You are branches

49 Send spies to the East

50 Transubstantiating prayer

51 The Way and pathless   Truth

52 Teachings in FCC, not dogmas

53 Last will,  cremation

54 Jesus-Gnosis, Agape-Love, Psychiatry

55 - 100  Reserved

                            Word -list, Vocabulary

                           Informations, Authorised  

                            LIBERTY

101 TRINITY, Abram Christ

102Table of contents

103Meditation, Eucharist

104 Passive meditation

105 Trinity in religions

106 Free Catholic Teachings

107 Elohim- gods , says Jesus

108, "You are branches"

109 God; "Send spies to the east"!

110 Jesus, gnosis and psychiatry

111Transubstantiating prayer

112 Christ. the way, pathless

113 Hidden Mother- temple

114 Christ Abram Parabram

115 Mary  Magdala

116  Meet  Heaven

117 Existentialism

118 Prayers

119 Exorcising

120 Hymns

121 Prime

122 Complin

123Vespers

124 Sacramental benediction

125 Reserved sacrament

***

131 Admission FCC

132 Admission of a singer

133 Admission of a server

***

141 Sacramental baptism

142 Confirmation, Chrismation

143 Sacramental Marriage,

144 Confession and Absolution

145 A sacramental healing service

146 Holy unction

147 Communion of the sick

148 Procedure in extremis

149 Burial of the dead

150 Requiem Eucharist

151 last will Cremation

152 ***

161 Minor orders

162 Clerk

163 Temple-guardian. Knight

164 Reader

165 Exorcist

166 Acolyte

***

171 Subdeacon

172 Deacon

173Priest

174 Bishop consecration

175***

181 Holy water ( for baptism)

182 Blessing of holy oils

183 Foundation stone of Church

184 Consecration of a Church

185 Blessing of a house

186 Blessing of objects

187 Fasting

199 Heraldic in FCC,

 

 

Svensk Innehållsförteckning:

English Table of Contents see above

FRIA KATOLSKA KYRKAN ABC

NATTVARDSMÄSSAN, FRIKATOLSK REFORM, PARA-ORTODOX  

NATTVARDSMÄSSAN, FRIKATOLSK REFORM, PARA-ORTODOX  i färg
Öppna filen med Acrobat pdf-reader.

1 Mässa , Sakramental Yoga, Förord

2 Ursprunglig liturgi är revolutionär

3 Religioners änglar profeter helgon

4 Åkalla,rena upplys allenhetsförena

5 "Gamla Testamentets treenighet"

6 Synd, Kärlek, sakrament Förlåtelse

7 Guds offerlamm, Den gode Herden

8 Rökelse, Välsignelse, Kyrie Eleison

9 Kontemplera liknelser: rökelse-ängel

10 Gloria: välsigna Fader, Son ,Ande

11 Kontemplera en Treenighets-ikon

12 " begärsfria Böners "Jakobs-stege"

13 " själars "fall" och själars stege

14 Profeter,epistlar,evangelier,gnosis

15 Kontemplera ikonen: Christos i oss

16 " Trosakter utan dogmatiska band

17 Gudsmodern och inre Kristus-Jag

18 Offerbrödet:Gör det för att Minnas

19 Kontemplera ikon:"Gud död" i oss

20 Graal-symbolik: Vin, vatten offras

21 Kontemplera rymden = Guds Graal

22 Nio änglahierarkier åkallas, prisas

23 Kontemplera en ikon med änglar

24 " Konsekrationsbön, förbönslistor

25 " Ikon: Gud frigör den dödes själ

26 " Gud är Livets träd, vi är grenarna

27 " Ikon, Gud korsfäst i gränslös rymd

28 " Gud transsubstantierar bröd och vin

29 " Två lika floder av sakramental nåd

30 " Offret, Minnas Helgon, Brödsbrytelse

31 " Bröd bryts, blir 2-3 och "inkarnerar"

32 " Fridshälsning, Nattvard, slut-tack

33 " Ikon: En evig Präst inom envar

34 " Slutvälsignelse, Ikon: allenhetsmålet

35 " Ikon: Anna, Maria, gudabarn, lamm

36" Ikon korset av trä och korset av ljus

37 Johannes Döparen, självkännedom

38 Kristi förklaring , bönens bergshöjd

39 Profeten Moses, gnosis från Egypten

40 Profeten Mohammed, Garbriel,

41 Profeten Buddha , Visdomsmodern

42 Profeten Krishna, Guds Yoga-vägar

43 Dionysious Areopagita, Mystiken

44 Pistis Sophias evangelium , Kristus

45 Kontemplera Kristi uppståndelse

46 Sophia-myten

Ordlista

Information, Giro, Auktoriserad

 

 

 

TREENIGHET, ABRAM, KRIST

101 Pärm, Ikoner Abram, Krist

102 Innehåll, nr. Företal

103 Meditera Guds Nattvard

104Passiv meditation

105 Religioners treenighet

106 Fria katolska läror

107 Jesus: Ni är gudar

108 Jesus: Ni är grenar

109 Gud: "Speja i Öst"

110 Gnosis, Kärlek, psykiatri

111 Transubstantierande Bön

112 Sannings Väg bortom ord

113 Dolt Moder-tempel

114.  Kristus-Abram-Parabram

115.  Maria Magdala-evangelium

116  Vi möter Kristus

117. Existentialism

118 Affirmativ bön

119 Exorcism bön

120 Hymner

121 Prima

122 Kompletorium

123 Vesper

l24 Afton-andakt: Sakramental

125 Reserverat sakrament

127 Läsningar-

131 Medlemskap i kyrka

132 " sångare

133 Altartjänares vigning

141 Sakramentalt Dop

142 Konfirmation Krismation

143 Sakral brudvigsel

144 Synd begrundas, Absolveras

145 Gudstjänst för sjuka

146 Smord med helig olja

147 Nattvard för sjuka

148  In Extremis

149 Begravning, krematorierit

150 Requiem-mässa

151 Interreligiös jordbefrielse

152 Dödens Ängel

161 Lekmannagrader

162 Klerk

163 Tempelriddarvakt

164 Lektor

165 Exorcist

166 Akolut

171 Subdiakonvigning

172 Diakonvigning

173 Prästvigning

174 Biskopskonsekration

181Vigvatten för dop

182 Heliga Oljor

183 Kyrkas grundsten

184 Kyrko-konsekration

185 Hem helgas

186Ting helgas

187 Fasta vegetariskt

199 Kyrklig heraldik